Erhvervsakademiuddannelse

Sundhedsadministrativ koordinator

På uddannelsen lærer du at løse administrative, koordinerende og planlægningsmæssige opgaver i sundhedssektoren.

Fakta

Navn:
Sundhedsadministrativ koordinator
Varighed:
2½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du kommer til at arbejde tæt sammen med det øvrige sundhedspersonale og på tværs af sektorer for at skabe sammenhængende forløb for patienterne. 

På uddannelsen får du viden om blandt andet sundhedsadministration og koordinering, jura, sundhed og sygdom, kommunikation, teknologi og data, som du kan bruge til at løse opgaver lokalt og på tværs af faglige skel.

Som færdiguddannet har du jobmuligheder på fx sygehuse, i det kommunale sundheds- og omsorgsområde, hos private praktiserende læger eller hos fysioterapeuter og kiropraktorer.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

En sundhedsadministrativ koordinator skal favne hele sundhedsvæsenet og navigere i komplekse sagsbehandlinger og i relationen mellem ledelse, læger, sygeplejersker og patienter. Du bliver derfor klædt på til at arbejde med patientperspektiver og at løse sundhedsadministrative opgaver med overblik og struktur.

Kerneområder

Uddannelsen er bygget op om fem faglige kerneområder:

 • Sundhedsadministration og koordinering
 • Jura
 • Sundhed og sygdom
 • Kommunikation
 • Teknologi og data

Opbygning

Uddannelsens indhold er fordelt over fem semestre:

 • Første semester: På første semester har du fag, som giver dig faglig forståelse af administration og koordinering i sundhedsvæsenet og af sygdomme, patientinvolvering og kommunikation. Du skal også i praktik
 • Andet og tredje semester: På andet og tredje semester udbygger du din viden om bl.a. administrative processer, sammenhænge i patientforløb, jura, data, fysiske og psykiske sygdomme og konflikthåndtering
 • Fjerde semester: På fjerde semester skal du i praktik, hvor du får afprøvet din teoretiske viden i praksis
 • Femte semester: På femte semester modtager du undervisning i de sidste obligatoriske fag og skriver afgangsprojekt

Titel

Du får titlen sundhedsadministrativ koordinator AK.

Undervisning

Undervisningen er tværfaglig og består af klasseundervisning, case-arbejde, forelæsninger, gruppearbejde og vejledning.

Praktik

På uddannelsens 1. og 4. semester skal du i praktik i sammenlagt 30 uger. Praktikken finder typisk sted på hospitaler, men der vil også være mulighed for praktik i lægehuse og i den kommunale sektor. Praktikken afsluttes med en prøve.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse: Kontoruddannelsen eller social- og sundhedsassistentuddannelsen
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav for ansøgere med:

 • Gymnasial eksamen: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C
 • Relevant erhvervsuddannelse: Ingen specifikke adgangskrav
 • Anden erhvervsuddannelse: Engelsk C og enten erhvervsøkonomi C eller matematik C eller virksomhedsøkonomi C

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Tidligere erhvervsuddannelser (eud)

Generel kontoruddannelse og social- og sundhedsassistent giver også adgang til uddannelsen.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Professionshøjskole  
København N (Sommerstart)5.4AO
København N (Vinterstart)AO 
Professionshøjskolen University College Nordjylland  
Aalborg Øst (Sommerstart)3.7AO
Aalborg Øst (Vinterstart)AO 
Professionshøjskolen Absalon  
Næstved (Sommerstart)AO 
Roskilde (Sommerstart)AO 
UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole  
Odense C (Sommerstart)6.0AO
Odense C (Vinterstart)AO 
Vejle (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen UC Syddanmark  
Esbjerg Ø (Sommerstart)4.1AO
Haderslev (Sommerstart)AO 
Professionshøjskolen VIA University College  
Aarhus C (Sommer- og vinterstart)AOAO
Viborg (Sommer- og vinterstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Fremtidsmuligheder

Som sundhedsadministrativ koordinator kan du arbejde både i det offentlige og i det private. Det kan fx være på offentlige regionale sygehuse, i det kommunale sundheds- og omsorgsområde, hos private praktiserende læger, på private sygehuse eller hos fysioterapeuter eller kiropraktorer.

Mere uddannelse

Du kan bl.a. videreuddanne dig med en professionsbacheloruddannelse eller diplomuddannelse: 

Læs mere om mulighederne for videreuddannelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information