installatøruddannelsen
Erhvervsakademiuddannelse

Elinstallatør

På uddannelsen får du redskaber til at kunne arbejde som leder inden for installationer eller drive selvstændig virksomhed med el-autorisation.

Fakta

Navn:
Elinstallatør
Andre betegnelser:
Erhvervsakademiuddannelse inden for elinstallation
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Bestemte erhvervsuddannelser
Økonomi:
SU

Du lærer at planlægge, implementere og varetage driften af systemer inden for stærkstrøm, både i Danmark og internationalt. Du får også en dybdegående indsigt i elforsyning, styring og regulering, projektering og opbygning af komplette energisystemer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På den to-årige uddannelse til elinstallatør lærer du at arbejde med installation og drift af systemer inden for stærkstrømsteknik.

Uddannelsen indeholder faglige elementer på i alt 90 ECTS, en praktikperiode på 15 ECTS og afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS.

Fagområder

Der undervises i fagområderne:

  • Installationer og anlæg: Du lærer om de sikkerhedstekniske og kvalitetsmæssige aspekter af projektering, rådgivning, udførsel og drift af elektriske installationer og anlæg. Du lærer også at implementere intelligente løsninger til bygninger og anlægsdrift med henblik på drifts- og energioptimering samt komfort og sikkerhed. Der er fokus på metoder og materialeanvendelse i forbindelse med elsikkerhed samt strukturering og systemopbygning af intelligente løsninger.
  • Virksomhedsledelse og projektstyring: Emnerne er projektledelse og entreprisestyring, organisering og ledelse, forretningsforståelse og kvalitet, sikkerhed og miljø samt kommunikations- og formidlingsteknik. Fokus er på, at du får redskaber til senere at kunne gennemføre projekter, rådgivning samt virksomhedsdrift og -ledelse.
  • Teknik og dokumentation: Du lærer grundlæggende elektroteknisk teori samt matematik i relation hertil. Du lærer også at bruge digitale værktøjer til projektering, dokumentering og kvalitetssikring af installationer og anlæg. Der er fokus på elektroteknikken og dens betydning for udførslen af elektriske installationer og anlæg samt digitale værktøjers anvendelsesmuligheder og brug i forhold til installationer og anlægsdokumentering.

Undervisningsform

Undervisningen er for en stor dels vedkommende projektorienteret. Den kan være tilrettelagt i såvel gruppeforløb som individuelle forløb.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i Herning, Odense, Vejle, Næstved, Randers, Esbjerg, Aalborg og København.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt og en mundtlig fremlæggelse.

Når du har afsluttet uddannelsen, har du mulighed for at søge om autorisation. Den får du ved at gå op til en særlig autorisationsprøve, som bliver afholdt af skolerne.

Værd at vide

Du har mulighed for at uddanne dig på deltid på akademiuddannelsen i el-installation.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav. Alle nævnte fag skal være bestået.

Du kan kun søge om optagelse via kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende relevante erhvervsuddannelser:

  • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)
  • Elektriker (med specialer)
  • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Specifikke adgangskrav

Der er ingen specifikke adgangskrav for ansøgere med en relevant erhvervsuddannelse.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk i kvote 2 og bliver optaget på baggrund af dine samlede kvalifikationer.

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
  • På nogle uddannelsessteder kan ansøgningsfristen for kvote 2 være 5. juli kl. 12.00. Læs mere på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg SV (Sommerstart)Kun kvote 2 
Aalborg SV (Vinterstart, e-læring)Kun kvote 2 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)AO 
Vejle (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi SydVest  
Esbjerg (Sommerstart)IO 
Erhvervsakademi MidtVest  
Herning (Sommerstart)AO 
Københavns Erhvervsakademi (KEA)  
København N (Sommerstart)AO 
Zealand Sjællands Erhvervsakademi  
Næstved (Sommerstart)AO 
Erhvervsakademi Dania  
Randers SØ (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

IO: Ikke oprettet

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som autoriseret el-installatør kan du etablere egen virksomhed. Du kan også arbejde i større byggefirmaer og industrivirksomheder, hos grossister eller hos rådgivende ingeniørfirmaer, som fx projektleder, rådgiver eller leder af installationsarbejder.

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig med en 1½-årig overbygningsuddannelse, så du bliver professionsbachelor i energimanagementinnovation og entrepreneurshipproduktudvikling og teknisk integration eller teknisk manager offshore.

Du kan også videreuddanne dig til fx diplomingeniør eller civilingeniør.

Vær opmærksom på, at du udover din installatøruddannelse også skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse eller et adgangskursus samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information