Diplomuddannelsen i familieterapi
Diplomuddannelse

Familieterapi og relationel praksis

Uddannelsen introducerer til teorier, modeller og metoder, du kan anvende i det dialogbaserede arbejde med familier og netværket omkring dem.

Fakta

Navn:
Familieterapi og relationel praksis
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 60 - 103.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer fx om socialkonstruktivistiske teorier og narrative tilgange til det terapeutiske arbejde. Gennem samtaletræning får du redskaber til at håndtere de svare samtaler, og du får kendskab til, hvordan du kan bruge såvel det private som det professionelle netværk omkring den unge, barnet og familien.

Uddannelsen henvender sig fx til socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger, lærere og psykologer, som beskæftiger sig med familieterapeutisk arbejde.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen bliver du kvalificeret til at undersøge og behandle problemer i familien og i familiens samspil med omgivelserne.

Du får indføring i familieterapeutiske teorier og metoder og får sat fokus på dine egne værdier og holdninger i relation til dit arbejde. Desuden får du færdigheder i at lede samtaler med par, familier og andre, som familien er i kontakt med.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

I løbet af uddannelsen skal du gennemføre i alt 100 timers familiesamtaler, have modtaget 120 timers supervision samt gennemføre 30 timers personligt udviklingsarbejde.

Undervisningen veksler mellem gennemgang af teori, litteraturlæsning, samtaletræning og supervision.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen indeholder tre obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS:

 • Grundlæggende modeller med udgangspunkt i systemisk tænkning og praksis, der giver en introduktion til modeller og metoder til den systemiske praksis med at inddrage hele familien i det terapeutiske forløb, herunder metodernes udvikling og betydning for praksisfeltet.
 • Reflekterende processer, samarbejdende og dialogisk tilgang til samtalepraksis, der bl.a. giver dig indblik i den socialkonstruktivistiske og postmodernistiske tilgang til det terapeutiske arbejde.
 • Videnskabsfilosofi og videnskabsteori i familieterapi og relationel praksis, der bl.a. giver indblik i familieterapiens betydning for psykoterapifeltet; desuden forudsætninger for at forstå historiske, diskursive, erkendelsesteoretiske og etiske spørgsmål i relation til familieterapi.

De valgfrie moduler, hvoraf du skal vælge, hvad der svarer til 15 ECTS, er:

 • Børn i familieterapi og relationel praksis (5 ECTS), hvor der er fokus på samtalepraksis med børn og unge; du udvikler dine kompetencer til at tilrettelægge terapeutiske forløb med børn og deres familier.
 • Dialogbaseret familieterapi og relationel praksis (10 ECTS), der bl.a. giver forudsætninger for at håndtere kompleksiteten i arbejdet med dialogbaseret i familieterapi og relationel praksis.
 • Evidens og evalueringsmetoder i familieterapi og relationel praksis (5 ECTS), der giver evidens- og praksisforståelse og desuden indsigt i evalueringens betydning for udvikling af familieterapeutisk og relationel praksis.
 • Løsningsorienteret terapi og narrativ praksis (10 ECTS), der giver indblik i narrative tilgange til familieterapien og forståelse af, hvordan barnet, den unge og familien gennem den fokuserede samtale selv kan bidrage til at konstruere løsninger.
 • Personlig og professionel udvikling (5 ECTS), hvor du får viden om betydningen af terapeutens egne erfaringer i terapeutiske samtaler og forudsætninger for at forstå din egen rolle og position i forhold til det terapeutiske arbejde.
 • Udvalgt familieterapeutisk metode målrettet en udvalgt gruppe (5 ECTS), hvor du fokuserer på familieterapeutiske teorier og metoder rettet mod en bestemt målgruppe; du beskæftiger dig med både teoretisk og praktisk arbejde og lærer fx om historiske, samfundsmæssige, juridiske, og organisatoriske rammer for metoden.
 • Supervision i systemisk/narrativ/dialogbaseret praksis (5 ECTS), hvor du arbejder med egne udviklingsprocesser, og hvor supervisionen bliver den fagprofessionelle katalysator for, at du kan anvende teori, metode, professionelle og personlige erfaringer i arbejdet med den enkelte klient, parret eller familien.

Det er muligt at vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS. Kontakt uddannelsesinstitutionen om valg af relevante moduler.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse, fx som socialrådgiver, sygeplejerske, pædagog eller psykolog
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Ved flere ansøgere end der er plads til, kan der blive lagt vægt på, om du har behandlingspraksis.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Du kan tilmelde dig hele uddannelsen eller et eller flere moduler.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 60 - 103.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis kan du som fx socialrådgiver, lærer eller sygeplejerske arbejde med dialogbaserede terapeutiske metoder i din egen praksis og med de målgrupper, der er relevante for dit professionelle virke.

Læs fx om arbejde inden for Socialrådgivning mv. samt om job som Psykoterapeut.

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Hovedparten af de meget få nyuddannede (under 60) er beskæftiget inden for daginstitutionsområdet samt i Psykologiske rådgivninger, på Plejehjem mv. eller Hospitaler.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Læs om uddannelsen på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside.

Læs om uddannelsen på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles hjemmeside.

 

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
14. september 2020
18. december 2020
Videnskabsfilosofi og videnskabsteoriE20 Internat 5230 Odense M
*
23. september 2020
30. maj 2021
Reflekterende processer i samtalepraksis - Herlev Dagundervisning 2200 København N
*
1. oktober 2020
30. juni 2021
Reflekterende processer samtalepraksis åben dialog Dagundervisning 2200 København N
*
1. januar 2021
30. juni 2021
Reflekterende processer samtalepraksis åben dialog Dagundervisning 2200 København N
*
4. januar 2021
25. maj 2021
Grundlæggende modellerF20 Dagundervisning 5230 Odense M
*
11. januar 2021
29. januar 2021
Reflekterende processer, samarbejde Dagundervisning 5230 Odense M
*
1. februar 2021
23. juni 2021
Videnskabsfilosofi og videnskabsteoriF21 Internat 5230 Odense M
*
10. maj 2021
25. juni 2021
Børn i familieterapi og relationel praksisF21 Dagundervisning 5230 Odense M
*
1. september 2021
17. december 2021
Fam. Afgangsprojekt Dagundervisning 5230 Odense M
*
6. september 2021
17. december 2021
Løsningsorienteret terapiE21 Dagundervisning 5230 Odense M
*
10. januar 2022
29. april 2022
Reflekterende processer, samarbejdeF22 Dagundervisning 5230 Odense M
*
5. september 2022
19. december 2022
Fam. AfgangsprojektE22 Dagundervisning 5230 Odense M

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje