Diplom i ledelse
Diplomuddannelse

Diplom i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse styrker dine kompetencer inden for det personlige lederskab og på områder som strategi og strukturledelse.

Fakta

Navn:
Diplom i ledelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 59 - 101.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen er erhvervsrettet, og du får med udgangspunkt i tidligere job- og uddannelseserfaring nye redskaber og perspektiver til dit arbejde som leder.

Diplomuddannelse i ledelse henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen handler om ledelse i forhold til såvel medarbejdere som organisation og virksomhed.

Du lærer at arbejde professionelt med ledelse og at håndtere forskellige organisatoriske problemstillinger. Du lærer også at indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie - herunder retningsspecifikke - moduler og et afgangsprojekt.

Diplomuddannelsen kan enten gennemføres med en af to uddannelsesretninger eller uden retning.

Uddannelsens retninger er:

 • Ledelse af velfærdsteknologi
 • Skoleledelse

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsesstedet bestemmer selv, hvordan undervisningen foregår. Det kan være som undervisning i dagtimerne, fx med en fast undervisningsdag hver eller hver anden uge eller som aften-, weekend- eller eventuelt fjernundervisning.

Nye obligatoriske moduler fra 2018

Fra 1. august 2018 ændres de obligatoriske moduler på diplom i ledelse fra 6 moduler a 5 ECTS til 3 moduler a 10 ECTS. Har du allerede gennemført de obligatoriske moduler, kan du – afhængigt af hvornår modulerne er gennemført – få merit. Få flere informationer på uddannelsesstedet.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Det kan være en skriftlig, mundtlig eller kombinationsprøve. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Kulturledelse

VIA University College tilbyder et særligt tilrettelagt forløb i kulturledelse, der er målrettet kulturledere og medarbejdere med ledelsesopgaver i kulturorganisationer eller kulturforvaltninger.

Ud over de obligatoriske moduler fra diplom i ledelse består uddannelsen af valgmoduler på i alt 15 ECTS. Kulturledelse kan også omfatte valgmoduler fra diplomuddannelserne i Projektledelse samt Design og business. Det kan fx være:

Læs mere om forløbet Kulturledelse på VIAs hjemmeside.

Ledelse, kunst og kultur

Den Danske Scenekunstskole, EVU i Odsherred tilbyder i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon en diplom i ledelse med fokus på ledelses-, økonomi-, og markedsføringsredskaber inden for det kunstneriske og kulturelle fagområde.

DDSKS’ lederuddannelse henvender sig til ansøgere fra kunst- og kultursektoren og fra relaterede og tilstødende brancher, fx freelance kunstnere, musikere, ansatte i biblioteker, museer, kulturforvaltninger, ungdomsskoler, orkestre, teatre mv.

Uddannelsen er en fuld diplomuddannelse, der består af modulerne:

 • Lederskab og kommunikation
 • Professionelt lederskab
 • Ledelse i dynamiske relationer
 • Ledelse i lærings- og kompetencerelationer
 • Organisation og processer
 • Organisation, styring og strategi
 • Økonomisk ledelse
 • Oplevelsesledelse
 • Ledelse og filosofi
 • Afgangsprojekt

Læs mere om Diplom i ledelse, kunst og kultur på Den Danske Scenekunstskoles hjemmeside og på Professionshøjskolen Absalons hjemmeside.

Maritim diplomuddannelse i ledelse – Blue Diploma

LedelsesAkademiet Lillebælt tilbyder en særligt tilrettelagt maritim diplomuddannelse i ledelse, den såkaldte Blue Diploma, der henvender sig til navigatører, maskinmestre og andre faggrupper inden for det maritime område.

Uddannelsen, der er udviklet i et samarbejde med den maritime branche, er en fuld diplomuddannelse på 60 ECTS. Den består af moduler fra diplom i ledelse, et enkelt modul fra den teknologiske diplomuddannelse i vedligehold samt et afgangsprojekt:

 • Organisation og processer
 • Styring og strategi
 • Økonomisk ledelse
 • Asset management (TD i vedligehold)
 • Lederkommunikation
 • Professionelt lederskab
 • Den professionelle relation
 • Læring og kompetenceudvikling
 • Afgangsprojekt

Som led i uddannelsen introduceres du desuden til den maritime ledelsessimulator ’Top tankers’.

Læs mere om den maritime diplomuddannelse i ledelse på bluediploma.dk.

