Kandidatuddannelse

Naturforvaltning

Kandidatuddannelsen handler om at forvalte biodiversitet, landskaber og miljø i forhold til mennesker og deres behov. Uddannelsen er på engelsk.

Fakta

Navn:
Naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning)
Andre betegnelser:
Nature Management
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Gennem viden om bl.a. biologi, økologi og lovgivning inden for natur og miljø lærer du om forvaltning og bæredygtig udvikling af naturen og landskabet.

Jobmulighederne som færdiguddannet kandidat ligger inden for forvaltning i offentligt regi, i private konsulentvirksomheder, i interesseorganisationer, i internationale organisationer og inden for undervisning og forskning.

Foto: Københavns Universitet
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Under uddannelsen lærer du om forskellige naturtyper, deres økologi og biodiversitet samt om udvikling af landskaber.

En bæredygtig udvikling kræver, at der både tages hensyn til naturen og miljøet og til menneskers behov, fx i forbindelse med produktion af fødevarer.

Overordnede emner

Uddannelsen indeholder tre overordnede emneområder:

  • Biologi, økologi og miljø, der giver en grundlæggende forståelse af de mest almindelige naturtyper og vigtige processer i økosystemet
  • Forvaltning og regulering, hvor du får viden om lovgivningen inden for natur og miljø
  • Mennesket som aktør, hvor du får indsigt i menneskets indvirkning på landskabers udvikling og forståelse for forskellige gruppers interesser

Valgfrie områder

Du har både en række obligatoriske fag samt en række valgfrie fag. Via de valgfrie fag kan du sammensætte din uddannelse, så den passer til dine interesser. Du kan fx vælge mellem områder inden for: biodiversitet og beskyttelse, genopretning af økosystemer, naturhensyn, miljøkemi, international miljøforvaltning, konflikthåndtering mv.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, øvelser, ekskursioner og projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ca. ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.scient. Uddannelsens engelske titel er Maset of Science (MSc) in Nature Management.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning) som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på KU

For at blive optaget på kandidatuddannelsen i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning) skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen:

  • Naturressourcer
  • Biologi
  • Skov- og landskabsingeniør
  • Have- og parkingeniør
  • Landskabsarkitektur
  • Geografi og geoinformatik

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Har du en anden bacheloruddannelse, kan du se dine muligheder for optagelse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal. Læs mere om ansøgningsfrist og optagelse på www.ku.dk.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for forvaltning i offentligt regi og i private konsulentvirksomheder. Du kan fx komme til at arbejde med natur og planlægning i en kommune eller på et overordnet strategisk plan i staten, som konsulent eller som driftsleder på et konkret genopretningsprojekt.

Der vil desuden være jobmuligheder i internationale og overnationale organisationer med politiske og forvaltningsrelaterede opgaver.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og jordbrug, miljø og grøn forvaltning.

Forskeruddannelse

Du kan også arbejde med forskning og udvikling inden for universitetsverdenen eller på andre forskningsinstitutioner. Det forudsætter en ph.d.-uddannelse inden for området.

Læs mere om ph.d.-uddannelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information