højere forberedelseseksamen, hf
Gymnasial uddannelse

Hf-eksamen (hf)

Hf er en 2-årig gymnasial uddannelse målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Med en udvidet fagpakke kan du også læse videre på universitetet.

Fakta

Navn:
Hf-eksamen (hf)
Type:
Gymnasial uddannelse
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
9. klasse, herunder særlige krav til visse fag
Økonomi:
Mulighed for SU fra du fylder 18 år

Du kan begynde på hf efter 9. klasse. Uddannelsen består bl.a. af obligatoriske fag og valgfag. Ved afslutningen af det første år skal du desuden vælge en særlig fagpakke, der er målrettet den type videregående uddannelse, du kunne tænke dig at læse videre på.


Se grafikker om adgangskravene til de gymnasiale uddannelser

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Hf er en almendannende og studieforberedende uddannelse, der giver dig ny viden inden for flere fagområder.

Uddannelsen er opdelt i fire semestre, hvor du gradvist bliver afklaret i forhold til dit valg af fagpakke, valgfag og din videre uddannelse. Første og andet semester består mest af undervisning i de obligatoriske fag. I nogle tilfælde vil du have mulighed for at begynde på et valgfag i andet semester. Efter hvert semester afslutter du mindst et fag, med mindre du vælger at hæve faget til et højere niveau i næste semester. Fx fra C- til B-niveau.

Alle fag på hf-uddannelsen vil have en praksisorienteret toning, dvs. at de tager meget udgangspunkt i, hvordan du senere kan anvende den viden, du opnår, i dit kommende studie og job. Du vil gennem din uddannelse få regelmæssig feedback af dine lærere, mens du også løbende vil blive vejledt i forhold til dit valg af retning i din uddannelse.

Undervisningen byder både på klasseundervisning, gruppearbejde og praktik- og projektforløb. Hf er en boglig uddannelse, så du skal være indstillet på at bruge meget tid på forberedelse af fx oplæg og lektier generelt.

Uddannelsen foregår ved gymnasier, hf-kurser og voksenuddannelsescentre (VUC) landet over.

Fagene fra hf kan også tages som enkeltfag.

Eksamen

Den 2-årige hf adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale uddannelser ved, at der ikke gives standpunktskarakterer. Du afslutter i stedet for med eksamen i alle fag. Det vil sige, at der i hvert skoleår er både mundtlige og skriftlige eksamener. Se de obligatoriske fag i afsnittet nedenfor.

Når du har bestået hf-eksamen, får du et samlet eksamensbevis, hvori dit gennemsnit står. Du kan ikke senere forbedre dit gennemsnit.

Fag som du skal have

Hf-uddannelsen er sammensat af obligatoriske fag, to obligatoriske faggrupper, en fagpakke og mindst ét valgfag. Fagene følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste.

I din uddannelse indgår følgende obligatoriske fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Kultur- og samfundsfaggruppe: historie B, religion C, samfundsfag C
 • Naturvidenskabelig faggruppe: biologi C, geografi C, kemi C
 • Idræt C eller et af følgende fag på C-niveau: billedkunst, dans, design og arkitektur, dramatik, mediefag, musik

Ekstra fag på A-niveau

På hf skal mindst et af fagene være på A-niveau, men du har mulighed for at vælge flere.

Hvis du har flere fag på A-niveau end det krævede, får du automatisk justeret gennemsnittet på dit studentereksamensbevis. Læs om justeringsmulighederne i artiklen Bonusordninger.

Valgfag

Gennem sammensætningen af valgfag har du selv indflydelse på dele af uddannelsens indhold. Skolerne udbyder en række valgfag på A-, B- og C-niveau. Man skal normalt have haft et fag på et underliggende niveau, før man kan vælge faget på et højere niveau - altså C før B og B før A.

Valgfag kan - udover dem, der udbydes på hf - også være fag fra andre gymnasiale uddannelser eller fag, som er fælles for alle de gymnasiale uddannelser. Ingen skoler udbyder alle valgfag. Du skal selv undersøge, hvilke valgfag den skole, du går på, udbyder.

Se oversigt over fag på de gymnasiale uddannelser

Projekt- og praktikforløb

Fagene på uddannelsen vil være orienteret mod de videregående uddannelser og de job, som uddannelsen til den 2-årige hf-uddannelse forbereder dig til. Det vil bl.a. ske gennem en række projekt- og praktikforløb, hvor du skal løse konkrete problemstillinger knyttet til dine fag og faggrupper, fx med et praktikforløb på en arbejdsplads. Du skal mindst have tre projekt- og praktikforløb, hvor du bl.a. får mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med det studieområde, du forestiller dig at videreuddanne dig indenfor.

Alle projekt- og praktikforløb kobler sig til mindst ét bestemt fag eller faggruppe. Som en del af forløbet skal du løse en form for faglig opgave, og forløbene vil altid skulle vurderes af din faglærer.