LedelsesAkademiet Lillebælt er et samarbejde mellem UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Tietgen i Odense.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS), hvor du bl.a. kommer til arbejde med realisering af organisationens mål på baggrund af analyse og refleksion over samspillet mellem ledelse og organisation; elementer som samskabelse, styring og strategier indgår også.
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS), hvor du får forudsætninger for at udvikle og lede professionelle relationer; fx lærer du at understøtte kompetencer og kvaliteter, der er behov for i organisationen for at løse opgaver og skabe resultater for virksomheden.
 • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS), hvor du får den teoretiske baggrund for strategi og styring af organisationens udvikling og samtidig metoder til at iværksætte implementering og forankring af ledelsesmæssige strategier.

Ved valg af en uddannelsesretning skal du ud over de obligatoriske moduler have retningsspecifikke moduler for et samlet omfang af 15 ECTS.

De retningsspecifikke moduler, der hvert vægter 5 ECTS, er - fordelt på uddannelsesretninger:

Ledelse af velfærdsteknologi

 • Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser
 • Ledelse og vurdering af velfærdsteknologiske løsninger

Skoleledelse

 • Kvalitetsstyring, udvikling og evaluering
 • Ledelse af elevcentreret læring
 • Ledelse i skolens professionelle kultur
 • Pædagogisk ledelse
 • Skoleledelse med data

Vælger du at gennemføre uddannelsen uden uddannelsesretning, skal du følge tre valgfrie moduler.

De valgfrie moduler er:

 • Faglig ledelse
 • Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud
 • Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan
 • Forandringsledelse
 • Human Ressource Management og ledelse
 • Inklusionsledelse
 • Institutionsledelse
 • Kommunikation og organisation
 • Kvalitetsudvikling og evaluering
 • Ledelse af digitale processer
 • Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer
 • Ledelse af fusioner og sammenlægninger i offentlige organisationer
 • Ledelse af implementering
 • Ledelse af marketing og ekstern kommunikation
 • Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats
 • Ledelse af samskabelsesprocesser
 • Ledelse af social kapital
 • Ledelse i frivillige organisationer
 • Ledelse i relationel kompleksitet
 • Ledelse og coaching
 • Ledelse og de retslige rammer
 • Ledelse og filosofi
 • Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer
 • Ledelse og globalisering
 • Ledelse og jura
 • Ledelse og kompetenceudvikling
 • Ledelse og styring i politisk styrede organisationer
 • Netværksledelse
 • Oplevelsesledelse
 • Projektledelse
 • Strategisk ledelse
 • Teamledelse
 • Viden- og innovationsledelse
 • Økonomisk ledelse

De valgfrie moduler har hvert et omfang af 5 ECTS. Det er også muligt at vælge et modul uden for uddannelsens faglige område, dog højst 5 ECTS. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.

Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 59 - 101.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Uddannelsen er særdeles bred i sit erhvervssigte. Næsten alle brancher er aftagere af personer med Diplomuddannelsen i ledelse.

De nyuddannede er hovedsalig beskæftiget i det offentlige, især inden for daginstitutionsområdet. Kategorien Andre omfatter andre brancher, hovedsalig i den private sektor.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

