Kandidatuddannelse

Bæredygtigt fiskeri og akvakultur

Uddannelsen, der foregår på engelsk, handler om bæredygtig forvaltning og udnyttelse af jordklodens have, søer og vandløb.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (civilingeniør) i bæredygtigt fiskeri og akvakultur
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse
Økonomi:
SU

Du får undervisning i alle områder omkring akvatiske miljøer, bl.a. i marinbiologi, ferskvandsbiologi, matematisk biologi, fiskerividenskab og oceanografi - alle fag med et globalt perspektiv for øje.

Som færdiguddannet civilingeniør kan du, alt efter specialisering, forvente at finde arbejde inden for forskning, udvikling af teknologi til akvakultur, rådgivning og miljøforvaltning eller i fiskeri- og akvakulturerhvervet.

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

To tredjedele af jordkloden er dækket af vand, som påvirkes voldsomt af klimaændringer og menneskelige aktiviteter. For at sikre det fremtidige miljø og fødegrundlag for kommende generationer er det nødvendigt at beskytte og fremme en bæredygtig udnyttelse af hav, søer og vandløb.

Uddannelsen i bæredygtigt fiskeri og akvakultur giver dig de tværfaglige forudsætninger, som er nødvendige for at kunne arbejde med disse globale problemstillinger.

Fagligt fokus

Fælles grundfag er biologi, fysik og matematik, ligesom der vil være fokus på forvaltning af de akvatiske ressourcer.

Vandmiljøer

Du får en indgående forståelse af vandmiljøer. Du kan bl.a. bruge økosystem-modellering til at beskrive og vurdere effekter og sammenhænge mellem menneskelige aktiviteter og levende ressourcer i vandmiljøet.

Specialisering

Du har mulighed for at specialisere dig inden for et af følgende emner:

  • Fiskeri, Biodiversitet og Ressourceforvaltning
  • Akvakultur

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.polyt. Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Engineering (Sustainable Fisheries and Aquaculture).

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelsestimer og projektorienteret arbejde i grupper.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Om adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Om ansøgning og optagelse på Danmarks Tekniske Universitet (dtu.dk)

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for forskning, i fiskeri- eller akvakulturerhvervet, i rådgivende virksomheder og i offentlige og private organisationer.

Afhængigt af specialisering kan du fx arbejde med at udvikle og lede moderne recirkuleringsanlæg inden for akvakultur eller medvirke til udvikling af skånsomme og selektive fiskeredskaber.

Du vil også kunne arbejde med design og gennemførelse af økonomisk og miljømæssigt bæredygtige forvaltnings- og produktionssystemer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Læs om ph.d.-uddannelse

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information