Diplomuddannelse i ledelse
Diplomuddannelse

Diplom i ledelse

Diplom i ledelse styrker dig på det personlige lederskab og på organisatoriske områder som strategi og strukturledelse.

Fakta

Navn:
Diplom i ledelse
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 59 - 101.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at arbejde professionelt med kommunikation, relationer, medarbejderudvikling og forandring i organisationen. Du kan dygtiggøre dig bredt inden for tværgående emner som coaching og projektledelse eller fokusere på områder som skoler eller velfærdsteknologi.

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere i den offentlige og private sektor. Arbejder du inden for kunst og kultur eller det maritime område, kan du finde uddannelsessteder, der toner uddannelsen i de retninger, evt. ved et miks med moduler fra andre diplomuddannelser.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomuddannelsen handler om ledelse i forhold til såvel medarbejdere som organisation og virksomhed.

Du lærer at arbejde professionelt med ledelse og at analysere og håndtere forskellige organisatoriske problemstillinger. Du lærer også at indgå i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie - herunder retningsspecifikke - moduler og et afgangsprojekt.

Diplomuddannelsen kan enten gennemføres med en af to uddannelsesretninger eller uden retning.

Uddannelsens retninger er:

 • Ledelse af velfærdsteknologi
 • Skoleledelse

Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, kursusform med dialog og diskussion, gruppearbejde og -øvelser samt individuelle studier.

Uddannelsesstedet bestemmer selv, hvordan undervisningen foregår. Det kan være som undervisning i dagtimerne, fx med en fast undervisningsdag hver eller hver anden uge eller som aften-, weekend- eller eventuelt fjernundervisning.

Uddannelsen kan udbydes af:

Desuden online hos SmartLearning.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Det kan være en skriftlig, mundtlig eller kombinationsprøve. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Kulturledelse

VIA University College tilbyder et særligt tilrettelagt forløb i kulturledelse, der er målrettet kulturledere og medarbejdere med ledelsesopgaver i kulturorganisationer eller kulturforvaltninger.

Ud over de obligatoriske moduler fra diplom i ledelse består uddannelsen af valgmoduler på i alt 15 ECTS. Kulturledelse kan også omfatte valgmoduler fra diplomuddannelserne i Projektledelse samt Design og business. Det kan fx være:

Læs mere om forløbet Kulturledelse på VIAs hjemmeside.

Ledelse, kunst og kultur

Den Danske Scenekunstskole, EVU i Odsherred tilbyder i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon en diplom i ledelse med fokus på ledelses-, økonomi-, og markedsføringsredskaber inden for det kunstneriske og kulturelle fagområde.

DDSKS’ lederuddannelse henvender sig til ansøgere fra kunst- og kultursektoren og fra relaterede og tilstødende brancher, fx freelance kunstnere, musikere, ansatte i biblioteker, museer, kulturforvaltninger, ungdomsskoler, orkestre, teatre mv.

Uddannelsen er en fuld diplomuddannelse, der består af modulerne:

 • Lederskab og kommunikation
 • Professionelt lederskab
 • Ledelse i dynamiske relationer
 • Ledelse i lærings- og kompetencerelationer
 • Organisation og processer
 • Organisation, styring og strategi
 • Økonomisk ledelse
 • Oplevelsesledelse
 • Ledelse og filosofi
 • Afgangsprojekt

Læs mere om Diplom i ledelse, kunst og kultur på Den Danske Scenekunstskoles hjemmeside og på Professionshøjskolen Absalons hjemmeside.

Maritim diplomuddannelse i ledelse – Blue Diploma

LedelsesAkademiet Lillebælt tilbyder en særligt tilrettelagt maritim diplomuddannelse i ledelse, den såkaldte Blue Diploma, der henvender sig til navigatører, maskinmestre og andre faggrupper inden for det maritime område.

Uddannelsen, der er udviklet i et samarbejde med den maritime branche, er en fuld diplomuddannelse på 60 ECTS. Den består af moduler fra diplom i ledelse, et enkelt modul fra den teknologiske diplomuddannelse i vedligehold samt et afgangsprojekt:

 • Organisation og processer
 • Styring og strategi
 • Økonomisk ledelse
 • Asset management (TD i vedligehold)
 • Lederkommunikation
 • Professionelt lederskab
 • Den professionelle relation
 • Læring og kompetenceudvikling
 • Afgangsprojekt

Som led i uddannelsen introduceres du desuden til den maritime ledelsessimulator ’Top tankers’.

