studentereksamen - stx
Gymnasial uddannelse

Studentereksamen (stx)

Efter 9. klasse kan du vælge at gå i det almene gymnasium, hvor du kan tage en stx. På stx-uddannelsen får du en bred viden om en masse forskellige fag.

Fakta

Navn:
Studentereksamen (stx)
Type:
Gymnasial uddannelse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
9. klasse, herunder særlige krav til visse fag og udfyldt uddannelsesplan
Økonomi:
Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om du også får mange fag, som du ikke selv kan vælge til eller fra. Du lærer både at arbejde selvstændigt og at løse opgaver sammen med andre - begge dele noget du kan bruge senere i livet. Efter stx kan du søge optagelse på en videregående uddannelse.

 

Bemærk: Der er indgået aftale om en reform af gymnasieuddannelserne. Vær derfor opmærksom på, at nedenstående formentlig ændres fra skoleåret 2017/2018. Vi opdaterer denne side, når aftalen er endeligt vedtaget. Læs om reformen på temasiden Reform af gymnasieuddannelserne 2016.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I det almene gymnasium får du ny viden inden for en bred vifte af fag, der kommer fra de tre videnskabsområder: humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Du lærer at gå i dybden med fagene og at samle ny viden ind.

Undervisningen i gymnasiet er på mange måder anderledes end den, du kender fra folkeskolen. Der vil selvfølgelig være en del klasseundervisning, som du kender den. Men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor du/I arbejder selvstændigt med større opgaver.

Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og du skal også regne med at skulle bruge god tid på lektier.

Mange skoler arrangerer temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyder studiekredse og lektiecafé.

På alle skoler kan du få rådgivning og vejledning, mens du går på skolen.

Uddannelsen foregår ved gymnasier fordelt over hele landet.

Eksamen

I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksamener. Når du har bestået studentereksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

Fag som du skal have

En stx varer 3 år. Det første halve skoleår er et grundforløb, som er fælles for alle elever.

Mange af de fag, du får i grundforløbet, kender du i forvejen. Det er bl.a. dansk, engelsk, idræt, historie, matematik og samfundsfag. Men du vil også få undervisning i nye fag.

Ved afslutningen af grundforløbet skal du vælge en studieretning. En studieretning består normalt af tre fag, der er samlet i en pakke. Når du vælger din studieretning, kan du lægge vægt på sproglige fag, på naturvidenskabelige fag eller på samfundsfaglige fag.

En stx består af fag på tre niveauer, A, B og C, hvor A er det højeste niveau. Man skal have mindst fire fag på A-niveau, normalt tre fag på B-niveau og normalt syv fag på C-niveau.

Der er krav til, hvor mange fag du skal have i alt, og hvordan du kan sætte dem sammen. En samlet stx består af mindst 13 og højst 16 fag.

På skolernes hjemmesider kan du se hvilke studieretninger, de tilbyder. På de fleste hjemmesider kan du også finde et program, der hjælper dig med at sammensætte en gymnasial uddannelse ud fra de fag og niveauer, som skolen udbyder.

Obligatoriske fag

Den største del af fagene er obligatoriske fag - dvs. fag som du skal have. De obligatoriske fag og niveauer er:

Dansk A, engelsk på mindst B-niveau, et 2. fremmedsprog B eller A, historie A og oldtidskundskab C. Desuden fysik, idræt, et kunstnerisk fag, matematik, religion og samfundsfag på mindst C-niveau.

Endelig mindst to af fagene biologi, kemi og naturgeografi på mindst C-niveau.

Som hovedregel skal du afslutte mindst ét af fagene biologi, fysik, kemi, matematik eller naturgeografi på B-niveau.

Det obligatoriske kunstneriske fag vælges blandt fagene billedkunst, dramatik, mediefag eller musik.

2. fremmedsprog er et begyndersprog på A-niveau eller et fortsættersprog på mindst B-niveau.

Som 2. fremmedsprog begyndersprog kan du vælge fransk, italiensk, russisk, spansk eller tysk på A-niveau.

Som 2. fremmedsprog fortsættersprog kan du vælge fransk eller tysk på mindst B-niveau.

