uddannelsen til sundhedsadministrativ koordinator
Erhvervsakademiuddannelse

Sundhedsadministrativ koordinator

Du lærer at løse administrative, koordinerende og planlægningsmæssige opgaver i sundhedssektoren.

Fakta

Navn:
Sundhedsadministrativ koordinator
Varighed:
2½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Som sundhedsadministrativ koordinator vil du ofte være den første person, borgeren møder i telefonen, på sygehuset eller hos lægen. Du kommer også til at arbejde tæt sammen med det øvrige sundhedspersonale og på tværs af sektorer for at skabe sammenhængende forløb for patienterne. 

På uddannelsen får du viden om blandt andet sundhedsadministration og koordinering, jura, sundhed og sygdom, kommunikation, teknologi og data, som du kan bruge til at løse opgaver lokalt og på tværs af faglige skel.

Som færdiguddannet har du jobmuligheder på fx sygehuse, i det kommunale sundheds- og omsorgsområde, hos private praktiserende læger eller hos fysioterapeuter og kiropraktorer.

Bemærk: Uddannelsen er ny fra 2021 og erstatter erhvervsuddannelsen til lægesekretær.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

En sundhedsadministrativ koordinator skal favne hele sundhedsvæsenet, kunne navigere i komplekse sagsbehandlinger og i relationen mellem ledelse, læger, sygeplejersker og patienter. Du bliver derfor klædt på til at arbejde med patientperspektiver og at løse sundhedsadministrative opgaver med overblik og struktur.

Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse, som varer 2½ år inklusiv et kort og et langt praktikforløb på i alt 30 uger. Uddannelsen består af fem semestre.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen er bygget op om fem faglige kerneområder:

 • Sundhedsadministration og koordinering
 • Jura
 • Sundhed og sygdom
 • Kommunikation
 • Teknologi og data

Uddannelsens indhold er fordelt over fem semestre:

 • Første semester: På første semester har du fag, som giver dig faglig forståelse af administration og koordinering i sundhedsvæsenet og af sygdomme, patientinvolvering og kommunikation. Du skal også i praktik, hvor du kobler teori og praksis sammen
 • Andet og tredje semester: På andet og tredje semester udbygger du din viden om bl.a. administrative processer, sammenhænge i patientforløb, jura, data, fysiske og psykiske sygdomme og konflikthåndtering
 • Fjerde semester: På fjerde semester skal du i praktik, hvor du får afprøvet din teoretiske viden i praksis og får en smagsprøve på dine jobmuligheder som færdiguddannet
 • Femte semester: På femte semester modtager du undervisning i de sidste obligatoriske fag. Du afslutter uddannelsen med et afsluttende afgangsprojekt

Praktik

På uddannelsens 1. og 4. semester skal du i praktik i sammenlagt 30 uger. Praktikken finder typisk sted på hospitaler, men der vil også være mulighed for praktik i lægehuse og i den kommunale sektor. Praktikken afsluttes med en prøve.

Undervisningsform

Undervisningen er tværfaglig og består af klasseundervisning, case-arbejde, forelæsninger, gruppearbejde og vejledning.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i Esbjerg, København, Odense, Næstved, Aalborg og Aarhus.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt.

Titel

Uddannelsen giver ret til at anvende betegnelsen sundhedsadministrativ koordinator AK. Den engelske titel er AP Graduate in Healthcare Administration.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse: Kontoruddannelsen
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Generel kontoruddannelse og social- og sundhedsassistent giver også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)6,43,6
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg Øst (Sommer- og vinterstart)7,25,0
Professionshøjskolen Absalon  
Næstved (Sommerstart)6,45,8
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)7,15,1
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommerstart)5,84,2
Professionshøjskolen VIA University College  
Aarhus C (Sommerstart)6,65,9

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som sundhedsfaglig koordinator kan du arbejde både i det offentlige og i det private. Det kan fx være på offentlige regionale sygehuse, i det kommunale sundheds- og omsorgsområde, hos private praktiserende læger, på private sygehuse eller hos fysioterapeuter eller kiropraktorer.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig til professionsbachelor. Læs mere på de enkelte uddannelsessteders hjemmesider.

Hvis du har erhvervserfaring, er der evt. mulighed for, at du kan efteruddanne dig med en relevant diplomuddannelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information