Fag / kursus

Psykologi, udvidet grundfag (EUD - enkeltfag)

Faget giver dig bl.a. kendskab til menneskets psykologiske udvikling, kommunikation samt udtryks- og adfærdsformer.

Fakta

Navn:
Psykologi, udvidet grundfag (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
1-2 uger på fuldtid
Adgangskrav:
9. klasse. Evt. specifikke adgangskrav
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Du lærer at tage stilling til psykologiske problemstillinger og vurdere psykologiske forhold i et menneskes udvikling og sociale sammenhænge.

Faget henvender sig til personer, der har en grundskoleuddannelse, og som ønsker viden om psykologi fx til brug i deres job eller uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er bl.a., at du kan:

  • indgå i dialog om grundlæggende psykologiske forhold og begreber, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i.
  • beskrive grundlæggende psykologiske problemstillinger med relevans for din uddannelse eller profession.
  • indgå i dialog om kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans.
  • under vejledning lave simple analyser af sproglige og ikke-sproglige udtryks- og adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler.
  • indgå i dialog om kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social baggrund, herunder situations- og rollebestemt kommunikation

Undervisningen omfatter følgende temaer, der vægtes efter relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession:

  • socialpsykologi, som bl.a. handler om gruppepsykologiske processer og social indflydelse samt om familie og opdragelse og socialisering.
  • udviklingspsykologi, som bl.a. handler om menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø og kultur.
  • personlighedspsykologi, kognition og læring, der bl.a. handler om identitet, læring og intelligens samt individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer.

Undervisningen foregår som emneundervisning, der inddrager deltagernes egne erfaringer, og som berører dagligdagen i relation til fx familie, uddannelse, arbejde og fritid.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler og tekniske skoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en prøve.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 1 eller 2 uger som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over nogle måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover kan der være krav om specifikke kvalifikationer. Undersøg på uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.