Innovation i undervisning, PD
Pædagogisk diplomuddannelse

Didaktisk udvikling i skolen, PD

Uddannelsen giver dig kompetencer til at igangsætte didaktisk innovation i din undervisning. Du udbygger dine didaktiske færdigheder, fx inden for dansk, matematik eller naturfag.

Fakta

Navn:
Didaktisk udvikling i skolen, PD
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 57 - 85.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Men du får også på tværs af fag redskaber til at analysere og kvalificere undervisningen i skolen. Du kan fx beskæftige dig med klasseledelse og dynamik i klassefællesskaber. Eller du kan lære at bruge data i din undervisningspraksis som afsæt for vurdering og feedback.

Uddannelsen henvender sig især til læreruddannede.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen omfatter den pædagogiske diplomuddannelses to obligatoriske moduler samt valgmoduler og et afgangsprojekt.

Vil du have diplomuddannelse i pædagogik inden for didaktisk udvikling i skolen, skal du vælge mindst to retningsspecifikke moduler og skrive projekt inden for didaktisk udvikling i skolen.

Undervisningen kan veksle mellem selvstændige studier, projektarbejde, øvelser, observation og undersøgelse. Du kan deltage i forelæsninger, oplæg og casearbejde, og du kan arbejde i studie- og læsegrupper.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

 

Fagoversigt

De obligatoriske moduler er:

De retningsspecifikke moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS, er:

 • Danskfagets didaktik om bl.a. faglig progression og differentiering, teorier om danskfaget og almendannelse samt læring og læreprocesser i danskfaget
 • Eksperimenterende didaktik og designtænkning, der handler om at skabe nye og eksperimenterende læringsrum og undervisningsformer; du tilegner dig viden om didaktisk design og det at anvende designtænkning til at forberede, gennemføre og evaluere undervisning
 • Fagdidaktik og evaluering, hvor evalueringsteori og -forskning relateres til det enkelte fag, herunder forholdet mellem læreprocesser, undervisning og evaluering; emner er desuden praksisanvendelse og undervisningsdifferentiering
 • Fagdidaktik og klasseledelse, der ser på klasserummet både fra en social og relationel som fra en kulturel og kommunikativ synsvinkel; emner er fx også samspillet mellem kommunikationsformer, roller og positioneringer i klasselokalet
 • Fællesskabende didaktik – didaktisk ledelse af klassefællesskaber, der bl.a. giver viden om faglige, sociale og kulturelle fællesskabsdynamikker i skolen; fx får du didaktiske redskaber til at sætte rammer for elevsamarbejde og faglige elev-elev-samtaler, der kan understøtte relationer og styrke læreprocesser i klassen
 • Læringsmålstyret undervisning, der giver dig forudsætninger for at leve op til kravene om læringsmålstyret undervisning; bl.a. får du viden og metoder til at udvikle, beskrive, planlægge, gennemføre og evaluere læringsmålstyret undervisning
 • Matematikkens didaktik om bl.a. faglig progression og differentiering, teorier om matematikfaget og almendannelse samt læring og læreprocesser i matematikfaget
 • Naturfagsdidaktik med medier, der bl.a. giver viden om digital literacy og it-medieret undervisning af børn og unge inden for naturfag; emner er også webbaseret fagdidaktik og nye formidlingsformer, dataindsamling og -behandling, lovgivning om ophavsret mv.
 • Udvikling af undervisning af særligt dygtige elever, der bl.a. giver dig redskaber til at identificere målgruppen og udvikle en undervisning, der tilgodeser de særligt talentfulde elever
 • Understøttende undervisning, hvor du arbejder med såvel egne som elevers læringsprocesser til at understøtte alsidig udvikling; du vil bl.a. beskæftige dig med perspektiver og dilemmaer i understøttende undervisning og arbejde analytisk, tværprofessionelt og metodisk med understøttende undervisning
 • Vurdering og feedback med data – systematisk blik på elevens læring, der giver viden om indsamling, analyse, vurdering og brug af data i undervisningspraksis, så du med afsæt i data kan mestre den didaktiske samtale og være med til at skabe en refleksiv læringskultur

Inden for diplomuddannelse i pædagogik kan der desuden udbydes en række fælles valgfag.

Du finder udbuddet af obligatoriske moduler og fælles valgfag i tilknytning til artiklen om Diplomuddannelse i pædagogik, PD, uden retning.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en problemstilling i den institution, organisation eller virksomhed, du er ansat i.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse, der varer op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldstidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 57 - 85.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
17. august 2020
18. december 2020
Eksperimenterende didaktik og designtænkning Dagundervisning 8200 Aarhus N
*
17. august 2020
18. december 2020
Fællesskabende didaktik - didaktisk klassefæll Dagundervisning 8700 Horsens
*
24. august 2020
22. januar 2021
Fællesskabende didaktik 0120 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Fællesskabende didaktik 0120 Dagundervisning 7100 Vejle
*
24. august 2020
22. januar 2021
Fællesskabende didaktik 0220 Dagundervisning 7100 Vejle
*
24. august 2020
22. januar 2021
Udvikling af undervisning af særlig dygtige elever Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Udvikling af undervisning af særlig dygtige elever Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Udvikling af undervisning af særlig dygtige elever Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Vurdering og feedback med data 0120 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Vurdering og feedback med data 0120 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Vurdering og feedback med data 0220 Dagundervisning 5230 Odense M
*
24. august 2020
22. januar 2021
Vurdering og feedback med data 0320 Dagundervisning 5230 Odense M
*
1. september 2020
22. januar 2021
Udvikling af undervisning af særligt dygtige eleve Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2020
22. januar 2021
Fagdidaktik og klasseledelse Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2020
22. januar 2021
Læringsmålstyret undervisning Dagundervisning 6100 Haderslev
*
3. september 2020
22. januar 2021
Læringsmålstyret undervisning Dagundervisning 6100 Haderslev
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Eksperimenterende didaktik og designtænkning 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Fagdidaktik og klasseledelse 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Fagdidaktik og klasseledelse 0221 Dagundervisning 7100 Vejle
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Vurdering og feedback med data 0121 Dagundervisning 5230 Odense M
*
25. januar 2021
18. juni 2021
Vurdering og feedback med data 0221 Dagundervisning 7100 Vejle

Uddannelsens veje