audiplom.dk. Viser Danske Erhvervsakademiers udbud af akademi- og diplomuddannelser, men ikke det udbud, der finder sted på professionshøjskoler og universiteter.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. februar 2019
14. juni 2019
Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse Dagundervisning 5210 Odense NV
*
8. februar 2019
14. juni 2019
Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse Dagundervisning 7100 Vejle
*
19. februar 2019
7. maj 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 1780 København V
*
19. februar 2019
26. marts 2019
Human Resource Management og ledelse Dagundervisning 1366 København K
*
19. februar 2019
4. juni 2019
Organistion, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
20. februar 2019
10. april 2019
Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats, Sø Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. februar 2019
6. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 1366 København K
*
23. februar 2019
11. april 2019
OTS - DL18, modul 4 id 6691 Internat 4500 Nykøbing Sj
*
25. februar 2019
31. maj 2019
Afgangsmodul DIL uden retning - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
25. februar 2019
31. maj 2019
Det personlige lederskab og forandring - Online Fjernundervisning 1366 København K
*
25. februar 2019
10. maj 2019
Faglig ledelse, org, & udv. af læringsmil 6573 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
25. februar 2019
31. maj 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikli - Online Fjernundervisning 1366 København K
*
25. februar 2019
12. april 2019
Ledelse og coaching - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
25. februar 2019
31. maj 2019
Organisation, udvikling og samskabsledels - Online Fjernundervisning 1366 København K
*
25. februar 2019
12. april 2019
Projektledelse - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
25. februar 2019
29. april 2019
Strategisk ledelse - Valgfag Dagundervisning 1799 København V
*
26. februar 2019
30. april 2019
Diplom i Ledelse - Forandringsledelse Dagundervisning 4000 Roskilde
*
26. februar 2019
17. juni 2019
Ingerfairs Frivilligkoordinatoruddannelse - Hold 1 Dagundervisning 6100 Haderslev
*
26. februar 2019
4. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Aftenundervisning 1366 København K
*
26. februar 2019
21. maj 2019
Pædagogisk ledelse - Valgfag Dagundervisning 1799 København V
*
27. februar 2019
6. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 1366 København K
*
27. februar 2019
6. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Aftenundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
28. februar 2019
6. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring Aftenundervisning 1366 København K
*
28. februar 2019
21. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring , id6587 Aftenundervisning 4400 Kalundborg
*
28. februar 2019
21. juni 2019
Det personlige lederskab og forandring , id6587 Aftenundervisning 4400 Kalundborg
*
28. februar 2019
9. maj 2019
Kommunikation og organisation - Valgfag Dagundervisning 1799 København V
*
4. marts 2019
30. juni 2019
Afgangsprojekt Diplom i ledelse Dagundervisning 2200 København N
*
5. marts 2019
30. juni 2019
Ledelse af forandrings- og udv.proc. i off. org. Dagundervisning 1799 København V
*
5. marts 2019
31. maj 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 7400 Herning
*
7. marts 2019
21. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse (torsdag) Dagundervisning 2200 København N
*
11. marts 2019
10. maj 2019
Viden- og innovationsledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
13. marts 2019
9. maj 2019
Coaching i ledelse og HR Dagundervisning 8260 Viby J
*
13. marts 2019
14. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
15. marts 2019
28. juni 2019
Afgangsprojekt Dagundervisning 4600 Køge
*
18. marts 2019
21. juni 2019
Afgangsprojekt Diplom i ledelse Dagundervisning 2200 København N
*
18. marts 2019
7. juni 2019
Modul 2 Professionelt lederskab, overgangsordning Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
18. marts 2019
7. juni 2019
Modul 4 Læring og kompetenceudvikling, overgangsor Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
18. marts 2019
7. juni 2019
Modul 6 Styring og strategi, overgangsordning Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
18. marts 2019
4. juni 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2300 København S
*
25. marts 2019
7. juni 2019
Forandringsledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. marts 2019
17. juni 2019
Forandringsledelse i et neuropædagogisk perspektiv Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
25. marts 2019
7. juni 2019
Institutionsledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. marts 2019
7. juni 2019
Kommunikation og organisation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. marts 2019
7. juni 2019
Ledelse i relationel kompleksitet Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. marts 2019
7. juni 2019
Ledelse og coaching Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. marts 2019
7. juni 2019
Ledelse og filosofi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. marts 2019
7. juni 2019
Ledelse og kompetenceudvikling Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. marts 2019
14. juni 2019
Læring og kompetenceudvikling, id6625 Dagundervisning 4700 Næstved
*
25. marts 2019
7. juni 2019
Projektledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. marts 2019
11. juni 2019
Pædagogisk ledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
25. marts 2019
7. juni 2019
Strategisk ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. marts 2019
7. juni 2019
Viden- og innovationsledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
26. marts 2019
10. januar 2020
Afgangsprojekt, Diplomuddannelse i Ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
