Sosuelev hjælper plejehjemsbeboer med at drikke
Erhvervsuddannelse (EUD)

Social- og sundhedsuddannelsen

På social- og sundhedsuddannelsen (sosu-uddannelsen) lærer du at hjælpe og pleje ældre, syge og handicappede mennesker, som ikke kan klare sig selv.

Fakta

Navn:
Social- og sundhedsuddannelsen
Varighed:
2 år 2 mdr. - 3 år 10 mdr.
Trin:
Social- og sundhedshjælper (trin 1), social- og sundhedsassistent (trin 2)
Adgangskrav:
9./10. klasse eller tilsvarende + karakteren 02 i dansk og matematik
Skolepraktik:
Ikke mulighed for skolepraktik
Økonomi:
SU og elevløn

Uddannelsen indeholder to trin, så du kan afslutte som social- og sundhedshjælper (sosu-hjælper) eller som social- og sundhedsassistent (sosu-assistent). På skolen bliver du bl.a. undervist i at udføre sygepleje- og omsorgsopgaver, men også i hvilke ting du kan lave sammen med de ældre.

Social- og sundhedspersonale arbejder i folks hjem, på plejehjem, hospitaler eller institutioner for psykisk eller fysisk handicappede.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du en grundlæggende viden om at give både praktisk og personlig hjælp. Du lærer desuden om sygepleje- og omsorgsopgaver, og om hvordan du kan planlægge aktiviteter, der styrker helbredet og forhindrer sygdomme. Du lærer også at evaluere dine arbejdsprocesser.

Du kan afslutte som enten social- og sundhedshjælper (trin 1) eller som social- og sundhedsassistent (trin 2).

 • Som social- og sundhedshjælper hjælper du i hjemmet hos ældre, syge og handicappede mennesker. Du snakker med dem, får dem i tøjet og hjælper til med rengøring og vask.
 • Som social- og sundhedsassistent udfører du sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder sosu-hjælpere i hjemmeplejen, på plejehjem og hospitaler.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb.

Du kan afslutte uddannelsen efter hvert gennemført trin. 

Figuren viser det fulde uddannelsesforløb, herunder grundforløbets 1. og 2. del.

Fag

På skolen undervises du fx i:

 • Sundhed og sygepleje
 • Pædagogik med psykologi
 • Aktivitetsfag
 • Medicin

Du skal også have fag som dansk og naturfag.

Praktik

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads. Der er ikke mulighed for at komme i skolepraktik.

Du afslutter uddannelsen med en eksamen og et uddannelsesbevis for hvert trin, du afslutter.

Uddannelsessteder

Grundforløbets 1. del kan tages på alle erhvervsskoler. Hvis du allerede ved grundforløbets start ved, hvilken uddannelse du sigter mod, er det en fordel at vælge en skole med en fagretning, der leder mod denne.

Kortet til højre viser de skoler rundt om i landet, der udbyder uddannelsens hovedforløb.

Flere måder at begynde på

Der er flere måder at begynde en erhvervsuddannelse på. Måden afhænger af din baggrund, når du starter:

Fra 9. eller 10. klasse

Hvis du går i gang direkte efter 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, at du er gået ud af skolen, begynder du normalt i et grundforløb, der varer 1 år (2 X 20 uger) og omfatter en fagretning. Efter de første 20 uger skal du beslutte, hvilket hovedforløb du vil gennemføre. Læs mere om grundforløb og fagretninger i Grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

Under 25 år

Er det mere end et år siden, du har forladt 9. eller 10. klasse, og er du under 25 år, begynder du din uddannelse i grundforløbets 2. del (20 uger). Læs mere i Erhvervsuddannelse for dig, der er gået ud af skolen.

Over 25 år

Er du fyldt 25 år, kan du begynde på uddannelsen efter en konkret vurdering. Din uddannelse tilrettelægges individuelt og afhængigt af dine erfaringer. Se mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

Med uddannelsesaftale

Har du en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, kan du vælge at begynde direkte i praktik. Er du under 25 år, skal du dog også gennemføre grundforløbets 2. del. Læs mere i Skolevejen og praktikvejen.

Adgangskrav og deltagerforudsætninger

For at begynde på en erhvervsuddannelses grundforløb skal du altid have opfyldt din undervisningspligt. Det har du, når du har afsluttet folkeskolen eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Adgangskrav til grundforløbet

Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du være vurderet uddannelsesparat.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, opfylder du adgangskravene til en erhvervsuddannelse. Du skal dog altid have opfyldt din undervisningspligt.

Adgangskrav til hovedforløbet

Der er også adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:

 • Dansk på D-niveau
 • Naturfag på E-niveau

Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at tage følgende certifikater:

 • Førstehjælp på mellemniveau
 • Elementær brandbekæmpelse

For at starte på uddannelsens hovedforløb, skal du desuden have en uddannelsesaftale.

Deltagerforudsætninger

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du:

 • Er god til at tale med mange forskellige mennesker
 • Kan sætte dig ind i andre menneskers situation
 • Er psykisk stærk, da du skal arbejde med syge, psykisk ustabile, kriseramte eller døende mennesker
 • Er indstillet på, at du skal hjælpe andre med personlig hygiejne
 • Er ansvarsbevidst
 • Er indstillet på skiftende arbejdstider og i nogle tilfælde aften-, nat- og weekendarbejde
 • Har god fysik og er indstillet på at bruge løfteteknik mv.

