Innovation i undervisning, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Didaktisk udvikling i skolen, PD

Uddannelsen giver dig kompetencer til at igangsætte didaktisk innovation i din undervisning. Du udbygger dine didaktiske færdigheder, fx inden for dansk, matematik eller naturfag.

Fakta

Navn:
Didaktisk udvikling i skolen, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Men du får også redskaber til at analysere og kvalificere undervisningen på tværs af fag i skolen. Du kan fx beskæftige dig med klasseledelse og dynamik i klassefællesskaber. Eller du kan lære at bruge data i din undervisningspraksis som afsæt for vurdering og feedback.

Uddannelsen henvender sig især til læreruddannede.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for didaktisk udvikling i skolen, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for didaktisk udvikling i skolen.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

 

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

De obligatoriske moduler er:

Retningsspecifikke moduler

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Danskfagets didaktik. Modulet handler bl.a. om faglig progression og differentiering; desuden indeholder det teorier om danskfaget og almendannelse samt læring og læreprocesser i danskfaget
 • Eksperimenterende didaktik og designtænkning. Modulet handler om at skabe nye og eksperimenterende læringsrum og undervisningsformer; du tilegner dig viden om didaktisk design og det at anvende designtænkning til at forberede, gennemføre og evaluere undervisning
 • Fagdidaktik og evaluering. På modulet relateres evalueringsteori og -forskning til det enkelte fag, herunder forholdet mellem læreprocesser, undervisning og evaluering; emner er desuden praksisanvendelse og undervisningsdifferentiering
 • Fagdidaktik og klasseledelse. Modulet handler om klasserummet både fra en social og relationel som fra en kulturel og kommunikativ synsvinkel; emner er fx også samspillet mellem kommunikationsformer, roller og positioneringer i klasselokalet
 • Fællesskabende didaktik – didaktisk ledelse af klassefællesskaber. Modulet giver bl.a. viden om faglige, sociale og kulturelle fællesskabsdynamikker i skolen; fx får du didaktiske redskaber til at sætte rammer for elevsamarbejde og faglige elev-elev-samtaler, der kan understøtte relationer og styrke læreprocesser i klassen
 • Matematikdidaktik. Modulet handler bl.a. om faglig progression og differentiering, teorier om matematikfaget og almendannelse samt læring og læreprocesser i matematikfaget
 • Naturfagsdidaktik. Modulet giver bl.a. viden om digital literacy og it-medieret undervisning af børn og unge inden for naturfag; emner er også webbaseret fagdidaktik og nye formidlingsformer, dataindsamling og -behandling, lovgivning om ophavsret mv.
 • Udvikling af undervisning af særligt dygtige elever. Modulet giver dig redskaber til at identificere målgruppen og udvikle en undervisning, der tilgodeser de særligt talentfulde elever
 • Understøttende undervisning. På modulet arbejder du med såvel egne som elevers læringsprocesser til at understøtte alsidig udvikling; du vil bl.a. beskæftige dig med perspektiver og dilemmaer i understøttende undervisning og arbejde analytisk, tværprofessionelt og metodisk med understøttende undervisning (OBS: Modulet nedlægges fra efteråret 2021)
 • Vurdering og feedback med data – systematisk blik på elevens læring. Modulet giver viden om indsamling, analyse, vurdering og brug af data i undervisningspraksis, så du med afsæt i data kan mestre den didaktiske samtale og være med til at skabe en refleksiv læringskultur

Valgfrie moduler

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfrie moduler.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfrie moduler i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldstidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Fagdidaktik og klasseledelse 0122 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Fagdidaktik og klasseledelse 0222 Dagundervisning 7100 Vejle
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Fagdidaktik og klasseledelse 0322 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Vurdering og feedback med data 0122 Dagundervisning 5230 Odense M
*
31. januar 2022
17. juni 2022
Vurdering og feedback med data 0222 Dagundervisning 5230 Odense M
*
2. februar 2022
30. juni 2022
Fællesskabende didaktik - didaktisk ledelse af kla Dagundervisning 4
*
3. februar 2022
24. juni 2022
Fagdidaktik og klasseledelse Dagundervisning 6100 Haderslev

Uddannelsens veje