Parkvirksomhed (TD)
Teknologisk diplomuddannelse

Parkvirksomhed (TD)

Uddannelsen giver dig forudsætninger for at forvalte, udvikle, anlægge og drifte grønne friarealer på en måde, der bidrager til grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Fakta

Navn:
Parkvirksomhed (TD)
Andre betegnelser:
Parkdiplom, Parkdiplomuddannelsen
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at omsætte din faglige viden til grønne løsninger på arealer som parker, legepladser, sti- og vejarealer, kirkegårde, grønne områder ved boligområder samt bynær natur og skov.

Uddannelsen henvender sig fx til medarbejdere i forvaltninger, på kirkegårde, i boligselskaber eller i entreprenørbranchen.

Du kan fx have en baggrund som jordbrugsteknolog, skov- og landskabsingeniør, landskabsarkitekt, urban landskabsingeniør, arkitekt, ingeniør eller tilsvarende.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen præsenterer bæredygtighed som begreb og har fokus på at omsætte det til udvikling og konkrete handlinger inden for den grønne sektor.

De obligatoriske moduler giver grundlæggende kendskab til den grønne sektors brancher, professioner og samarbejdsmåder – samt  basisviden om projektarbejde, herunder metoder til dataindsamling.

Uddannelsens valgmoduler fordeler sig i to faglige spor og en digital værktøjskasse, som du frit kan vælge fag fra:

 • Faglig ledelse og styring handler om styring på strategisk, taktisk og operationelt niveau i den grønne sektors organisationer, herunder rollen som faglig leder, udbud, samarbejdsformer mv.
 • Vand og natur i byens landskaber handler bl.a. om klimatiske udfordringer og drift af grønne elementer i byrum, parker, boligområder mv., herunder klimatilpasning, innovation og teknologiske løsninger
 • Digital værktøjskasse - fagene introducerer til digitale værktøjer og systemer, der understøtter arbejdet i den grønne sektor

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 2 obligatoriske moduler (20 ECTS)
 • Et antal valgfrie moduler (25 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen tager udgangspunkt i de studerendes egen praksis, og der indgår cases fra sektoren i bred forstand.

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, selvstudium, øvelser og ekskursioner samt projektarbejde.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessted

Uddannelsen kan udbydes af:

Undervisningen kan foregå i Nødebo eller København.

Titel

En fuld diplomuddannelse i parkvirksomhed giver titlen TD Parkvirksomhed.

Den engelske betegnelse er Diploma of Technology in Park Engineering and Management.

 

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Bæredygtighed i grøn praksis (10 ECTS)
 • Materialer og metoder i bæredygtigt perspektiv (10 ECTS)

De obligatoriske moduler bør tages i rækkefølge.

Valgfrie moduler

De valgfrie moduler fordeler sig i to faglige spor og en digital værktøjskasse, som du frit kan vælge fag fra.

Faglig ledelse og styring

 • Driftsstyring (10 ECTS)
 • Faglig ledelse og organisationsforståelse (10 ECTS)
 • Frivillighed og samskabelse i den grønne forvaltning (5 ECTS)
 • Projektledelse og anlægsstyring basis (5 ECTS)
 • Strategisk ledelse og kommunikation i den grønne sektor (5 ECTS-point)
 • Stå stærkt i dialogen – styrk din personlige kommunikation (5 ECTS-point)
 • Udbud og grøn drift på kontrakt (5 ECTS-point)
 • Videregående projektledelse og anlægsstyring (5 ECTS)

 

Vand og natur i byens landskaber

 • Bæredygtig parkdrift (5 ECTS-point)
 • Drift af belægninger (5 ECTS-point)
 • Drift og forvaltning af bytræer (5 ECTS-point)
 • Drift, sikkerhed og optimering af grønne tage (5 ECTS-point)
 • Forvaltning af biodiversitet i skove og skovagtige bevoksninger (10 ECTS-point)
 • Forvaltning af bynatur (5 ECTS-point)
 • Grønne tage basis (5 ECTS-point)
 • Klimatilpasning ved hjælp af grønne teknologier (10 ECTS-point)
 • Konstruerede vækstmedier til urbane landskaber (5 ECTS-point)
 • Naturbeskyttelsesloven i praksis (5 ECTS -point)
 • Projektering og etablering af bytræplantninger (5 ECTS-point)
 • Rumlighed og skala – landskabsarkitektur for begyndere (5 ECTS-point)
 • Skovdyrkning og klimaforandringer (5 ECTS-point)

 

Digital værktøjskasse

 • Adobe basis (5 ECTS-point)
 • Basiskursus i QGIS (5 ECTS-point)
 • Bearbejdelse af dronedata i GIS (5 ECTS-point)
 • GIS-analyser (QGIS) (5 ECTS-point)
 • Oprettelse af GIS-databaser (5 ECTS-point)

 

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Du skal desuden have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Prisen kan variere og afhænger bl.a. af antal ECTS og undervisningsformen, fx om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. 

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en teknologisk diplomuddannelse inden for parkvirksomhed kan du arbejde som selvstændig med drifts-, anlægs- eller rådgivningsopgaver.

Du vil også have mulighed for at arbejde som mellemleder, projektleder eller konsulent i både offentlige og private virksomheder, der etablerer nyanlæg af parker, idrætsanlæg, kirkegårde og andre friarealer i byen og derefter påtager sig driftsopgaver med at opretholde og udvikle anlæggene.

Mere uddannelse

Vil du læse videre, giver uddannelsen - sammen med din erhvervserfaring - adgang til relevante masteruddannelser. Se fx:

Se alle masteruddannelser.

Uddannelsens veje