Diplomuddannelse i ledelse
Diplomuddannelse

Diplom i ledelse

Diplom i ledelse styrker dig på det personlige lederskab og på organisatoriske områder som strategi og strukturledelse.

Fakta

Navn:
Diplom i ledelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 59 - 101.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at arbejde professionelt med kommunikation, relationer, medarbejderudvikling og forandring i organisationen. Du kan dygtiggøre dig bredt inden for tværgående emner som coaching og projektledelse eller fokusere på områder som skoler eller velfærdsteknologi.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor. Arbejder du inden for kunst og kultur eller det maritime område, kan du finde uddannelsessteder, der toner uddannelsen i de retninger, evt. ved et miks med moduler fra andre diplomuddannelser.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen handler om ledelse i forhold til såvel medarbejdere som organisation og virksomhed.

Du lærer at arbejde professionelt med ledelse og at analysere og håndtere forskellige organisatoriske problemstillinger. Du lærer også at indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie - herunder retningsspecifikke - moduler og et afgangsprojekt.

Diplomuddannelsen kan enten gennemføres med en af to uddannelsesretninger eller uden retning.

Uddannelsens retninger er:

 • Ledelse af velfærdsteknologi
 • Skoleledelse

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsesstedet bestemmer selv, hvordan undervisningen foregår. Det kan være som undervisning i dagtimerne, fx med en fast undervisningsdag hver eller hver anden uge eller som aften-, weekend- eller eventuelt fjernundervisning.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Det kan være en skriftlig, mundtlig eller kombinationsprøve. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Kulturledelse

VIA University College tilbyder et særligt tilrettelagt forløb i kulturledelse, der er målrettet kulturledere og medarbejdere med ledelsesopgaver i kulturorganisationer eller kulturforvaltninger.

Ud over de obligatoriske moduler fra diplom i ledelse består uddannelsen af valgmoduler på i alt 15 ECTS. Kulturledelse kan også omfatte valgmoduler fra diplomuddannelserne i Projektledelse samt Design og business. Det kan fx være:

Læs mere om forløbet Kulturledelse på VIAs hjemmeside.

Ledelse, kunst og kultur

Den Danske Scenekunstskole, EVU i Odsherred tilbyder i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon en diplom i ledelse med fokus på ledelses-, økonomi-, og markedsføringsredskaber inden for det kunstneriske og kulturelle fagområde.

DDSKS’ lederuddannelse henvender sig til ansøgere fra kunst- og kultursektoren og fra relaterede og tilstødende brancher, fx freelance kunstnere, musikere, ansatte i biblioteker, museer, kulturforvaltninger, ungdomsskoler, orkestre, teatre mv.

Uddannelsen er en fuld diplomuddannelse, der består af modulerne:

 • Lederskab og kommunikation
 • Professionelt lederskab
 • Ledelse i dynamiske relationer
 • Ledelse i lærings- og kompetencerelationer
 • Organisation og processer
 • Organisation, styring og strategi
 • Økonomisk ledelse
 • Oplevelsesledelse
 • Ledelse og filosofi
 • Afgangsprojekt

Læs mere om Diplom i ledelse, kunst og kultur på Den Danske Scenekunstskoles hjemmeside og på Professionshøjskolen Absalons hjemmeside.

Maritim diplomuddannelse i ledelse – Blue Diploma

LedelsesAkademiet Lillebælt tilbyder en særligt tilrettelagt maritim diplomuddannelse i ledelse, den såkaldte Blue Diploma, der henvender sig til navigatører, maskinmestre og andre faggrupper inden for det maritime område.

Uddannelsen, der er udviklet i et samarbejde med den maritime branche, er en fuld diplomuddannelse på 60 ECTS. Den består af moduler fra diplom i ledelse, et enkelt modul fra den teknologiske diplomuddannelse i vedligehold samt et afgangsprojekt:

 • Organisation og processer
 • Styring og strategi
 • Økonomisk ledelse
 • Asset management (TD i vedligehold)
 • Lederkommunikation
 • Professionelt lederskab
 • Den professionelle relation
 • Læring og kompetenceudvikling
 • Afgangsprojekt

Som led i uddannelsen introduceres du desuden til den maritime ledelsessimulator ’Top tankers’.

Læs mere om den maritime diplomuddannelse i ledelse på bluediploma.dk og på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles hjemmeside.

LedelsesAkademiet Lillebælt er et samarbejde mellem UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Tietgen i Odense.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS), hvor du bl.a. kommer til arbejde med realisering af organisationens mål på baggrund af analyse og refleksion over samspillet mellem ledelse og organisation; elementer som samskabelse, styring og strategier indgår også.
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS), hvor du får forudsætninger for at udvikle og lede professionelle relationer; fx lærer du at understøtte kompetencer og kvaliteter, der er behov for i organisationen for at løse opgaver og skabe resultater for virksomheden.
 • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS), hvor du får den teoretiske baggrund for strategi og styring af organisationens udvikling og samtidig metoder til at iværksætte implementering og forankring af ledelsesmæssige strategier.