Læs mere om den maritime diplomuddannelse i ledelse på bluediploma.dk og på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskoles hjemmeside.

LedelsesAkademiet Lillebælt er et samarbejde mellem UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og Tietgen i Odense.

Fagoversigt

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Det personlige lederskab og forandring (10 ECTS), hvor du bl.a. kommer til arbejde med realisering af organisationens mål på baggrund af analyse og refleksion over samspillet mellem ledelse og organisation; elementer som samskabelse, styring og strategier indgår også.
 • Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling (10 ECTS), hvor du får forudsætninger for at udvikle og lede professionelle relationer; fx lærer du at understøtte kompetencer og kvaliteter, der er behov for i organisationen for at løse opgaver og skabe resultater for virksomheden.
 • Organisation, udvikling og samskabelse (10 ECTS), hvor du får den teoretiske baggrund for strategi og styring af organisationens udvikling og samtidig metoder til at iværksætte implementering og forankring af ledelsesmæssige strategier.

Nye obligatoriske moduler fra 2018: Fra 1. august 2018 blev de obligatoriske moduler på diplom i ledelse ændret fra 6 moduler a 5 ECTS til 3 moduler a 10 ECTS. Har du allerede gennemført de obligatoriske moduler efter gammel ordning, kan du – afhængigt af hvornår modulerne er gennemført – få merit. Få flere informationer på uddannelsesstedet.

Ved valg af en uddannelsesretning skal du ud over de obligatoriske moduler have retningsspecifikke moduler for et samlet omfang af 15 ECTS.

De retningsspecifikke moduler - fordelt på uddannelsesretninger - er:

Ledelse af velfærdsteknologi

 • Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesser (5 ECTS)
 • Ledelse og vurdering af velfærdsteknologiske løsninger (5 ECTS)

Skoleledelse

 • Kvalitetsstyring, udvikling og evaluering (5 ECTS)
 • Ledelse af elevcentreret læring (5 ECTS)
 • Ledelse i skolens professionelle kultur (5 ECTS)
 • Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse (10 ECTS)
 • Pædagogisk ledelse (5 ECTS)
 • Skoleledelse (5 ECTS)
 • Skoleledelse med data (5 ECTS)

Vælger du at gennemføre uddannelsen uden uddannelsesretning, skal du følge tre valgfrie moduler.

De valgfrie moduler er:

 • Faglig ledelse
 • Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvikling i dagtilbud
 • Faglig ledelse, organisering og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan
 • Forandringsledelse
 • Human Ressource Management og ledelse
 • Inklusionsledelse
 • Institutionsledelse
 • Kommunikation og organisation
 • Kvalitetsudvikling og evaluering
 • Ledelse af digital transformation
 • Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer
 • Ledelse af fusioner og sammenlægninger i offentlige organisationer
 • Ledelse af implementering
 • Ledelse af marketing og ekstern kommunikation
 • Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats
 • Ledelse af samskabelsesprocesser
 • Ledelse af social kapital
 • Ledelse i frivillige organisationer
 • Ledelse i relationel kompleksitet
 • Ledelse og bæredygtighed
 • Ledelse og coaching
 • Ledelse og de retslige rammer
 • Ledelse og filosofi
 • Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer
 • Ledelse og globalisering
 • Ledelse og jura
 • Ledelse og kompetenceudvikling
 • Ledelse og styring i politisk styrede organisationer
 • Netværksledelse
 • Oplevelsesledelse
 • Projektledelse
 • Strategisk ledelse
 • Teamledelse
 • Viden- og innovationsledelse
 • Økonomisk ledelse

De valgfrie moduler har hvert et omfang af 5 ECTS. Det er også muligt at vælge et modul uden for uddannelsens faglige område, dog højst 5 ECTS. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.

Hele uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for dit arbejdsområde.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 59 - 101.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Uddannelsen er særdeles bred i sit erhvervssigte. Næsten alle brancher er aftagere af personer med Diplomuddannelsen i ledelse.

