bygge og anlægskonstruktion
Kandidatuddannelse

Structural and Civil Engineering

På den engelsksprogede kandidatuddannelse i bygge- og anlægskonstruktion lærer du at designe større bygninger og anlægskonstruktioner.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i Structural and Civil Engineering
Andre betegnelser:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bygge- og anlægskonstruktion
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Du lærer at løse komplicerede tekniske og designmæsige problemer. Det kan bl.a. være beregninger, der skal vise, hvilken belastning et givent byggeri kan klare, og hvordan det i øvrigt mest hensigtsmæssigt skal konstrueres i relation til omgivelser og behov. Det kan også være designopgaver i relation til offshorekonstruktioner.

Som færdiguddannet kandidat kan du, alt efter uddannelsens sammensætning, finde jobmuligheder i rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer eller i offshorebranchen som udviklingsingeniør, koordinator eller rådgiver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at løse komplicerede tekniske problemer i forbindelse med byggerier af større bygningsværker. Det kan være huse, broer, tunneller, vindmøller, havnekonstruktioner, offshorekonstruktioner mv.

Du lærer bl.a. om spændings- og deformationsanalyse af bærende konstruktioner og om design og analyse af komplekse konstruktioner i forskellige materialer. Du lærer også at bruge computersimuleringer i analysearbejdet.

Emner

Du får undervisning i emneområder som fx:

  • Design og analyse af bygninger og anlægskonstruktioner, herunder også marine konstruktioner
  • Avancerede beregningsmodeller til at forudsige nedbøjninger og brud på konstruktioner
  • Metoder til analyse af jordbundsforhold m.h.p. at kunne forudsige sætninger og bæreevne af fundamenter
  • Konstruktionsmaterialers opførsel, herunder beton, træ og stål
  • Bestemmelse af dimensionsgivende laster på bygninger og konstruktioner, fx vind- og bølgelaster
  • Eksperimentelle og computerbaserede metoder til analyse af konstruktionsmæssige problemstillinger

Der kan være variationer i undervisningsindholdet alt efter, om undervisningsstedet er i Esbjerg eller Aalborg. Undersøg nærmere på AAU's hjemmeside.

Udlandsophold og praktik

Der er mulighed for at tage et studieophold i udlandet eller et praktikophold i en virksomhed i enten Danmark eller udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde, der ofte vil foregå i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand. polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science in Engineering (Structural and Civil Engineering).

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Esbjerg og Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU) i Esbjerg og Aalborg

AAU udbyder Structural and Civil Engineering som en 2-årig kandidatuddannelse.

AAU udbyder også en bacheloruddannelse i byggeri og anlæg.

Der kan være variationer i undervisningsindholdet alt efter, om undervisningsstedet er i Esbjerg eller Aalborg. Undersøg nærmere på AAU's hjemmeside.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AAU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse. Følgende uddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • En bacheloruddannelse i teknisk videnskab, bygge- og anlægskonstruktion
  • En bacheloruddannelse i teknisk videnskab, byggeri og anlæg, med specialisering i bygge- og anlægskonstruktion
  • En diplomingeniøruddannelse i bygningsdesign

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.aau.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen kan bl.a. give dig job i rådgivende ingeniørfirmaer, entreprenørfirmaer eller i offshorebranchen som udviklingsingeniør, koordinator eller rådgiver.

Du vil kunne arbejde med at lave beregninger, vælge materialer og administrere byggeprojekter eller med opførelse af bygge- og anlægsprojekter. Det kan fx være offshore relaterede opgaver, fundamenter for vindmøller og vejbygning, brobygning mv.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information