Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik
Masteruddannelse

Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik

Uddannelsen har fokus på det småbørnspædagogiske område. Den klæder dig på til at løse konsulent- og ledelsesopgaver og til at rådgive, undervise og vejlede i spørgsmål om barndom, læring og pædagogik i pædagogiske organisationer og sammenhænge.

Fakta

Navn:
Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
En relevant videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 70.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du beskæftiger dig især med barndomme i institutionaliserede kontekster, og du arbejder med evnen til at bruge din personlighed i faglig sammenhæng. Det handler fx om empati, motivation og evnen til at anlægge et barneperspektiv.

Uddannelsen henvender sig til pædagoger og lærere, men også til ledere, vejledere, undervisere og konsulenter, der arbejder med dagtilbud og skolestart.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik handler om børn og barndomme med særligt fokus på trivsels- og læringsmiljøer i vuggestue, børnehave, dagpleje, SFO, børnehaveklasse og indskolingsperioden op til omkring 2. klasse, herunder arbejdet med brobygning mellem børnehave og skole.

Uddannelsen er tilrettelagt over fire semestre. Den består af fire moduler og afsluttes med et masterprojekt.

Uddannelsen gør børns livs- og læreprocesser til genstand for systematisk refleksion og analyse og har fx fokus på læringens mål, indhold, form og organisering.

Du beskæftiger dig med børn og barndomme i et historisk, sociologisk og kulturelt perspektiv og bruger din viden til at udvikle, gennemføre og evaluere læreprocesser, hvor barnet er en aktiv deltager.

Undervisningen tilrettelægges som en blanding af seminarer, forelæsninger, workshops, studiegruppearbejde, e-learning og selvstudier.

Den engelske betegnelse for master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik er Master of Education for Daycare and Primary School.

Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet i Emdrup og kan foregå i København eller Århus.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

De enkelte moduler på masteruddannelsen kan følges som selvstændige kursusforløb.

Du kan læse mere om at følge enkeltmoduler på masteruddannelser på Institut for Uddannelse og Pædagogiks hjemmeside.

Du kan også selv sammensætte en masteruddannelse som et fleksibelt forløb.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire moduler:

  • Modul 1: Barndom i et sociologisk, kulturelt og didaktisk perspektiv. Modulet omhandler emner som samspillet mellem begreberne barndom, læring og didaktik; desuden børneliv i postmoderniteten, småbørnspædagogikkens historie, didaktiv i børnehaven og i et kontinuitetsperspektiv på didaktik fra vuggestue til indskoling.
  • Modul 2: a) Inklusion, der omhandler inkluderende pædagogik i dagtilbud. Du beskæftiger dig bl.a. med begrebets teoretiske grundlag og udvikling af inkluderende pædagogiske miljøer, herunder samarbejde med PPR og støtte fra pædagogiske dokumentationsmetoder.
  • b) Anvendt kulturpsykologi, der omhandler socialkonstruktivistiske perspektiver på barnets subjektivering samt moderne og postmoderne psykologi.
  • c) Sprog, hvor du beskæftiger dig med de neuropsykologiske og sociokulturelle betingelser for sprog, begrebet early literacy og pædagogiske overvejelser vedr. overgange fra vuggestue til børnehave til indskoling.
  • Modul 3: Barndomsforskning, der omhandler faglige traditioner og problemer af videnskabsteoretisk og forskningsmetodologisk karakter. Du beskæftiger dig med både danske, nordiske og internationale forskningsprojekter og med etiske problemstillinger, fx i forhold til forskningsmetoder, formidling og anonymisering.
  • Modul 4: Masterprojekt, hvor du arbejder med at behandle og formidle en småbørnspædagogisk problemstilling, som du selv vælger og belyser gennem aktuel forskning.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til et års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En relevant bachelor- eller kandidatuddannelse, fortrinsvis inden for humaniora eller samfundsvidenskab
  • En relevant professionsbachelor eller mellemlang videregående uddannelse, fx som pædagog eller folkeskolelærer
  • En relevant diplomuddannelse i fx skolestart, psykologi eller almen pædagogik

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

I vurderingen af din adgangsgivende uddannelse lægges der vægt på, at den ud over generel pædagogik indeholder en relevant småbørnspædagogisk vinkel. Kontakt DPU for mere information om de adgangsgivende uddannelser.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 70.000 kr. Prisen pr. modul er 17.500 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse