Fag / kursus

Naturfag, niveau C (EUD - enkeltfag)

I dette fag lærer du om de naturfaglige principper, der har betydning for teknologiske og miljømæssige forhold, og du lærer at undersøge og vurdere naturvidenskabelige problemstillinger.

Fakta

Navn:
Naturfag, niveau C (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Naturfag, svarende til niveau D
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU

Faget henvender sig til personer med kvalifikationer svarende til naturfag, niveau D.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er, at du kan:

 • bruge naturfaglige modeller og selv opstille og vurdere sådanne modeller.
 • bruge matematik som et redskab til at danne modeller, der kan beskrive naturvidenskabelige fænomener og problemstillinger.
 • forstå samspillet mellem teori og eksperimentelt arbejde og opnå en selvstændig og undersøgende adfærd i forbindelse hermed.
 • planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde, hvor du bruger laboratorieudstyr eller andet relevant udstyr.
 • omgås kemikalier og udstyr på forsvarlig måde og vurdere sikkerhed og risikomomenter.
 • forholde dig kritisk til naturfaglige og erhvervsfaglige problemstillinger, som de kommer til udtryk i medierne.
 • udvælge, bruge og vurdere relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation
 • dokumentere det naturfaglige arbejde gennem at registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt beskrive eksperimenter.
 • formidle og perspektivere din naturfaglige viden.
 • redegøre for grundlæggende naturvidenskabelige tankegang, begreber og metoder, som bruges i erhverv eller dagligdag.

Faget omfatter bl.a. undervisning i fagets kernestof, som er:

 • stoffers opbygning
 • kemiske reaktioner
 • energi
 • bølger
 • statistik
 • funktioner og vækstmodeller

Undervisningen rummer såvel teoretisk som eksperimentelt arbejde i laboratorier mv.

Du skal udarbejde en skriftlig emnerapport eller en anden form for dokumentation, hvor du bruger naturfaglige begreber og metoder til at analysere og beskrive en erhvervs- eller samfundsrelevant problemstilling.

Faget kan udbydes som enkeltfag på tekniske skoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig prøve med udgangspunkt i den skriftlige rapport.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 2 uger som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover skal du have faglige kvalifikationer svarende til naturfag, niveau D.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Enkeltfag er gratis, hvis:

Du kan søge VEU-godtgørelse, hvis du deltager i kurserne som led i en GVU og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.