26. marts 2019
12. juni 2019
Læring og kompetenceudvikling, ID6624 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
26. marts 2019
12. juni 2019
Professionelt lederskab, PEL 2 6-kommune F19 7100 Vejle
*
27. marts 2019
13. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling,6623 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
27. marts 2019
20. juni 2019
Læring og kompetenceudvikling, 6-kommuner F19 7100 Vejle
*
28. marts 2019
6. juni 2019
Professionelt lederskab, PEL 2 Vejle forår 19 7100 Vejle
*
28. marts 2019
21. juni 2019
Styring og strategi, LOO 2, 6-kommuner F19 7100 Vejle
*
29. marts 2019
14. juni 2019
Læring og kompetenceudvikling, id6626 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
1. april 2019
3. juni 2019
Kommunikation og organisation Dagundervisning 1366 København K
*
1. april 2019
30. juni 2019
Kommunikation og organisation Dagundervisning 2200 København N
*
1. april 2019
30. juni 2019
Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser Dagundervisning 2200 København N
*
1. april 2019
30. juni 2019
Ledelse af kvalitetsudvikling og evaluering Dagundervisning 2200 København N
*
1. april 2019
30. juni 2019
Ledelse af social kapital Dagundervisning 2200 København N
*
1. april 2019
30. juni 2019
Ledelse og coaching Dagundervisning 2200 København N
*
1. april 2019
18. juni 2019
Styring og strategi, LOO 2 Vejle forår 2019 7100 Vejle
*
1. april 2019
17. juni 2019
Teamledelse, 6-kom forår 2019 Dagundervisning 5000 Odense C
*
1. april 2019
30. juni 2019
Videns- og innovationsledelse Dagundervisning 2200 København N
*
1. april 2019
30. juni 2019
Økonomisk ledelse Dagundervisning 2200 København N
*
2. april 2019
24. juni 2019
Ingerfairs Frivilligkoordinatoruddannelse - Hold 2 Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. april 2019
4. juni 2019
Ledelse af samskabelsesprocesser Dagundervisning 4180 Sorø
*
3. april 2019
19. juni 2019
Læring og kompetenceudvikling LOM 2 Vejle forår 19 7100 Vejle
*
5. april 2019
6. maj 2019
OTS - DL17, m9 Ledelse og Filosofi id 6694 Internat 4500 Nykøbing Sj
*
5. april 2019
14. juni 2019
Strategisk ledelse Dagundervisning 7400 Herning
*
5. april 2019
14. juni 2019
Strategisk ledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
8. april 2019
21. juni 2019
Afgangsprojekt - Ledelse 8200 Aarhus N
*
8. april 2019
14. juni 2019
Ledelse af digitale processer - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
8. april 2019
4. juni 2019
Ledelse der skaber social kapital Dagundervisning 4600 Køge
*
8. april 2019
21. juni 2019
Ledelse i skolens professionelle kultur, PLS Dagundervisning 7100 Vejle
*
8. april 2019
11. juni 2019
Ledelse og coaching 5 ECTS Vejle forår 2019 7100 Vejle
*
8. april 2019
4. juni 2019
Ledelse og jura Dagundervisning 4600 Køge
*
8. april 2019
25. juni 2019
Professionelt lederskab hold 1, forår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
8. april 2019
4. juni 2019
Projektledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
8. april 2019
25. juni 2019
Styring og strategi hold 1, forår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
8. april 2019
4. juni 2019
Økonomisk ledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
8. april 2019
14. juni 2019
Økonomisk ledelse forår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
9. april 2019
14. juni 2019
Ledelse og coaching Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
9. april 2019
14. juni 2019
Oplevelsesledelse Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
9. april 2019
14. juni 2019
Projektledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
9. april 2019
11. juni 2019
Strategisk ledelse, id6517 Dagundervisning 4700 Næstved
*
9. april 2019
28. juni 2019
Styring og strategi hold 2, forår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
10. april 2019
14. juni 2019
Faglig Ledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
10. april 2019
13. juni 2019
Forandringsledelse Dagundervisning 1366 København K
*
10. april 2019
21. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 7400 Herning
*
10. april 2019
14. juni 2019
Ledelse i relationel kompleksitet Dagundervisning 8800 Viborg
*
10. april 2019
14. juni 2019
Ledelse og coaching, forår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
10. april 2019
14. juni 2019
Teamledelse, id6519 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
10. april 2019
14. juni 2019
Viden- og innovationsledelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
11. april 2019
26. juni 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8260 Viby J
*
11. april 2019
14. juni 2019
Ledelse og filosofi - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
11. april 2019
25. juni 2019
Læring og kompetenceudvikling hold 1, forår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
11. april 2019
13. juni 2019
Strategisk ledelse Aftenundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
11. april 2019
21. juni 2019
Strategisk ledelse Vejle forår 2019 7100 Vejle
*
11. april 2019
21. juni 2019
Strategisk ledelse, forår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
11. april 2019
14. juni 2019
Teamledelse Dagundervisning 7500 Holstebro
*
12. april 2019
14. juni 2019
Forandringsledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
12. april 2019
11. juni 2019
Ledelse af forandrings og udvikl. i off. org Dagundervisning 4200 Slagelse
*
12. april 2019
14. juni 2019
Ledelse af implementering Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
12. april 2019
14. juni 2019
Ledelse i skolens professionell kultur fag.vej F19 5000 Odense C
*
12. april 2019
14. juni 2019
Ledelse i skolens professionelle kultur, O F19 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
12. april 2019
28. juni 2019
Læring og kompetenceudvikling hold 2, forår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