De nyuddannede er hovedsalig beskæftiget i det offentlige, især inden for daginstitutionsområdet, Offentlig administration, Plejesektoren og Hospitaler.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

audiplom.dk. Viser Danske Erhvervsakademiers udbud af akademi- og diplomuddannelser, men ikke det udbud, der finder sted på professionshøjskoler og universiteter.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
3. september 2019
17. januar 2020
Organisation, udvikling og samskabelse BD 1semeste Dagundervisning 5210 Odense NV
*
3. september 2019
6. november 2019
Økonomisk ledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
4. september 2019
31. december 2019
Afgangsprojekt Diplom i ledelse Dagundervisning 2200 København N
*
4. september 2019
11. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8800 Viborg
*
4. september 2019
14. november 2019
Ledelse og coaching Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
4. september 2019
15. marts 2020
Lederuddannelse - De frie grund- og efterskoler Internat 7100 Vejle
*
4. september 2019
26. november 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Køge id6709 Internat 4600 Køge
*
5. september 2019
24. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 1780 København V
*
5. september 2019
2. december 2019
Forandringsledelse Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
5. september 2019
20. december 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
5. september 2019
19. december 2019
Playmaker - Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
5. september 2019
14. januar 2020
Pædagogisk, didaktisk og datainformeret, id7079 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
5. september 2019
31. oktober 2019
Teamledelse Aftenundervisning 1366 København K
*
6. september 2019
31. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring , id6587 Aftenundervisning 4400 Kalundborg
*
6. september 2019
31. januar 2020
Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvi Dagundervisning 5210 Odense NV
*
10. september 2019
5. december 2019
Ingerfairs Frivilligkoordinatoruddannelse - Hold 3 Dagundervisning 6100 Haderslev
*
10. september 2019
13. november 2019
Ledelse og coaching Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
10. september 2019
16. december 2019
Modul 1 - Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 6000 Kolding
*
10. september 2019
16. december 2019
Modul 1 - Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 6000 Kolding
*
10. september 2019
16. december 2019
Modul 1 - Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 6000 Kolding
*
11. september 2019
11. januar 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
11. september 2019
10. oktober 2019
forandringsledelse, frontsetter Dagundervisning 1366 København K
*
12. september 2019
13. november 2019
Faglig ledelse, evalueringskultur - 4K Dagundervisning 1799 København V
*
12. september 2019
22. november 2019
Human Resource Management Dagundervisning 8260 Viby J
*
12. september 2019
7. januar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8260 Viby J
*
12. september 2019
24. oktober 2019
Ledelse og coaching Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
12. september 2019
12. december 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
12. september 2019
20. december 2019
Organisation, udvikling og samskabelse - Kulturled Internat 8410 Rønde
*
16. september 2019
31. januar 2020
Det Personlige Lederskab og forandring Aftenundervisning 6000 Kolding
*
16. september 2019
31. januar 2020
Det Personlige Lederskab og forandring Aftenundervisning 6000 Kolding
*
16. september 2019
16. december 2019
Lederkommunikation, Odense Kommune Dagundervisning 6100 Haderslev
*
16. september 2019
16. december 2019
Organisation, udvikling og samskabelse, Odense Kom Dagundervisning 6100 Haderslev
*
17. september 2019
13. december 2019
Afgangsmodul DIL uden retning Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
17. september 2019
11. december 2019
Ledelse og coaching, Odense Kommune Dagundervisning 6100 Haderslev
*
17. september 2019
10. december 2019
Professionelt lederskab, Odense Kommune Dagundervisning 6100 Haderslev
*
17. september 2019
4. november 2019
Projektledelse Dagundervisning 2750 Ballerup
*
17. september 2019
4. november 2019
Projektledelse - interne medarbejdere Dagundervisning 2750 Ballerup
*
17. september 2019
10. december 2019
Styring og strategi, Odense Kommune Dagundervisning 6100 Haderslev
*
18. september 2019
12. december 2019
Det personlige lederskab og forandring, Odense Kom Dagundervisning 6100 Haderslev
*
18. september 2019
11. december 2019
Ledelse og styring i politisk styrede organisation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. september 2019
28. februar 2020
Afgangsprojekt, Diplom i Ledelse, Odense Kommune Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. september 2019
12. december 2019
Forandringsledelse, Odense Kommune Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. september 2019