Ud over obligatoriske fag skal du vælge studieretningsfag og valgfag.

Hvis du vil vide mere om regler i forbindelse med dit valg af fag, kan du læse i artiklen om Regler for fagenes sammensætning i stx. Du kan også læse om dem på skolernes hjemmesider.

Ekstra fag på A-niveau

I stx skal mindst fire af fagene være på A-niveau, men du har mulighed for at vælge flere.

Hvis du har flere fag på A-niveau end de krævede, får du automatisk justeret gennemsnittet på dit studentereksamensbevis. Læs om justeringsmulighederne i artiklen Bonus for tidlig studiestart.

Grundforløb

Det fælles grundforløb varer det første halve skoleår. Her skal du have en række obligatoriske fag: dansk, engelsk, 2. fremmedsprog, historie, idræt, matematik og samfundsfag samt et kunstnerisk og et eller to naturvidenskabelige fag.

Skolen vælger for hver klasse det obligatoriske kunstneriske fag og det eller de obligatoriske naturvidenskabelige fag. Hvad angår det kunstneriske fag, vil skolen meget ofte tage betydeligt hensyn til elevernes ønsker ved at danne hold på tværs af klasserne.

Du får desuden: almen sprogforståelse, almen studieforberedelse og naturvidenskabeligt grundforløb, som består af et fagligt samarbejde mellem flere fag.

Almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb afsluttes inden for det første halve skoleår, mens du har almen studieforberedelse gennem alle tre gymnasieår.

  • Almen sprogforståelse vil give dig en forståelse for sprogs opbygning og vise dig sammenhængen mellem dem.
  • Almen studieforberedelse lærer dig at samarbejde på tværs af fagene, så du bliver i stand til at opnå viden om et emne ved at kombinere for skellige fag og faglige videnskabsområder. Du får desuden kendskab til videnskabsteori, filosofi og idehistorie.
  • Naturvidenskabeligt grundforløb giver dig introduktion til naturvidenskabelig tankegang og generelle naturvidenskabelige metoder.

Studieretning

Når du tilmelder dig stx-uddannelsen, skal du først beslutte dig for, hvilke gymnasier, du vil søge optagelse på. Dernæst skal du for hvert gymnasium oplyse, hvilken af de studieretninger, som gymnasiet udbyder, du er mest interesseret i.

Der vil være mindst fire at vælge mellem på hvert gymnasium. Du skal være opmærksom på, at gymnasierne udbyder forskellige studieretninger. Du kan se dem på deres hjemmesider.

Hver studieretning indeholder tre studieretningsfag plus de obligatoriske fag. Studieretningsfagene kan være på AAA-, AAB-, ABB- eller ABC-niveau. Desuden skal du vælge fra et til tre valgfag. Hvor mange, du skal vælge, afhænger af studieretningen.

Der findes også studieretninger med to fag plus de obligatoriske fag. Det er dem, der indeholder et begyndersprog eller et klassisk sprog på A-niveau som tredje fremmedsprog. Her skal de to studieretningsfag være på A-niveau.

En studieretning med forsøgsfaget bioteknologi A skal samtidig indeholde fagene matematik A og fysik B.

Studieretningsprojekt

I 3.g skal du udarbejde et studieretningsprojekt. Projektet skal som hovedregel tage udgangspunkt i et af de studieretningsfag, du har på A-niveau, samt et andet fag på mindst B-niveau. Du skriver projektet i løbet af to uger inden for en samlet periode på maks. seks uger.

Mulige studieretningsfag

 
A-niveauB-niveauC-niveau
BiologiBilledkunstBilledkunst
Bioteknologi (forsøgsfag)BiologiBiologi
EngelskDramatikDramatik
Fransk begyndersprogFilosofiGræsk
Fransk fortsættersprogFransk fortsættersprog*Kemi
FysikFysikKunstnerisk fag**
GræskIdrætLatin
ItalienskKemiMediefag
KemiDesignMusik
LatinLatinNaturgeografi
MatematikMatematik 
MusikMediefag 
RussiskMusik 
SamfundsfagNaturgeografi 
SpanskPsykologi 
Tysk begyndersprogReligion 
Tysk fortsættersprogSamfundsfag 
 Tysk fortsættersprog* 

* Gælder kun, hvis du har begyndersprog på A-niveau som 2. fremmedsprog.
**Et af fagene billedkunst, dramatik, mediefag eller musik, hvis det ikke er dit obligatoriske kunstneriske fag.