12. april 2019
21. juni 2019
Professionelt lederskab hold 2, forår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
15. april 2019
31. maj 2019
Forandringsledelse - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
15. april 2019
31. maj 2019
Teamledelse - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
24. april 2019
15. juni 2019
Ledelse i relationel kompleksitet Dagundervisning 2750 Ballerup
*
24. april 2019
27. juni 2019
Ledelse og coaching Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
25. april 2019
14. juni 2019
Ledelse af samskabelsesprocesser Dagundervisning 7400 Herning
*
10. maj 2019
11. juni 2019
OTS - DL18, modul 5 id 6692 Internat 4500 Nykøbing Sj
*
14. maj 2019
25. juni 2019
Projektledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
12. august 2019
20. december 2019
Afgangsprojekt - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
13. august 2019
25. oktober 2019
HRM og ledelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
15. august 2019
25. oktober 2019
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 7400 Herning
*
16. august 2019
25. oktober 2019
Teamledelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
19. august 2019
20. december 2019
Afgangsprojekt - Ledelse Dagundervisning 7400 Herning
*
19. august 2019
15. november 2019
Afgangsprojekt - Ledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
19. august 2019
1. februar 2020
Afgangsprojekt, Vejle efterår 2019 Dagundervisning 7100 Vejle
*
19. august 2019
17. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring H1 E2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
19. august 2019
20. december 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling id6702 Dagundervisning 4180 Sorø
*
19. august 2019
21. oktober 2019
Ledelse i relationel kompleksitet, id6515 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2019
17. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse H1 E2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
19. august 2019
11. december 2019
Organisation, udvikling og samskabelse id6707 Dagundervisning 4700 Næstved
*
19. august 2019
27. september 2019
Viden- og innovationsledelse Dagundervisning 7400 Herning
*
20. august 2019
10. januar 2020
Afgangsprojekt, id6627 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
20. august 2019
10. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring , id6698 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
20. august 2019
8. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring , id6712 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
20. august 2019
13. december 2019
Det personlige lederskab og forandring - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
20. august 2019
17. december 2019
Det personlige lederskab og forandring V E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
20. august 2019
8. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring, id6697 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
20. august 2019
8. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring, id6699 Dagundervisning 4700 Næstved
*
20. august 2019
25. oktober 2019
Kommunikation og organisation Dagundervisning 8700 Horsens
*
20. august 2019
9. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling, id670 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
20. august 2019
25. oktober 2019
Ledelse af samskabelsesprocesser Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. august 2019
25. oktober 2019
Netværksledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
20. august 2019
11. december 2019
Organisation, udvikling og samskabelse id6708 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
21. august 2019
1. marts 2020
Afgangsprojekt efterår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
21. august 2019
25. oktober 2019
Faglig ledelse, org. og udv. af læringsmiljøer Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. august 2019
13. december 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
21. august 2019
8. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling, id670 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
21. august 2019
25. oktober 2019
Ledelse i relationel kompleksitet Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
21. august 2019
11. december 2019
Organisation, udvikling og samskabelse id6705 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
21. august 2019
18. december 2019
Organisation, udvikling og samskabelse V E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
21. august 2019
23. oktober 2019
Projektledelse Vejle 5 ECTS E19 7100 Vejle
*
21. august 2019
25. oktober 2019
Strategisk ledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. august 2019
25. oktober 2019
Økonomisk ledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
22. august 2019
25. oktober 2019
Ledelse af implementering Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
22. august 2019
17. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. H1 E2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
22. august 2019
12. december 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. Vejle E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
22. august 2019
13. december 2019
Organisation, udvikling og samskabelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
23. august 2019
24. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring H2 E2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
23. august 2019
24. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. H2 E2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
23. august 2019
25. oktober 2019
Ledelse og kompetenceudvikling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. august 2019
11. december 2019
Organisation, udvikling og samskabelse id6706 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