Som social- og sundhedsassistent skal du endvidere kunne arbejde selvstændigt og bevare overblikket.

Ansøgning og optagelse

Ansøgning og optagelse afhænger af din alder og baggrund:

Efter 9. eller 10. klasse

Ansøgningsfristen er 1. marts, hvis du kommer fra 9. eller 10. klasse eller har afsluttet skolen inden for det sidste år. Du ansøger om optagelse gennem www.optagelse.dk. Du får skriftligt svar senest 1. juni. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du går i 9. eller 10. klasse.

Under 25 år

Hvis du er gået ud af skolen for mere end 1 år siden og er under 25 år, ansøger du også gennem www.optagelse.dk. Erhvervsuddannelserne starter 2 gange om året. Kontakt evt. en erhvervsskole og hør nærmere. Læs mere i Ansøgning og optagelse, hvis du er gået ud af skolen.

Over 25 år

Er du fyldt 25 år, skal du kontakte en vejleder eller en erhvervsskole og få vurderet dine kompetencer. Læs mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

Find en praktikplads

Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Det kan være vanskeligt, men du kan eventuelt få hjælp af skolen.  Læs mere i Sådan søger du praktikplads.

Bemærk: Hvis din uddannelsesaftale skal indgås med ansættelsesdato inden 1. januar 2016, formidler erhvervsskolen en ansættelsesaftale mellem dig og kommunen eller regionen efter en vurdering af din ansøgning. Kontakt den enkelte skole. Du kan dog også selv indgå en aftale, inden du begynder på hovedforløbet.

På hjemmesiden www.praktikpladsen.dk kan du finde oplysninger om praktikpladssituationen på social- og sundhedsuddannelsen. Du kan også se, hvilke virksomheder der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Der er ikke mulighed for skolepraktik. Hvis du ikke kan finde en praktikplads, har du garanti for at kunne gennemføre en anden erhvervsuddannelse med bedre praktikmuligheder. Læs mere om uddannelsesgaranti.

Uddannelsesaftaler

Der blev i 2013 indgået 8.270 uddannelsesaftaler på social- og sundhedshjælper og 4.355 på social- og sundhedsassistent.

Erhvervsuddannelse for voksne

Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (euv). Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og den erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.

For at starte på en euv skal du kontakte den erhvervsskole, der tilbyder uddannelsen. Læs mere i Erhvervsuddannelser for voksne.

Hvis du er fyldt 25 år og har mindst et års relevant erhvervserfaring, kan du evt. få voksenelevløn. Lønnen er ca. 18.000 - 18.900 kr. om måneden. Beløbet afhænger af ansættelseskommunen.

Er du ikke berettiget til voksenelevløn og er fyldt 25 år, kan du evt. blive ansat som voksenlærling til en forhøjet lærlingeløn. Læs om muligheder og betingelser i Faglært som voksen.

Økonomi

Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne.

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i erhvervsuddannelserne ligger typisk mellem 7.000 kr. og 10.000 kr. om måneden.

Begynder du hovedforløbet med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, medmindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.

Jobmuligheder

Som social- og sundhedshjælper er dit arbejdsområde at hjælpe med personlig pleje og daglig husførelse.

Du vil typisk finde arbejde i den kommunale hjemmepleje, på plejehjem, i beskyttede boliger, dagcentre eller ældrecentre.

Som social- og sundhedsassistent tager du dig af sygepleje og igangsættende aktiviteter, og du tilrettelægger selv dit arbejde.

Du vil typisk finde arbejde på hospitaler, plejehjem og i dagcentre, institutioner for psykisk eller fysisk handicappede eller i den kommunale hjemmepleje. Læs mere om jobbet i jobartiklen

Arbejde på søn- og helligdage er almindeligt, mens aften- og nattevagter kan forventes i mindre omfang.

Læs mere under Mulige job.

Mere uddannelse

Hvis du har afsluttet med trin 1, har du mulighed for senere at vende tilbage til uddannelsen og tage det tilhørende speciale. Det kan du bl.a. gøre gennem Eud+.

Med social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) kan du videreuddanne dig til tandplejer, sygeplejerske, bioanalytiker, farmakonom, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, radiograf, socialrådgiver, pædagog, katastrofe og risokomanager eller med uddannelserne afspændingspædagogik og psykomotorik, ernæring og sundhed samt diakoni og socialpædagogik, forudsat du opfylder de specifikke adgangskrav.

Ved diakonskolerne kan du tage en kirkefaglig videreuddannelse, se mere om diakonuddannelsen.

Se dine muligheder i Videre som faglært.

Få mere at vide

Eud-nøglen

Fagretningsnøglen

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen. Nr. 500 af 22. april 2015.

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne. Nr. 1009 af 22. september 2014.

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Nr. 1010 af 22. september 2014.

Det faglige udvalg for Den Pædagogisk Assistentuddannelse og Social- og Sundhedsuddannelserne (PASS)
www.sosuinfo.dk

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på følgende niveauer i den danske kvalifikationsramme for livslang læring:

 • Social- og sundhedsassistent: niveau 4
 • Social og sundhedshjælper: niveau 3

Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for ungdomsuddannelser.

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Relevante arrangementer til denne uddannelse: 1

Camilla, 20 år, er i gang med uddannelsen til social- og sundhedshjælper.

Uddannelseszoom - logo
Uddannelseszoom - logo

Zoom ind og sammenlign uddannelser.