Fag / kursus

Dansk, niveau F (EUD - enkeltfag)

I faget dansk, niveau F lærer du bl.a. at formulere dig hensigtsmæssigt mundtlig og skriftligt og at lytte til, læse og analysere forskellige teksttyper.

Fakta

Navn:
Dansk, niveau F (EUD - enkeltfag)
Type:
Erhvervsuddannelse (EUD)
Varighed:
3-6 måneder på deltid pr. fag
Adgangskrav:
9. klasse. Evt. specifikke adgangskrav
Økonomi:
I visse tilfælde deltagerbetaling. I visse tilfælde mulighed for VEU

De tekster, som du arbejder med, er relevante for fagområdet handel og kontor og evt. et teknisk område.

Faget henvender sig til personer, der har afsluttet folkeskolen.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Målet med undervisningen er, at du kan:

  • udtrykke dig hensigtsmæssigt i skrift og tale.
  • bruge en relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i uddannelse, arbejde og hverdagen.
  • læse med sikkerhed og med forståelse, indlevelse og eftertanke.
  • bruge det skrevne sprog - også i erhvervsrelevante situationer.
  • læse faglige tekster og kommunikere mundtlig og skriftligt inden for det erhvervsfaglige område.
  • udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst.
  • analysere og tage stilling til forskellige teksttyper og sætte dem ind i en social, teknologisk, historisk eller anden relevant sammenhæng.
  • bruge kommunikation i samarbejdet og samværet med andre.
  • bruge it til relevant kommunikation og informationssøgning.

Undervisningen består af læsning, tekstarbejde, samt mundtlig og skriftlig fremstilling. Der bruges forskellige teksttyper og medier.

Faget kan udbydes som enkeltfag på en række handelsskoler og evt. tekniske skoler.

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig prøve, som dels omfatter en ekstemporaltekst og en redegørelse for det skriftlige arbejde i egen portfolio.

Værd at vide

Skolerne afgør selv, om de vil udbyde et enkeltfag. Se i holdoversigten, om der er aktuelle hold.

Der kan også være mulighed for at læse enkeltfaget som led i en GVU (Grunduddannelse for voksne) eller under tompladsordningen.

Varighed

Faget strækker sig over 2 ugers fuldtidsundervisning, men vil som regel blive udbudt med undervisning 1-2 gange ugentlig over 3-6 måneder.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du have afsluttet folkeskolen. Derudover kan der være krav om specifikke kvalifikationer. Undersøg på uddannelsesstedet.

Faget starter løbende, men oftest i januar og august/september.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Enkeltfag er gratis, hvis:

I visse tilfælde kan du søge VEU-godtgørelse. Du kan søge, hvis du som beskæftiget eller selvstændig deltager i kurserne som led i en GVU eller EUD+ og i øvrigt opfylder betingelserne for VEU-godtgørelse.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse til undervisning, der er tilrettelagt som fjernundervisning.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.