20. december 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling, Odens Dagundervisning 6100 Haderslev
*
19. september 2019
10. december 2019
Viden og innovationsledelse, Odense Kommune Dagundervisning 6100 Haderslev
*
24. september 2019
17. december 2019
Kommunikation og organisation - Muskelsvindfonden Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
24. september 2019
10. december 2019
Strategisk ledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
26. september 2019
8. november 2019
Ledelse og coaching Dagundervisning 7400 Herning
*
1. oktober 2019
17. december 2019
Afgangsmodul DIL uden retning Aftenundervisning 2900 Hellerup
*
2. oktober 2019
14. december 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling, FLS Dagundervisning 7100 Vejle
*
2. oktober 2019
10. december 2019
Projektledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
3. oktober 2019
19. december 2019
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 2750 Ballerup
*
3. oktober 2019
31. december 2019
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 2750 Ballerup
*
3. oktober 2019
12. december 2019
Teamledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
7. oktober 2019
28. november 2019
Strategisk ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
7. oktober 2019
28. november 2019
Viden- og innovationsledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
8. oktober 2019
17. december 2019
Faglig ledelse, organisering og udvikling - 4K Dagundervisning 1799 København V
*
9. oktober 2019
13. december 2019
Det personlige lederskab og forandring, id7098 Internat 4600 Køge
*
21. oktober 2019
19. juni 2020
Afgangsprojekt, Diplom i Ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
24. februar 2020
Det personlige lederskab og forandring, Esbjerg Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Faglig ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudvi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Forandringsledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
29. november 2019
Forandringsledelse - Værdighed i ældreplejen Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. oktober 2019
29. november 2019
Forandringsledelse - Værdighed i ældreplejen Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Kommunikation og organisation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
13. december 2019
Kommunikation og organisation - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Ledelse af samskabelsesprocesser Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Ledelse af social kapital Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Ledelse af velfærdsteknologiske udviklingsprocesse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Ledelse i de retslige rammer Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Ledelse i frivillige organisationer Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Ledelse i relationel kompleksitet Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Ledelse og coaching Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Ledelse og filosofi Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Ledelse og forhandling i politisk styrede organisa Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Ledelse og kompetenceudvikling Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Ledelse og styring i politisk styrede organisation Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Modul 2 Professionelt lederskab, gl. ordning Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Modul 2 Strategisk ledelse Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Modul 4 Læring og kompetenceudvikling, gl. ordning Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Modul 6 Styring og strategi, gl. ordning Fjernundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Projektledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Strategisk ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. oktober 2019
13. december 2019
Strategisk ledelse - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
21. oktober 2019
19. december 2019
Økonomisk ledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. oktober 2019
24. januar 2020
Styring og strategi E2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
22. oktober 2019
17. januar 2020
Styring og strategi, LOO 2, 6-kommuner E19 5000 Odense C
*
23. oktober 2019
11. januar 2020
Teamledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. oktober 2019
17. december 2019
Viden og innovationsledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
24. oktober 2019
16. december 2019
Kommunikation og organisation Dagundervisning 1366 København K
*
24. oktober 2019
20. december 2019
Ledelse og bæredygtighed - Kulturledelse Internat 8660 Skanderborg
*
24. oktober 2019
17. januar 2020
Læring og kompetenceudvikling E2019 Dagundervisning 5210 Odense NV
*
25. oktober 2019
16. december 2019
Ledelse af org. arbejdsmiljøindsats id6726 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
25. oktober 2019
10. januar 2020
Projektledelse, id6723 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
28. oktober 2019