Endvidere kan et fag fra de fælles valgfag eller et fag på C-niveau fra en anden gymnasial uddannelse gælde som studieretningsfag på C-niveau. Der er dog visse undtagelser, som du kan få mere at vide om på skolen.

Du kan læse mere i Regler for fagenes sammensætning i stx.

Valgfag for de gymnasiale uddannelser

Skolerne udbyder en række valgfag på A-, B- og C-niveau, som du kan vælge på tværs af studieretningerne. Du skal have mindst ét valgfag.

Vær opmærksom på, hvilke valgfag den enkelte skole udbyder. Det kan du se på skolens hjemmeside.

Du kan ikke vælge et valgfag, som du allerede har som obligatorisk fag, på samme niveau. Ønsker du at vælge et fag på B-niveau, skal du tidligere have haft det på C-niveau.

Se Oversigt over alle valgfagsmuligheder.

4-årige forløb

Nogle skoler tilbyder et særligt 4-årigt forløb, der fagligt set opfylder de samme krav som stx i øvrigt.

Du kan søge om optagelse, hvis du er eliteidrætsudøver og godkendt af Team Danmark, eller hvis du er optaget på musikalsk grundkursus eller tilsvarende kursus i billedkunst.

I forhold til den 3-årige stx kan der dog være ændringer i antallet og sammensætningen af fag, både på grundforløbet og på den valgte studieretning.

Særlige forløb

Ved fire gymnasier udbydes der særlige uddannelsesforløb for unge med autisme eller Aspergers syndrom, hvor undervisningen er tilrettelagt under hensyn til deres særlige behov.

De fire gymnasier er: Høje Taastrup Gymnasium, Midtfyns GymnasiumPaderup Gymnasium og Næstved Gymnasium og HF.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på stx skal du have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Du skal herunder have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) og have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver.

Der er forskel på prøvekravene alt efter, om du søger optagelse efter 9. klasse eller efter 10. klasse. Du kan se flere detaljer om optagelseskravene i artiklen om Optagelse til de gymnasiale uddannelser.

Du skal som udgangspunkt være vurderet uddannelsesparat. Men er du ikke det, kan du blive indstillet til en faglig test i et eller flere fag, hvor en evt. optagelse vil afhænge af dine prøveresultater.

Du skal altid til optagelsesprøve, hvis du mangler en eller flere af de obligatoriske afgangsprøver.

Har du ikke gået i dansk skole, kan du blive optaget efter en konkret vurdering af, om dine kvalifikationer svarer til de krav, der stilles til elever, der har gået i dansk skole. Du vil måske blive indkaldt til optagelsesprøve.

Går du i 9. eller 10. klasse, skal du senest 1. marts udfylde din uddannelsesplan og søge via www.optagelse.dk. Uddannelsesplanen fungerer samtidig som ansøgning.

Du får skriftligt svar om optagelsen senest 1. juni. Uddannelsen begynder i august.

Er du gået ud af skolen, logger du ind med NemID og søger på www.optagelse.dk. Hvis du søger inden den 15. marts, vil skolerne have mulighed for at vurdere din ansøgning samtidig med ansøgningerne fra de elever, der søger direkte fra 9. eller 10. klasse.

Økonomi

På de offentlige gymnasier er undervisningen gratis. På de private gymnasier koster det mellem 1.000 og 1.500 kr. om måneden. Kostskoler er noget dyrere. Er du over 18 år, kan du søge SU, herunder også hjælp til delvis dækning af undervisningsafgiften.

Kvalifikationsniveau

Faget er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Stx giver adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse. Du skal være opmærksom på, at de fag og niveauer, du vælger, kan få indflydelse på, hvilke uddannelser du direkte kan optages på.