Nye obligatoriske moduler fra 2018: Fra 1. august 2018 blev de obligatoriske moduler på diplom i ledelse ændret fra 6 moduler a 5 ECTS til 3 moduler a 10 ECTS. Har du allerede gennemført de obligatoriske moduler efter gammel ordning, kan du – afhængigt af hvornår modulerne er gennemført – få merit. Få flere informationer på uddannelsesstedet.

Ved valg af en uddannelsesretning skal du ud over de obligatoriske moduler have retningsspecifikke moduler for et samlet omfang af 15 ECTS.

De retningsspecifikke moduler - fordelt på uddannelsesretninger - er:

Ledelse af velfærdsteknologi

 • Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser (5 ECTS)
 • Ledelse og vurdering af velfærdsteknologiske løsninger (5 ECTS)

Skoleledelse

 • Kvalitetsstyring, udvikling og evaluering (5 ECTS)
 • Ledelse af elevcentreret læring (5 ECTS)
 • Ledelse i skolens professionelle kultur (5 ECTS)
 • Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS)
 • Pædagogisk ledelse (5 ECTS)
 • Skoleledelse (5 ECTS)
 • Skoleledelse med data (5 ECTS)

Vælger du at gennemføre uddannelsen uden uddannelsesretning, skal du følge tre valgfrie moduler.

De valgfrie moduler er:

 • Faglig ledelse
 • Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud
 • Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan
 • Forandringsledelse
 • Human Ressource Management og ledelse
 • Inklusionsledelse
 • Institutionsledelse
 • Kommunikation og organisation
 • Kvalitetsudvikling og evaluering
 • Ledelse af digital transformation
 • Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer
 • Ledelse af fusioner og sammenlægninger i offentlige organisationer
 • Ledelse af implementering
 • Ledelse af marketing og ekstern kommunikation
 • Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats
 • Ledelse af samskabelsesprocesser
 • Ledelse af social kapital
 • Ledelse i frivillige organisationer
 • Ledelse i relationel kompleksitet
 • Ledelse og coaching
 • Ledelse og de retslige rammer
 • Ledelse og filosofi
 • Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer
 • Ledelse og globalisering
 • Ledelse og jura
 • Ledelse og kompetenceudvikling
 • Ledelse og styring i politisk styrede organisationer
 • Netværksledelse
 • Oplevelsesledelse
 • Projektledelse
 • Strategisk ledelse
 • Teamledelse
 • Viden- og innovationsledelse
 • Økonomisk ledelse

De valgfrie moduler har hvert et omfang af 5 ECTS. Det er også muligt at vælge et modul uden for uddannelsens faglige område, dog højst 5 ECTS. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.

Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 59 - 101.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Uddannelsen er særdeles bred i sit erhvervssigte. Næsten alle brancher er aftagere af personer med Diplomuddannelsen i ledelse.

De nyuddannede er hovedsalig beskæftiget i det offentlige, især inden for daginstitutionsområdet. Kategorien Andre omfatter andre brancher, hovedsalig i den private sektor.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