17. januar 2020
Afgangsprojekt - Ledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. oktober 2019
24. april 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 1780 København V
*
28. oktober 2019
16. december 2019
Forandringsledelse Dagundervisning 9210 Aalborg SØ
*
28. oktober 2019
10. december 2019
Forandringsledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
28. oktober 2019
10. december 2019
Forandringsledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
28. oktober 2019
6. januar 2020
Ledelse af implementering Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
28. oktober 2019
10. december 2019
Ledelse der skaber social kapital Dagundervisning 4600 Køge
*
28. oktober 2019
10. december 2019
Ledelse der skaber social kapital Dagundervisning 4600 Køge
*
28. oktober 2019
10. december 2019
Ledelse og filosofi Dagundervisning 4600 Køge
*
28. oktober 2019
10. december 2019
Ledelse og filosofi Dagundervisning 4600 Køge
*
28. oktober 2019
10. december 2019
Ledelse og kompetenceudvikling, id7173 Dagundervisning 4300 Holbæk
*
28. oktober 2019
30. december 2019
Præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft Dagundervisning 2200 København N
*
28. oktober 2019
20. december 2019
Pædagogisk ledelse, VideremedPLS Dagundervisning 7100 Vejle
*
28. oktober 2019
10. december 2019
Strategisk ledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
28. oktober 2019
10. december 2019
Strategisk ledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
28. oktober 2019
10. december 2019
Teamledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
28. oktober 2019
10. december 2019
Teamledelse Dagundervisning 4600 Køge
*
28. oktober 2019
30. december 2019
Videns- og innovationsledelse Dagundervisning 2200 København N
*
28. oktober 2019
31. december 2019
Økonomisk ledelse Konventum Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. oktober 2019
2. januar 2020
Økonomisk ledelse, 6-kom efterår 2019 5000 Odense C
*
29. oktober 2019
11. januar 2020
Faglig ledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
29. oktober 2019
11. januar 2020
Forandringsledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
29. oktober 2019
8. januar 2020
Ledelse og coaching, id6719 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
29. oktober 2019
26. marts 2020
Organisation, udvikling og samskabelse - DSR Dagundervisning 1799 København V
*
29. oktober 2019
30. december 2019
Projektledelse Dagundervisning 2200 København N
*
29. oktober 2019
10. december 2019
Pædagogisk ledelse, Svendborg hold 1 Dagundervisning 5000 Odense C
*
29. oktober 2019
30. december 2019
Teamledelse Dagundervisning 2200 København N
*
30. oktober 2019
31. december 2019
Faglig ledelse - Valgfag Dagundervisning 1799 København V
*
30. oktober 2019
13. december 2019
Led. af organisationens arbejdsmiljøindsats - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
30. oktober 2019
11. januar 2020
Ledelse af social kapital Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
30. oktober 2019
18. december 2019
Ledelse og coaching, Vejle E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
30. oktober 2019
28. april 2020
Projektledelse Viborg Katedralskole Dagundervisning 8800 Viborg
*
30. oktober 2019
20. december 2019
Strategisk ledelse Dagundervisning 7400 Herning
*
30. oktober 2019
2. januar 2020
Strategisk ledelse, 6-kom E19 5000 Odense C
*
31. oktober 2019
11. januar 2020
Faglig ledelse, evalueringskultur og kvalitetsudv. Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
31. oktober 2019
13. december 2019
Forandringsledelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
31. oktober 2019
9. januar 2020
Ledelse af implementering - hold 1, id6982 Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
31. oktober 2019
10. januar 2020
Ledelse af implementring - hold 2, id6983 Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
31. oktober 2019
30. december 2019
Ledelse og coaching Dagundervisning 2200 København N
*
31. oktober 2019
19. december 2019
Ledelse og coaching,hold 2 6-kom E19 5000 Odense C
*
31. oktober 2019
30. december 2019
Ledelse og filosofi Dagundervisning 2200 København N
*
31. oktober 2019
11. januar 2020
Projektledelse Dagundervisning 7500 Holstebro
*
31. oktober 2019
11. december 2019
Pædagogisk ledelse, Svendborg hold 2 Dagundervisning 5000 Odense C
*
31. oktober 2019
6. januar 2020
Videns og innovationsledelse Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
31. oktober 2019
11. december 2019
Økonomisk ledelse - Valgfag Dagundervisning 1799 København V
*
1. november 2019
11. januar 2020
Ledelse af digital transformation Dagundervisning 8700 Horsens
*
1. november 2019
7. januar 2020
Ledelse og filosofi, id6722 Dagundervisning 4700 Næstved
*
1. november 2019
2. december 2019
OTS - DL18, m7 - Oplevelsesledelse id 6886 Internat 4500 Nykøbing Sj
*
1. november 2019
2. december 2019
OTS - DL18, m7 Økonomisk ledelse 6886 Internat 4500 Nykøbing Sj
*
4. november 2019
6. januar 2020
Human resource management og ledelse Aftenundervisning 1366 København K
*
4. november 2019
