Fag / kursus

Matematik, niveau D (EUD - enkeltfag)

I dette fag lærer du bl.a. at arbejde med tal- og symbolbehandling, funktioner og grafer i en erhvervsfaglig sammenhæng, hvor der lægges vægt på løsninger af praktiske problemer.

Fakta

Navn:
Matematik, niveau D (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Matematik, svarende til niveau E
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

Faget henvender sig til personer, der har forkundskaber svarende til matematik, niveau E.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er, at du kan:

  • arbejde med tal- symbol- og formeludtryk selvstændigt.
  • forstå, anvende og gøre rede for matematiske definitioner, begreber, tankegang og metoder i forbindelse med selvstændig formulering og løsning af praktiske problemstillinger.
  • arbejde med matematisk modellering, herunder opstille og afgrænse praksisorienterede matematiske problemstillinger af erhvervsmæssig eller almen art samt fortolke resultatet.
  • indkredse, undersøge og løse et matematisk problemkompleks.
  • kommunikere mundtligt og skriftligt om matematikken og dens brug både med brug af hverdagssprog og af det matematiske symbolsprog.
  • bruge relevante hjælpemidler.

Du træner dine matematiske kompetencer ved at arbejde med tal- og symbolbehandling, et projektforløb samt mindst et af emnerne geometri og funktioner og grafer.

Undervisningen er praksisorienteret og omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser matematikkens brug i praksis.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler og evt. tekniske skoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, der dels tager udgangspunkt i projektrapporten, dels består af besvarelse af et lodtrækningsspørgsmål.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 2 uger som fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentligt over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover skal du have faglige forudsætninger svarende til matematik, niveau E.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.