Valg af fagpakke

Inden tredje semester skal du vælge en fagpakke, hvor du målretter din uddannelse med henblik på et særligt område af videregående uddannelser.

Fagpakker (uden overbygning)

Fagpakker uden overbygning er målrettet erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelser inden for fx områder som sundhed og undervisning/pædagogik, it, teknik, erhvervsøkonomi eller finansøkonomi. Fagpakkerne indeholder relevante fag og niveauer, og de obligatorisk fag kommer til at indgå i et samspil med din fagpakke, så fagene tones i retningen af den videregående uddannelse og den profession, du er orienteret i mod.

Fagpakker består af to fag, der har et naturligt fagligt samspil og toner din uddannelse i en bestemt retning. Fx mod sundhed, pædagogik, teknik, medie, samfund m.v. Fagene skal enten være på BB-niveau eller på BC-niveau. Det kan fx være i denne kombination:

 • To nye fag på henholdsvis B- og C-niveau
 • Løft af to fag fra C-niveau til B-niveau
 • Løft af et fag fra C- til B-niveau samt et nyt fag på C-niveau

Udvidet fagpakke (fagpakke med overbygning)

Hvis du ønsker at læse videre på en universitetsuddannelse, skal du vælge en udvidet fagpakke (fagpakke med overbygning). Med en udvidet fagpakke vil du få 250 timers ekstra undervisning ud over det, der gør sig gældende for de almindelige fagpakker. Hvis du ønsker en udvidet fagpakke, skal du vælge det ved afslutningen af andet semester, og fagene i den udvidede fagpakke skal gennemføres i tredje og fjerde semester.

Udover de fag og niveauer, som den almindelige fagpakke indeholder, vil du med den udvidede fagpakke skulle gennemføre to eller evt. tre løft af niveau i fag. Et til to af disse løft skal være til A-niveau.

I nogle tilfælde vil der være bindinger i forhold til, hvilke fag du kan vælge. Det betyder fx, at du kun kan få en udvidet fagpakke med fysik eller samfundsfag på A-niveau, hvis du har matematik på B-niveau. Der kan også være bindinger mellem andre fag.

Hvis du har afsluttet din 2-årige hf-eksamen uden udvidet fagpakke og efterfølgende ønsker adgang til en universitetsuddannelse, har du to muligheder for at supplere:

 • Du kan tage et supplerende overbygningsforløb via gymnasial supplering. Der er tale om et individuelt forløb, som tilrettelægges efter aftale med den institution, der udbyder fagene. Forløbet skal gennemføres inden for et halvt år og fag/niveauer skal være relevante i forhold til den universitetsbacheloruddannelse, du ønsker optagelse på. Du kan søge SU efter gældende gsk-regler.
   
 • Du kan tage de manglende fag/niveauer via hf-enkeltfag. Her er der ikke krav om gennemførelsestid, hvilke fag der skal indgå i overbygningen, eller at du har en individuel aftale med en institution. Du kan ikke søge SU, og der er deltagerbetaling.

Se video om hf

Se video med unge, som fortæller om at gå på hf.

3-årige kombinerede forløb

Du har flere muligheder for kombinerede forløb med hf.

Team Danmark

Hvis du er eliteidrætsudøver og godkendt af Team Danmark, er der mulighed for at følge et særligt 3-årigt forløb, der fagligt set opfylder de samme krav som hf i øvrigt.

Musikalsk Grundkursus

Hvis du er optaget på Musikalsk Grundkursus, eller hvis du tager uddannelsen i kombination med enten en landbrugs- eller en søfartsuddannelse, har du også mulighed for et særligt 3-årigt forløb, der fagligt set opfylder de samme krav som hf i øvrigt.

Hf-søfart

Hf-søfart består af en almindelig hf og et års maritimt indhold med både teori og praktiske fag. Uddannelsen udbydes i Frederikshavn, Skagen, Svendborg og Marstal. Læs mere om hf-søfart.

Visuel hf

Viborg Gymnasium og Hf udbydes et 3-årigt forløb, der kaldes Visuel hf. Det udbydes i samarbejde med The Animation Workshop. Læs også mere på hjemmesiden www.visuelhf.dk.

Særlige forløb

Flere hf-kurser udbyder særlige uddannelsesforløb for unge med behov for særlig støtte, fx grundet en diagnose eller psykiske udfordringer. I disse forløb er undervisningen tilrettelagt under hensyn til de særlige behov. Se skolernes egne hjemmesider.

Tilsvarende udbyder flere skoler særligt tilrettelagte forløb for ordblinde. Disse forløb kan eksempelvis bestå af særskilt undervisning i dansk og engelsk. Se skolernes egne hjemmesider.