8. januar 2020
Strategisk ledelse, efterår 2019 Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. november 2019
8. januar 2020
Strategisk ledelse, Vejle E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
5. november 2019
8. januar 2020
Kvalitetsudvikling og evaluering ef. 19 Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. november 2019
10. januar 2020
Ledelse og coaching, efterår 2019 Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. november 2019
19. december 2019
Ledelse af digital transformation Dagundervisning 1366 København K
*
7. november 2019
21. februar 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 7400 Herning
*
7. november 2019
11. januar 2020
Ledelse og bæredygtighed Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
7. november 2019
10. januar 2020
Skoleledelse med data, Vejle E19 Dagundervisning 7100 Vejle
*
11. november 2019
13. januar 2020
Forandringsledelse Aftenundervisning 1366 København K
*
11. november 2019
14. januar 2020
Forandringsledelse Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. november 2019
15. januar 2020
Økonomisk ledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. november 2019
16. april 2020
Afgangsprojekt Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. november 2019
15. januar 2020
Forandringsledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 2300 København S
*
13. november 2019
13. december 2019
Projektledelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
13. november 2019
18. december 2019
Viden- og innovationsledelse Dagundervisning 1366 København K
*
14. november 2019
19. december 2019
Projektledelse Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
19. november 2019
4. marts 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8260 Viby J
*
2. december 2019
28. februar 2020
HR og proceskonsultation Dagundervisning 8260 Viby J
*
2. december 2019
29. januar 2020
Ledelse og globalisering Dagundervisning 8260 Viby J
*
3. december 2019
30. januar 2020
Projektledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
5. december 2019
27. januar 2020
Kommunikation og organisation Dagundervisning 8260 Viby J
*
6. januar 2020
5. juni 2020
Afgangsprojekt Dagundervisning 8260 Viby J
*
7. januar 2020
2. marts 2020
Teamledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
13. januar 2020
19. juni 2020
Afgangsprojekt - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
13. januar 2020
3. marts 2020
Ledelse og filosofi Dagundervisning 8260 Viby J
*
13. januar 2020
3. marts 2020
Ledelse og kommunikation Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
13. januar 2020
28. februar 2020
Økonomisk ledelse Dagundervisning 7400 Herning
*
14. januar 2020
27. marts 2020
Ledelse og coaching - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
15. januar 2020
30. juni 2020
Afgangsprojekt, 6-kom forår 2020 7000 Fredericia
*
15. januar 2020
31. marts 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8260 Viby J
*
15. januar 2020
25. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring 6-kom F20 5000 Odense C
*
15. januar 2020
31. marts 2020
Faglig ledelse, organisering og udvikling Dagundervisning 6100 Haderslev
*
15. januar 2020
25. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. 6-kom F20 5000 Odense C
*
15. januar 2020
17. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4300 Holbæk
*
16. januar 2020
27. marts 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 7400 Herning
*
16. januar 2020
27. marts 2020
Ledelse og bæredygtighed - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
16. januar 2020
11. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse V F20 7100 Vejle
*
17. januar 2020
12. juni 2020
Afgangsprojket, id6823 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
20. januar 2020
30. juni 2020
Afgangsprojekt, Vejle forår 2020 7100 Vejle
*
20. januar 2020
25. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse 6-kom F20 7100 Vejle
*
20. januar 2020
1. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse, Odense Kom Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2020
19. juni 2020
Afgangsprojekt, Diplom i Ledelse, Odense Kommune Dagundervisning 6100 Haderslev
*
21. januar 2020
20. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
21. januar 2020
9. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. Vejle F20 7100 Vejle
*
21. januar 2020
20. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8800 Viborg
*
21. januar 2020
12. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
21. januar 2020
29. april 2020
Organisation, udvikling og samskabelse modul 3 Dagundervisning 6000 Kolding
*
21. januar 2020
29. april 2020
Organisation, udvikling og samskabelse modul 3 Dagundervisning 6000 Kolding
*
21. januar 2020
29. april 2020
Organisation, udvikling og samskabelse modul 3 Dagundervisning 6000 Kolding
*
22. januar 2020
20. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8700 Horsens
*
22. januar 2020
12. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
22. januar 2020
3. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring, Odense Kom Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. januar 2020
20. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 7500 Holstebro
*
22. januar 2020
12. juni 2020
Modul 1 Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. januar 2020
12. juni 2020
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udviklin Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. januar 2020
12. juni 2020
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
22. januar 2020
20. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. januar 2020
11. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring V F20 7100 Vejle
*
23. januar 2020
20. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
23. januar 2020
12. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
23. januar 2020
4. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling, Odens Dagundervisning 6100 Haderslev
*
23. januar 2020
20. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
23. januar 2020
19. marts 2020
Projektledelse Vejle 5 ECTS F20 5000 Odense C
*
24. januar 2020
19. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 8600 Silkeborg
*
24. januar 2020
20. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 8700 Horsens
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Afgangsprojekt - Ledelse Dagundervisning 7400 Herning
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Afgangsprojekt - Ledelse Internat 8200 Aarhus N
*
27. januar 2020
3. april 2020
Afgangsprojekt - Ledelse 8200 Aarhus N
*
27. januar 2020
25. juni 2020
Afgangsprojekt Blue Diploma Dagundervisning 5000 Odense C
*
27. januar 2020
19. juni 2020
Afgangsprojekt ¿ Ledelse - Virtuel Fjernundervisning 8200 Aarhus N
*
27. januar 2020
16. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring H1 F2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
27. januar 2020
25. maj 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Modul 1 Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Modul 1 Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Modul 1 Det personlige lederskab og forandring Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udviklin Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udviklin Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udviklin Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Modul 2 Ledelse af medarbejdere og faglig udviklin Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Modul 3 Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
27. januar 2020
16. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse H1 F2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
27. januar 2020
12. juni 2020
Teamledelse, Odense Kommune Dagundervisning 6100 Haderslev
*
28. januar 2020
12. juni 2020
Ledelse i relationel kompleksitet, Odense Kommune Dagundervisning 6100 Haderslev
*
28. januar 2020
3. april 2020
Ledelse og filosofi Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. januar 2020
19. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse H2 F2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
28. januar 2020
3. april 2020
Projektledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
28. januar 2020
3. april 2020
Pædagogisk ledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
28. januar 2020
15. april 2020
Teamledelse, 6-kommune F20 5000 Odense C
*
29. januar 2020
28. juni 2020
Afgangsprojekt, forår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
29. januar 2020
14. april 2020
Faglig ledelse, organisering og udvikling Dagundervisning 5000 Odense C
*
29. januar 2020
12. juni 2020
Kommunikation og organisation, Odense Kommune Dagundervisning 6100 Haderslev
*
30. januar 2020
12. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. H1 F2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
31. januar 2020
19. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring H2 F2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
31. januar 2020
19. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udv. H2 F2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
31. januar 2020
3. april 2020
Strategisk ledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
1. februar 2020
20. juni 2020
Forandringsledelse, 6-kommune F20 5000 Odense C
*
3. februar 2020
14. april 2020
Teamledelse, forår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
3. februar 2020
14. april 2020
Teamledelse, Vejle F20 5000 Odense C
*
4. februar 2020
14. april 2020
Forandringsledelse, forår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. februar 2020
14. april 2020
Forandringsledelse, Vejle F20 5000 Odense C
*
4. februar 2020
16. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4000 Roskilde
*
4. februar 2020
16. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 4000 Roskilde
*
4. februar 2020
13. maj 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling H3 M2 Dagundervisning 6000 Kolding
*
4. februar 2020
13. maj 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling H3 M2 Dagundervisning 6000 Kolding
*
4. februar 2020
30. marts 2020