Men hvis du ikke har haft de fag på stx, som kræves på den uddannelse, du gerne vil optages på, har du mulighed for at kvalificere dig via gymnasial supplering.

Vis fag Skjul fag

Almen sprogforståelse
Fag
Almen sprogforståelse - stx
Almen studieforberedelse
Fag
Almen studieforberedelse - stx
Billedkunst
Fag
Billedkunst B - stx
Billedkunst C - stx
Biologi
Fag
Biologi A - stx
Biologi B - stx
Biologi C - stx
Bioteknologi
Fag
Bioteknologi A - forsøgsfag på stx
Dansk
Fag
Dansk A - stx
Dramatik
Fag
Dramatik B - stx
Dramatik C - stx
Engelsk
Fag
Engelsk A - stx
Engelsk B - stx
Fransk
Fag
Fransk begyndersprog A - stx
Fransk fortsættersprog A - stx
Fransk fortsættersprog B - stx
Fysik
Fag
Fysik A - stx
Fysik B - stx
Fysik C - stx
Geovidenskab
Fag
Geovidenskab A - forsøgsfag på stx
Græsk
Fag
Græsk A - stx
Historie
Fag
Historie A - stx
Idræt
Fag
Idræt C - stx
Italiensk
Fag
Italiensk A - stx
Kemi
Fag
Kemi A - stx
Kemi B - stx
Kemi C - stx
Latin
Fag
Latin A - stx
Latin B - stx
Matematik
Fag
Matematik A - stx
Matematik B - stx
Matematik C - stx
Mediefag
Fag
Mediefag B - stx
Mediefag C - stx
Musik
Fag
Musik A - stx
Musik B - stx
Musik C - stx
Naturgeografi
Fag
Naturgeografi B - stx
Naturgeografi C - stx
Naturvidenskabeligt grundforløb
Fag
Naturvidenskabeligt grundforløb - stx
Oldtidskundskab
Fag
Oldtidskundskab C - stx
Religion
Fag
Religion C - stx
Russisk
Fag
Russisk A - stx
Samfundsfag
Fag
Samfundsfag A - stx
Samfundsfag B - stx
Samfundsfag C - stx
Spansk
Fag
Spansk A - stx
Tysk
Fag
Tysk begyndersprog A - stx
Tysk fortsættersprog A - stx
Tysk fortsættersprog B - stx
Fælles valgfag
Fag
Arabisk A - valgfag
Arabisk B - valgfag
Astronomi C - valgfag
Dans B - valgfag
Datalogi C - valgfag
Design B - valgfag
Erhvervsøkonomi C - valgfag
Filosofi B - valgfag
Filosofi C - valgfag
Finansiering C - valgfag
Fransk begyndersprog B - valgfag
Fransk fortsættersprog C - valgfag
Græsk C - valgfag
Idræt B - valgfag
Informationsteknologi C - valgfag
Innovation B - valgfag
Innovation C - valgfag
International teknologi og kultur C - valgfag
Italiensk B - valgfag
Japansk A - valgfag
Japansk B - valgfag
Kinesisk A - valgfag
Kinesisk B - valgfag
Kulturforståelse B - valgfag
Kulturforståelse C - valgfag
Latin C - valgfag
Markedskommunikation C - valgfag
Materialeteknologi C - valgfag
Multimedier C - valgfag
Organisation C - valgfag
Portugisisk A - valgfag (forsøgsfag)
Programmering C - valgfag
Psykologi B - valgfag
Psykologi C - valgfag
Religion B - valgfag
Retorik C - valgfag
Russisk B - valgfag
Spansk B - valgfag
Statik og styrkelære C - valgfag
Statistik C - valgfag
Teknologi C - valgfag
Tyrkisk A - valgfag
Tyrkisk B - valgfag
Tysk begyndersprog B - valgfag
Tysk fortsættersprog C - valgfag

Uddannelsens veje

Videregående uddannelse

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Gymnasieelever
Gymnasieelever

Se hvilke betingelser, du skal opfylde, for at blive optaget på en gymnasial uddannelse