Foto af studerende
Andre uddannelser

Særskilte moduler på diplomniveau

Særskilte moduler er kurser eller uddannelsesforløb, der giver dig mulighed for at opdatere din viden og kompetencer på områder, som arbejdsmarkedet efterspørger.

Fakta

Navn:
Særskilte moduler på diplomniveau
Type:
Andre uddannelser
Varighed:
Fra få dage til ½ år på deltid
ECTS:
5-10
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + erhvervserfaring. Der kan være særlige adgangskrav til det enkelte modul
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Modulerne kan udbydes på diplomniveau inden for forskellige fagområder. Undervisningen foregår på deltid.

De særskilte moduler på diplomniveau henvender sig til dig, der minimum har en erhvervsakademi- eller en akademiuddannelse, og som har brug for særlige kompetencer inden for dit arbejdsfelt.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

De særskilte moduler er selvstændige forløb eller kurser, der udbydes uden tilknytning til eksisterende uddannelser.

De kompetencer, du tilegner dig, imødekommer typisk bestemte jobfunktioner og aktuelle behov for efter- og videreuddannelse på arbejdsmarkedet.

Modulerne på diplomniveau kan udbydes af professionshøjskoler, erhvervsakademier og andre videregående uddannelsesinstitutioner.

Digitalisering og Build 4.0 (10 ECTS)

Build 4.0 er betegnelsen for en række teknologier, der nu og i fremtiden bliver taget i anvendelse af bygge- og anlægsbranchen.

Modulet Digitalisering og Build 4.0 giver overblik over flere Build 4.0-teknologier. Målet er, at du bliver bekendt med centrale begreber og kan vælge og anvende relevant Build 4.0-teknologi.

Du får viden om teknologierne generelt, deres implementering, muligheder og udfordringer, og du bliver introduceret til, hvordan de anvendes i byggebranchen - aktuelt og i fremtiden.

Desuden tilegner du dig basale færdigheder, så du i praksis kan anvende en udvalgt Build 4.0-teknologi.

Modulet introducerer dig til:

 • Big Data
 • IoT (Internet of Things)
 • Modellering
 • 3D-print og laserskæring
 • Automatisering
 • Droner
 • VDC (Virtual Design and Construction)

Målgruppe

Digitalisering og Build 4.0 henvender sig fx til bygningskonstruktører.

Varighed

Modulet vægter 10 ECTS.

Uddannelsessteder

Det kan udbydes af

Digital skitsering for arkitekter - fra 3D-model til Revit (5 ECTS)

Revit er et softwareprogram, der understøtter arkitektens kreative skitseproces og samarbejdet mellem forskellige faggrupper i byggeprocessen.

På kurset Digital skitsering for arkitekter lærer du at konvertere 3D-modeller, der typisk udføres i byggeprojekters indledende idé- og programfaser, til Revitmodeller, der anvendes i forbindelse med projektering af et byggeprojekt.

Indhold

Kurset introducerer dig for:

 • Objektmodellering og generering af dynamiske tegningssæt
 • Konvertering af 3D-model til BIM-model
 • Samspilsteknologier
 • Avancerede skitseringsteknikker

Målgruppe

Kurset henvender sig til arkitekter, men bygningskonstruktører, ingeniører mv. kan også deltage.

Du skal på forhånd have kendskab til et eller flere 3D-tegneprogrammer, fx Sketch-up, 3d studio Max, Rhinoceros (eller tilsvarende). Lidt kendskab til Revit eller andet BIM-software er at foretrække.

Varighed

Kurset forløber over 4 x 2 dage fordelt på fire uger.

Det vægter 5 ECTS.

Uddannelsessted

Kurset udbydes af Det Kongelige Akademi.

Efterforskning – kritisk undersøgelse (10 ECTS)

Både offentlige og private virksomheder oplever øget fokus på sikkerhed og forebyggelse af kriminalitet. Det har skabt behov for at kunne udføre efterforskning og andre former for kritiske undersøgelser – både i den offentlige og private sektor.

Kurset kvalificerer dig til at foretage kritiske undersøgelser på et vidensbaseret, udviklingsorienteret og struktureret grundlag.

Indhold

På kurset lærer du at planlægge og gennemføre en efterforskningsproces på et højt etisk niveau.

Du får grundlæggende viden om kognitiv psykologi og retsstatslige værdier og principper. Digital efterforskning og cybercrime er også en del af pensum.

Du arbejder med:

 • Strukturerede efterforskningsværktøjer, fx hypotesematrix og beslutningslog
 • Den kognitive psykologis indflydelse på din efterforsknings­praksis, fx hvilken betydning bias har for praksis.
 • At vurdere beviser, herunder digitale beviser.
 • At dokumentere og formidle strukturerede efterforskningsprocesser over for samarbejdspartnere og borgere.
 • At opsøge og tilegne dig ny viden inden for efterforskning og omsætte den til forbedret praksis.

Kurset vægter 10 ECTS.