25. august 2019
5. december 2019
OTS - DL17, Afgangsprojekt id 6695 Internat 4500 Nykøbing Sj
*
26. august 2019
17. januar 2020
Afgangsprojekt - Ledelse Internat 8200 Aarhus N
*
26. august 2019
11. januar 2020
Afgangsprojekt - Ledelse - Online Fjernundervisning 8200 Aarhus N
*
26. august 2019
21. oktober 2019
Ledelse og filosofi Dagundervisning 1366 København K
*
26. august 2019
28. oktober 2019
Pædagogisk ledelse, efterår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
26. august 2019
28. oktober 2019
Pædagogisk ledelse, Vejle E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
26. august 2019
25. oktober 2019
Skoleledelse med data, videremedPLS Dagundervisning 5000 Odense C
*
27. august 2019
11. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8700 Horsens
*
27. august 2019
11. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 7500 Holstebro
*
27. august 2019
11. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
27. august 2019
29. oktober 2019
Teamledelse, efterår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
27. august 2019
29. oktober 2019
Teamledelse, V efterår 2019 Dagundervisning 7100 Vejle
*
28. august 2019
11. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. august 2019
11. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8800 Viborg
*
28. august 2019
11. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8700 Horsens
*
28. august 2019
30. oktober 2019
Ledelse og filosofi efterår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
28. august 2019
30. oktober 2019
Ledelse og filosofi, Vejle E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
28. august 2019
8. november 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 7400 Herning
*
29. august 2019
31. oktober 2019
Kommunikation og organisation, efterår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
29. august 2019
31. oktober 2019
Kommunikation og organisation, Vejle E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
29. august 2019
11. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
29. august 2019
11. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8900 Randers C
*
30. august 2019
1. november 2019
Forandringsledelse, efterår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
30. august 2019
1. november 2019
Forandringsledelse, Vejle E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
30. august 2019
11. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
31. august 2019
11. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
1. september 2019
31. december 2019
DPL og forandring - Parat til ledelse Dagundervisning 1799 København V
*
2. september 2019
18. oktober 2019
Human ressource management og lede - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
5. september 2019
4. november 2019
Organisation, udvikling og samskabelse id6709 Internat 4600 Køge
*
10. september 2019
5. december 2019
Ingerfairs Frivilligkoordinatoruddannelse - Hold 3 Dagundervisning 6100 Haderslev
*
26. september 2019
8. november 2019
Ledelse og coaching Dagundervisning 7400 Herning
*
21. oktober 2019
6. december 2019
Kommunikation og organisation - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
21. oktober 2019
6. december 2019
Strategisk ledelse - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
28. oktober 2019
17. januar 2020
Afgangsprojekt - Ledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. oktober 2019
20. december 2019
Pædagogisk ledelse, VideremedPLS Dagundervisning 7100 Vejle
*
29. oktober 2019
11. januar 2020
Faglig ledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
29. oktober 2019
11. januar 2020
Forandringsledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
30. oktober 2019
11. januar 2020
Ledelse af social kapital Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
30. oktober 2019
18. januar 2020
Ledelse og coaching, Vejle E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
30. oktober 2019
13. december 2019
Projektledelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
30. oktober 2019
11. januar 2020
Teamledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
31. oktober 2019
11. januar 2020
Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudv. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
31. oktober 2019
13. december 2019
Forandringsledelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
31. oktober 2019
20. december 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 7400 Herning
*
31. oktober 2019
11. januar 2020
Projektledelse Dagundervisning 7500 Holstebro
*
1. november 2019
11. januar 2020
Ledelse af digitale processer Dagundervisning 8700 Horsens
*
4. november 2019
8. januar 2020
Strategisk ledelse, efterår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
4. november 2019
8. januar 2020
Strategisk ledelse, Vejle E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
5. november 2019
8. januar 2020
Kvalitetsudvikling og evaluering ef. 19 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
6. november 2019
10. januar 2020
Ledelse og coaching, efterår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
7. november 2019
10. januar 2020
Skoleledelse med data, efterår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
7. november 2019
10. januar 2020
Skoleledelse med data, Vejle E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
7. november 2019
20. december 2019
Strategisk ledelse Dagundervisning 7400 Herning

Uddannelsens veje

Inspiration

hvad er voksenuddannelse?
hvad er voksenuddannelse?

Læs mere om, hvad voksenuddannelser er, og hvad de kan bruges til.

Foto af projektarbejde
Foto af projektarbejde

Diplomuddannelserne er videreuddannelse for voksne. Læs mere om niveau, struktur mv.

IKV til AU og diplom
IKV til AU og diplom

Vurdering af kompetencer til akademi- og diplomuddannelser.