Økonomisk ledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 2300 København S
*
5. februar 2020
14. april 2020
Kommunikation og organisation, forår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. februar 2020
14. april 2020
Kommunikation og organisation, Vejle F20 5000 Odense C
*
5. februar 2020
17. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 4000 Roskilde
*
5. februar 2020
17. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. februar 2020
14. april 2020
Projektledelse, forår 2020 Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. februar 2020
19. juni 2020
Pædagogisk, didaktisk og datainfo V F20 7100 Vejle
*
7. februar 2020
19. juni 2020
Pædagogisk, didaktisk og datainformeret ledelse Dagundervisning 5000 Odense C
*
17. februar 2020
30. juni 2020
Ledelse og medarbejdere og faglig ledelse Aftenundervisning 6000 Kolding
*
18. februar 2020
26. juni 2020
Faglig ledelse, evakultur og kvali. Odense H2 Dagundervisning 5230 Odense M
*
18. februar 2020
26. juni 2020
Faglig ledelse, organisering og udvikling OdenseH2 Dagundervisning 5230 Odense M
*
20. februar 2020
26. juni 2020
Faglig ledelse, evakultur og kvali. Odense H3 Dagundervisning 5230 Odense M
*
20. februar 2020
26. juni 2020
Faglig ledelse, organisering og udvikling OdenseH3 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. februar 2020
5. juni 2020
Afgangsmodul DIL uden retning - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
24. februar 2020
5. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring - Online Fjernundervisning 1366 København K
*
24. februar 2020
5. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikli - Online Fjernundervisning 1366 København K
*
24. februar 2020
8. april 2020
Ledelse og coaching - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
24. februar 2020
5. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabsledels - Online Fjernundervisning 1366 København K
*
24. februar 2020
8. april 2020
Projektledelse - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
4. marts 2020
8. april 2020
Forandringsledelse Dagundervisning 7400 Herning
*
4. marts 2020
30. april 2020
Strategisk ledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
6. marts 2020
29. maj 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 7400 Herning
*
9. marts 2020
19. juni 2020
Skoleledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
9. marts 2020
11. maj 2020
Viden- og innovationsledelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
10. marts 2020
12. juni 2020
Organisation, udvikling og samskabelse Dagundervisning 8260 Viby J
*
13. marts 2020
7. maj 2020
Coaching i ledelse og HR Dagundervisning 8260 Viby J
*
19. marts 2020
12. juni 2020
Det personlige lederskab og forandring - Kulturled Internat 8410 Rønde
*
24. marts 2020
3. juni 2020
Strategisk ledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
24. marts 2020
3. juni 2020
Strategisk ledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
24. marts 2020
3. juni 2020
Strategisk ledelse Valgfag Diplom i ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
30. marts 2020
12. juni 2020
Ledelse af digital transformation - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
31. marts 2020
19. juni 2020
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling Dagundervisning 7400 Herning
*
1. april 2020
12. juni 2020
Strategisk ledelse - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
1. april 2020
8. juni 2020
Viden og innovationsledelse Valgfag Diplom ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. april 2020
8. juni 2020
Viden og innovationsledelse Valgfag Diplom ledelse Dagundervisning 2300 København S
*
1. april 2020
8. juni 2020
Viden og innovationsledelse Valgfag Diplom ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
1. april 2020
8. juni 2020
Viden og innovationsledelse Valgfag Diplom ledelse Dagundervisning 6000 Kolding
*
3. april 2020
12. juni 2020
Ledelse af samskabelsesprocesser - UniQ Dagundervisning 7400 Herning
*
14. april 2020
19. juni 2020
Afgangsprojekt - Ledelse 8200 Aarhus N
*
14. april 2020
5. juni 2020
Forandringsledelse - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
14. april 2020
12. juni 2020
Ledelse af digitale processer Dagundervisning 8700 Horsens
*
14. april 2020
18. juni 2020
Ledelse af samskabelsesprocesser - hold 2, id6985 Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
14. april 2020
17. juni 2020
Ledelse af samskabelsesprocessr - hold 1, id6984 Dagundervisning 4400 Kalundborg
*
14. april 2020
5. juni 2020
Teamledelse - Online studie Fjernundervisning 1366 København K
*
15. april 2020
12. juni 2020
Faglig ledelse Dagundervisning 8700 Horsens
*
15. april 2020
12. juni 2020
Forandringsledelse Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
15. april 2020
12. juni 2020
Ledelse af samskabelsesprocesser Dagundervisning 8800 Viborg
*
16. april 2020
5. juni 2020
Kommunikation og organisation Dagundervisning 7400 Herning
*
16. april 2020
12. juni 2020
Ledelse og coaching Dagundervisning 8200 Aarhus N

Uddannelsens veje