Målgruppe

Kurset henvender sig til medarbejdere i den offentlige og private sektor, som skal udføre kritiske undersøgelser, fx:

 • Politi
 • Skattemyndigheder
 • Udlændingestyrelsen
 • Konkurrencestyrelsen
 • Digitaliseringsstyrelsen
 • Datastyrelsen
 • SØIK (Bagmandspolitiet)

Andre relevante målgrupper er: kommuner, forsvaret, banker, store firmaer, Antidoping Danmark og Kriminalforsorgen.

Uddannelsessted

Kurset kan udbydes af:

 

Efterretningsanalyse (10 ECTS)

På modulet efterretningsanalyse bliver du introduceret til terminologier, teknikker og kilder til arbejdet med analyse af efterretning og kriminalitet.

Efterretnings- og kriminalitetsanalyse er redskaber i politiets og andre virksomheders arbejde med at beskytte borgerne og varetage deres sikkerhed og tryghed.

Efterretningsarbejdet har fokus på at indsamle og analysere informationer om samfundsmæssige trusler og risici og formidle trusselsbilledet til beslutningstagere, så myndigheder og virksomheder kan forebygge eller afbryde fremtidige hændelser.

Du lærer i praksis at tilrettelægge, udforme og formidle efterretningsanalyser på en struktureret måde. Desuden styrker du dine kompetencer til at indgå i faglig udvikling af konkrete efterforskningspraksisser i såvel offentlige som private organisationer.

Opbygning

Forløbet består af tre blokke a tre undervisningsdage. Undervisningen veksler mellem faglige oplæg, case-arbejde, gruppearbejde og selvstudie.

Modulet vægter 10 ECTS.

Målgruppe

Efterretningsanalyse henvender sig til medarbejdere i politiet, men fx også til private virksomheders sikkerhedsafdelinger og andre offentlige myndigheder som Skat.

Uddannelsessteder

Det kan udbydes af:

Kommunikativ simulationstræning (10 ECTS)

Kommunikativ simulation er en træningsmetode, der med udgangspunkt i den enkelte deltagers aktuelle udfordringer, træner kommunikation i praksis. Træningsmetoden består af gentagne live-forsøg, som deltagerne får feedback på, efterfulgt af refleksioner over de nye erfaringer.

Træningen foregår i simulerede samtale- og mødesituationer, hvor du som deltager øver og styrker din evne til at komme i mål med de intentioner, du har fastlagt for samtalen. Det gør muligheden for at komme i mål med ønskede ændringer i den daglige praksis langt større.

I forløbet af kurset får du viden, færdigheder og kompetencer til at træne kolleger, praktikanter eller studerende i forskellige dialogsituationer, fx borger- og pårørendesamtaler, organisatoriske samtaler eller formidlingssituationer. 

Indhold

 • Simulationstræningens filosofiske, teoretiske og metodiske grundlag
 • Trænerroller og deltagerroller, teoretisk og i praksis – du træner med dig selv og andre.
 • Forskellige typer af kommunikativ simulationstræning og deres anvendelse

Målgruppe

Modulet henvender sig til fagprofessionelle, der har trænings- og formidlingsopgaver over for kolleger eller praktikanter, fx som faglig koordinator, superbruger, underviser eller lignende.

Læs mere på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside.

Programmering og Build 4.0 (5 ECTS)

Build 4.0 er betegnelsen for en række teknologier, der nu og i fremtiden bliver taget i anvendelse af bygge- og anlægsbranchen.

Modulet Programmering og Build 4.0 giver et bredt indblik i programmering i relation til de Build 4.0-teknologier, der anvendes i byggebranchen. Målet er, at du bliver bekendt med centrale begreber og kan vælge og anvende programmering i forbindelse med Build 4.0-teknologi.

Du får viden om programmering, der anvendes i forbindelse med Build 4.0-teknologier generelt, herunder typer af programmeringssprog, deres muligheder og udfordringer, og du bliver introduceret til, hvordan de sprogene anvendes i byggebranchen - aktuelt og i fremtiden.

Desuden tilegner du dig basale færdigheder, så du i praksis kan anvende et udvalgt programmeringssprog i forbindelse med en specifik Build 4.0-teknologi.

Modulet introducerer dig til

 • Dataforståelse
 • IoT (Internet of Things)
 • Generel programmering

Programmering og Build 4.0 henvender sig fx til bygningskonstruktører.

Modulet vægter 5 ECTS.

Det kan udbydes af

Varighed

Særskilte moduler hører under åben uddannelse og tilrettelægges som deltidsuddannelse.

Det enkelte modul har et omfang 5-10 ECTS og kan afvikles over få dage og op til et halvt år.

Optagelse og adgang

For at blive optaget skal du som hovedregel have en af følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Professionsbacheloruddannelse

Desuden 2 års relevant erhvervserfaring.

Der kan være særlige krav til dine forudsætninger på det enkelte modul. Det kan fx være, at du har en kandidatuddannelse, nogle bestemte faglige forudsætninger eller særlig erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du evt. optages på dispensation. Tal med uddannelsesstedet om dine muligheder for at blive optaget på det enkelte modul.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling.

Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.