Fem Rudolf Steiner-skoler udbyder steiner-hf uden eksamen og karakterer. Uddannelsen er adgangsgivende til videregående uddannelser via kvote 2 og har særligt fokus på kreative og praktiske fag.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på hf direkte efter 10. klasse skal du opfylde følgende:

 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer i 10. klasse
 • følge undervisningen i dansk, engelsk og matematik i 10. klasse og herefter aflægge 10.-klasseprøverne i alle tre fag
 • få mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i både dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig og mundtlig) ved 10.-klasseprøverne
 • have aflagt fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller aflægge 10.-klasseprøven i fysik/kemi
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Dog  6-9. klasse for elever, der gik i 6. klasse i skoleåret 2014-15, og som søger om optagelse i 2019.
 • have aflagt prøve i 2. fremmedsprog i 9. klasse, hvis faget blev udtrukket til folkeskolens afgangseksamen.*
 • senest 1. marts sende din ansøgning og studievalgsportfolien via www.optagelse.dk 

*Hvis 2. fremmedsprog blev udtrukket i 9. klasse, men du ikke aflagde prøven, har du mulighed for at blive optaget på hf, hvis du aflægger folkeskolens 10.-klasseprøve (både mundtligt og skriftligt) i 2. fremmedsprog.

Bemærk der gælder andre adgangskrav, hvis du søger optagelse på hf efter 9. klasse, eller hvis du er gået ud af skolen. Læs mere om dine muligheder for at blive optaget på hf i Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser.

Økonomi

Du har mulighed for at søge SU under uddannelsen fra du fylder 18 år.

Kvalifikationsniveau

Faget er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Hf-eksamen giver adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse:

Hf-eksamen uden overbygning giver dig mulighed for at søge optagelse på erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Til visse professionsbacheloruddannelser kan du nøjes med at have hf-enkeltfag i visse fag. Se adgangskravene under de enkelte uddannelser.

Hf-eksamen med overbygning (udvidet fagpakke) giver dig endvidere mulighed for at søge optagelse på universitetsbacheloruddannelser.

Du skal være opmærksom på, at de fag og niveauer, du vælger på hf, kan få indflydelse på, hvilke uddannelser du direkte kan optages på. Hvis du ikke har haft de fag på hf, som kræves på den uddannelse, du gerne vil optages på, har du mulighed for at kvalificere dig via gymnasial supplering.

Hvis du har en hf-eksamen uden overbygning, har du også mulighed for tage et supplerende overbygningsforløb som gymnasial supplering.

Vis fag Skjul fag

Billedkunst
Fag
Billedkunst C - hf
Biologi
Fag
Biologi B - hf
Dans
Fag
Dans C - hf
Dansk
Fag
Dansk A - hf
Dansk som andetsprog
Fag
Dansk som andetsprog A
Dansk som andetsprog B
Dansk som andetsprog C
Design
Fag
Design og arkitektur C - hf
Dramatik
Fag
Dramatik C - hf
Engelsk
Fag
Engelsk B - hf
Historie
Fag
Historie B-A - hf
Idræt
Fag
Idræt C - hf
Informatik
Fag
Informatik C - hhx, htx og stx
Kultur- og samfundsfag
Fag
Kultur- og samfundsfaggruppe - hf
Matematik
Fag
Matematik B - hf
Matematik C - hf
Mediefag
Fag
Mediefag C - hf
Musik
Fag
Musik C - hf
De naturvidenskabelige fag
Fag
Naturvidenskabelige faggruppe - hf
Samfundsfag
Fag
Samfundsfag B - hf
Fælles valgfag
Fag
Arabisk A - valgfag
Arabisk B - valgfag
Astronomi C - valgfag
Dans B - valgfag
Design og arkitektur B - valgfag
Erhvervsøkonomi C - valgfag
Filosofi B - valgfag
Filosofi C - valgfag
Finansiering C - valgfag
Fransk begyndersprog B - valgfag
Fransk fortsættersprog C - valgfag
Græsk C - valgfag
Idræt B - valgfag
Innovation B - valgfag
Innovation C - valgfag
International teknologi og kultur C - valgfag
Italiensk B - valgfag
Japansk A - valgfag
Japansk B - valgfag
Kinesisk A - valgfag
Kinesisk B - valgfag
Kulturforståelse B - valgfag
Kulturforståelse C - valgfag
Latin C - valgfag
Markedskommunikation C - valgfag
Materialeteknologi C - valgfag
Organisation C - valgfag
Programmering B - valgfag
Programmering C - valgfag
Psykologi B - valgfag
Psykologi C - valgfag
Religion B - valgfag
Retorik C - valgfag
Russisk B - valgfag
Spansk B - valgfag
Statik og styrkelære C - valgfag
Statistik C - valgfag
Teknologi C - valgfag
Tyrkisk A - valgfag
Tyrkisk B - valgfag
Tysk begyndersprog B - valgfag
Tysk fortsættersprog C - valgfag

Uddannelsens veje

Videregående uddannelse

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 16

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Michael Nielsen på 38 år bruger sin hf-eksamen som værktøj til at foretage et skift fra arbejdet...

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Gymnasieelever
Gymnasieelever

Se hvilke betingelser, du skal opfylde, for at blive optaget på en gymnasial uddannelse