Parkvirksomhed (TD)
Teknologisk diplomuddannelse

Parkvirksomhed (TD)

Uddannelsen giver dig ny viden om parkteknologisk styring og om ledelse, kommunikation og samarbejde inden for det grønne område.

Fakta

Navn:
Parkvirksomhed (TD)
Andre betegnelser:
Parkdiplom, Parkdiplomuddannelsen
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 95 - 103.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får forudsætninger for at fungere som anlægs- og driftsansvarlig eller som rådgiver inden for parkvirksomhed.  Desuden kan du formidle viden til brugere og beslutningstagere om emner som miljøvenlige anlæg, kvalitets-, drifts- og ressourcestyring, udlicitering, bynære naturområder mv.

Du kan fx have en baggrund som jordbrugsteknolog, arkitekt, skov- og landskabsingeniør, bygningsingeniør, biolog eller forstkandidat.

For landskabsarkitekter, planlæggere og ingeniører er der mulighed for at specialisere sig inden for klimatilpasning, grønne teknologier og grøn vækst, fx med fokus på håndtering af vand i byer.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen i parkvirksomhed giver dig kvalifikationer i:

 • Parkteknologisk styring
 • Ledelse
 • Kommunikation
 • Samarbejde

Uddannelsen har fokus på parkteknisk styring og samarbejde mellem virksomheder og interessenter i forbindelse med anlæg og drift af fx parker, idrætsanlæg, kirkegårde, trafikanlæg og naturområder.

Desuden lærer du om, at parkvirksomhed ikke alene har et teknologisk og økonomisk perspektiv, men også angår områder som sundhed, friluftsliv, kulturhistorie og æstetik samt jura, biologi og miljø.

Retninger

Uddannelsen er tilrettelagt med et hovedspor inden for parkvirksomhed. Du kan specialisere dig inden for

 • Vand i byer og grøn vækst

Opbygning

Parkvirksomhed (TD) består af:

 • Tre obligatoriske moduler
 • To til tre valgfrie - herunder retningsbestemte - moduler
 • Et afgangsprojekt

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, selvstudium, øvelser og ekskursioner samt projektarbejde.

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse i parkvirksomhed giver titlen TD Parkvirksomhed.

Den engelske betegnelse er Diploma of Technology in Park Engineering and Management.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Opgavedeling, der handler om kontraktformer og samarbejdsformer; fx lærer du via analyse og beskrivelse af problemstillinger – fx fra egen virksomhed – at etablere og effektivisere samspillet mellem virksomhed, samarbejdsparterne og interessenter i forbindelse med anlæg og drift af grønne områder.
 • Opgavestyring, der handler om projektstyring og økonomistyring; fx lærer du at optimere styringen af anlæg og driften af grønne områder, såvel i et økonomisk perspektiv som i relation til interessenter
 • Strategisk dialog, der handler om virksomheders faglige netværk, forhandlinger, branding og konflikthåndtering i forhold til deres interessenter; fx lærer du at optimere kommunikationen i forbindelse med anlæg og drift af grønne områder

Retningsbestemte moduler - Vand i byer og grøn vækst 

 • Klimatilpasning ved hjælp af grønne teknologier (10 ECTS), som bl.a. handler om vandrensningsteknologier i forhold til bæredygtig udvikling.
 • Innovation og forretningsmodeller (5 ECTS), herunder koncepter for innovation, støttemuligheder, markedsanalyse mv.

Retningsrelevant valgfag:

 • Bæredygtig parkdrift (5 ECTS)

Valgfrie moduler

Uddannelsens valgfrie moduler er:

 • Adobe basis (5 ECTS)
 • Basiskursus i QGIS (5 ECTS)
 • Bearbejdelse af dronedata i GIS (5 ECTS)
 • Bynatur (5 ECTS)
 • Bæredygtig parkdrift (5 ECTS)
 • Drift af belægninger (5 ECTS)
 • Drift og forvaltning af bytræplantninger (5 ECTS)
 • Driftsstyring (10 ECTS)
 • Ekstensiv drift – bæredygtig praksis (5 ECTS)
 • Forvaltning af biodiversitet i skove og skovagtige bevoksninger i Danmark (10 ECTS)
 • GIS-analyser, QGIS (5 ECTS)
 • Konstruerede vækstmedier til urbane landskaber (5 ECTS)
 • Naturbeskyttelsesloven i praksis (5 ECTS)
 • Oprettelse af GIS-databaser (5 ECTS)
 • Projektering og etablering af bytræplantninger (5 ECTS)
 • Samskabelse i et grønt perspektiv (5 ECTS)
 • Skovdyrkning og klimaforandringer (5 ECTS)
 • Udendørsbelysning (5 ECTS)

Du skal vælge valgfrie eller retningsbestemte moduler for 15 ECTS.

Det er også muligt at vælge valgfrie moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst for 15 ECTS. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Du skal desuden have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

 

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 95.000 - 103.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en teknologisk diplomuddannelse inden for parkvirksomhed kan du arbejde som selvstændig med drifts-, anlægs- eller rådgivningsopgaver.

Du vil også have mulighed for at arbejde som mellemleder, projektleder eller konsulent i både offentlige og private virksomheder, der etablerer nyanlæg af parker, idrætsanlæg, kirkegårde og andre friarealer i byen og derefter påtager sig driftsopgaver med at opretholde og udvikle anlæggene.

Mere uddannelse

Vil du læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante masteruddannelser. Se fx:

Uddannelsens veje