audiplom.dk. Viser Danske Erhvervsakademiers udbud af akademi- og diplomuddannelser, men ikke det udbud, der finder sted på professionshøjskoler og universiteter.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. august 2019
19. december 2019
Modul 1 Det personlige lederskab og forandring 6100 Haderslev
*
26. august 2019
11. oktober 2019
Modul 1 Lederkommunikation, gl. ordning Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
26. august 2019
19. december 2019
Modul 1: Det personlige lederskab og forandring Aftenundervisning 6100 Haderslev
*
26. august 2019
19. december 2019
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udviklin 6100 Haderslev
*
26. august 2019
19. december 2019
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udviklin Dagundervisning 6100 Haderslev
*
26. august 2019
19. december 2019
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udviklin 6100 Haderslev
*
26. august 2019
19. december 2019
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udviklin 6100 Haderslev
*
26. august 2019
11. oktober 2019
Modul 3 Den professionelle relation, gl. ordning Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
26. august 2019
19. december 2019
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse 6100 Haderslev
*
26. august 2019
19. december 2019
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse 6100 Haderslev
*
26. august 2019
19. december 2019
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse 6100 Haderslev
*
26. august 2019
19. december 2019
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse 6100 Haderslev
*
26. august 2019
11. oktober 2019
Modul 5 Organisation og processer, gl. ordning Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
26. august 2019
20. december 2019
Organisation, udvikling og samskabelse - Kulturled Internat 8410 Rønde
*
26. august 2019
28. oktober 2019
Pædagogisk ledelse, efterår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
26. august 2019
28. oktober 2019
Pædagogisk ledelse, Vejle E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
26. august 2019
25. oktober 2019
Skoleledelse med data, videremedPLS Dagundervisning 5000 Odense C
*
27. august 2019
11. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8700 Horsens
*
27. august 2019
7. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 4000 Roskilde
*
27. august 2019
17. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring BD 3Semeste Dagundervisning 5210 Odense NV
*
27. august 2019
11. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 7500 Holstebro
*
27. august 2019
11. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
27. august 2019
14. november 2019
Pædagogisk ledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
27. august 2019
29. oktober 2019
Teamledelse, efterår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
27. august 2019
29. oktober 2019
Teamledelse, V efterår 2019 Dagundervisning 7100 Vejle
*
28. august 2019
11. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. august 2019
11. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8800 Viborg
*
28. august 2019
6. november 2019
Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
28. august 2019
12. juni 2020
Innovativ evaluator Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. august 2019
11. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8700 Horsens
*
28. august 2019
8. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4000 Roskilde
*
28. august 2019
30. oktober 2019
Ledelse og filosofi efterår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
28. august 2019
30. oktober 2019
Ledelse og filosofi, Vejle E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
28. august 2019
8. november 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 7400 Herning
*
28. august 2019
20. november 2019
Professionelt lederskab, modul 2 Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
29. august 2019
9. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 4800 Nykøbing F
*
29. august 2019
30. januar 2020
DL, Afsluttende projektmodul Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
29. august 2019
31. oktober 2019
Kommunikation og organisation, efterår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
29. august 2019
31. oktober 2019
Kommunikation og organisation, Vejle E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
29. august 2019
11. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
29. august 2019
24. oktober 2019
Modul 6 Agil/adræt projektledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
29. august 2019
11. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8900 Randers C
*
29. august 2019
9. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 4000 Roskilde
*
30. august 2019
1. november 2019
Forandringsledelse, efterår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
30. august 2019
1. november 2019
Forandringsledelse, Vejle E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
30. august 2019
11. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
31. august 2019
11. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
2. september 2019
14. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Aftenundervisning 1366 København K
*
2. september 2019
18. oktober 2019
Human ressource management og lede - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
3. september 2019
17. januar 2020
Afgangsprojekt, diplom i ledelse Aftenundervisning 1366 København K
*
3. september 2019
17. januar 2020
Afgangsprojekt, diplom i ledelse Dagundervisning 1366 København K
*
3. september 2019
31. december 2019
Forandrings- og procesledelse - Finanskompt. Kbh. Dagundervisning 2200 København N
*
3. september 2019
17. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse BD 1semeste Dagundervisning 5210 Odense NV
*
3. september 2019
6. november 2019
Økonomisk ledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
4. september 2019
15. marts 2020
Lederuddannelse - De frie grund- og efterskoler Internat 7100 Vejle
*
4. september 2019
16. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 1366 København K
*
4. september 2019
4. november 2019
Organisation, udvikling og samskabelse id6709 Internat 4600 Køge
*
5. september 2019
19. december 2019
Playmaker - Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
6. september 2019
31. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring , id6587 Aftenundervisning 4400 Kalundborg
*
6. september 2019
31. januar 2020
Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvi Dagundervisning 5210 Odense NV
*
9. september 2019
7. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
9. september 2019
7. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 1366 København K
*
10. september 2019
5. december 2019
Ingerfairs Frivilligkoordinatoruddannelse - Hold 3 Dagundervisning 6100 Haderslev
*
10. september 2019
13. november 2019
Ledelse og coaching Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
11. september 2019
9. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Aftenundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
12. september 2019
22. november 2019
Human Resource Management Dagundervisning 8260 Viby J
*
12. september 2019
9. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Aftenundervisning 1366 København K
*
12. september 2019
12. december 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
17. september 2019
4. november 2019
Projektledelse Dagundervisning 2750 Ballerup
*
19. september 2019
16. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 1366 København K
*
24. september 2019
10. december 2019
Strategisk ledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
26. september 2019
8. november 2019
Ledelse og coaching Dagundervisning 7400 Herning
*
2. oktober 2019
14. december 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling, FLS Dagundervisning 7100 Vejle
*
2. oktober 2019
10. december 2019
Projektledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
7. oktober 2019
28. november 2019
Strategisk ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
7. oktober 2019
28. november 2019
Viden- og innovationsledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
21. oktober 2019
6. december 2019
Kommunikation og organisation - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Modul 2 Professionelt lederskab, gl. ordning Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Modul 4 Læring og kompetenceudvikling, gl. ordning Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Modul 6 Styring og strategi, gl. ordning Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
6. december 2019
Strategisk ledelse - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
23. oktober 2019
17. december 2019
Viden og innovationsledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
25. oktober 2019
16. december 2019
Ledelse af org. arbejdsmiljøindsats id6726 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
25. oktober 2019
10. januar 2020
Projektledelse, id6723 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
28. oktober 2019
17. januar 2020
Afgangsprojekt - Ledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. oktober 2019
16. december 2019
Forandringsledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
28. oktober 2019
20. december 2019
Pædagogisk ledelse, VideremedPLS Dagundervisning 7100 Vejle
*
28. oktober 2019
31. december 2019
Økonomisk ledelse FTF Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
29. oktober 2019
11. januar 2020
Faglig ledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
29. oktober 2019
11. januar 2020
Forandringsledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
30. oktober 2019
13. december 2019
Led. af organisationens arbejdsmiljøindsats - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
30. oktober 2019
11. januar 2020
Ledelse af social kapital Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
30. oktober 2019
18. januar 2020
Ledelse og coaching, Vejle E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
30. oktober 2019
13. december 2019
Projektledelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
30. oktober 2019
11. januar 2020
Teamledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
31. oktober 2019
11. januar 2020
Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudv. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
31. oktober 2019
13. december 2019
Forandringsledelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
31. oktober 2019
20. december 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 7400 Herning
*
31. oktober 2019
11. januar 2020
Projektledelse Dagundervisning 7500 Holstebro
*
1. november 2019
11. januar 2020
Ledelse af digital transformation Dagundervisning 8700 Horsens
*
1. november 2019
7. januar 2020
Ledelse og filosofi, id6722 Dagundervisning 4700 Næstved
*
4. november 2019
8. januar 2020
Strategisk ledelse, efterår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
4. november 2019
8. januar 2020
Strategisk ledelse, Vejle E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
5. november 2019
8. januar 2020
Kvalitetsudvikling og evaluering ef. 19 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
6. november 2019
10. januar 2020
Ledelse og coaching, efterår 2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
7. november 2019
10. januar 2020
Skoleledelse med data, Vejle E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
7. november 2019
20. december 2019
Strategisk ledelse Dagundervisning 7400 Herning
*
19. november 2019
4. marts 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8260 Viby J
*
2. december 2019
28. februar 2020
HR og proceskonsultation Dagundervisning 8260 Viby J
*
2. december 2019
29. januar 2020
Ledelse og globalisering Dagundervisning 8260 Viby J
*
3. december 2019
30. januar 2020
Projektledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
5. december 2019
27. januar 2020
Kommunikation og organisation Dagundervisning 8260 Viby J
*
13. januar 2020
28. februar 2020
Økonomisk ledelse Dagundervisning 7400 Herning
*
16. januar 2020
27. marts 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 7400 Herning
*
17. januar 2020
12. juni 2020
Afgangsprojket, id6823 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
21. januar 2020
20. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2020
20. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8800 Viborg
*
22. januar 2020
20. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8700 Horsens
*
22. januar 2020
20. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 7500 Holstebro
*
22. januar 2020
20. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. januar 2020
20. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. januar 2020
20. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
24. januar 2020
20. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8700 Horsens
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Afgangsprojekt - Ledelse Dagundervisning 7400 Herning
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Afgangsprojekt - Ledelse Internat 8200 Aarhus N
*
27. januar 2020
3. april 2020
Afgangsprojekt - Ledelse 8200 Aarhus N
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Afgangsprojekt ¿ Ledelse - Virtuel Fjernundervisning 8200 Aarhus N
*
28. januar 2020
3. april 2020
Ledelse af samskabelsesprocesser Dagundervisning 8800 Viborg
*
28. januar 2020
3. april 2020
Projektledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
28. januar 2020
3. april 2020
Pædagogisk ledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
31. januar 2020
3. april 2020
Strategisk ledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
4. marts 2020
8. april 2020
Forandringsledelse Dagundervisning 7400 Herning
*
6. marts 2020
29. maj 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 7400 Herning
*
31. marts 2020
19. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 7400 Herning
*
14. april 2020
19. juni 2020
Afgangsprojekt - Ledelse 8200 Aarhus N
*
14. april 2020
12. juni 2020
Ledelse af digitale processer Dagundervisning 8700 Horsens
*
15. april 2020
12. juni 2020
Faglig ledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
15. april 2020
12. juni 2020
Forandringsledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
16. april 2020
5. juni 2020
Kommunikation og organisation Dagundervisning 7400 Herning
*
16. april 2020
12. juni 2020
Ledelse og coaching Dagundervisning 8200 Aarhus N

Uddannelsens veje