kandidat i miljøkemi
Kandidatuddannelse

Miljøvidenskab

Du lærer at forstå processer i miljøet og udvikle nye bæredygtige løsninger på verdens miljøudfordringer. Uddannelsen er på engelsk.

Fakta

Navn:
Miljøvidenskab
Andre betegnelser:
Environmental Science
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bacheloruddannelse
Økonomi:
SU

På uddannelsen får du den viden og de værktøjer, der skal til for at forstå komplekse miljø- og klimaudfordringer på lokalt og globalt plan.

Du lærer om de klima- og miljøudfordringer, der påvirker vores natur og sundhed, og du arbejder med at finde nye metoder, der bidrager til renere jord, vand og luft, og som underbygger bæredygtig produktion og forbrug.

Som færdiguddannet kan du arbejde med bl.a. forebyggelse af skadelige stoffer i miljøet, miljøanalyser, med rensning af jord, vand og luft, genanvendelse og regulering.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen fokuserer på at forstå og løse komplekse miljø- og klimaudfordringer på både lokalt og globalt plan. Du bliver i stand til at analysere og vurdere konsekvenserne af miljø- og klimaproblemer og til at bidrage til nye løsninger og teknologier, der skaber et renere og sundere miljø.

Du kan specialisere dig inden for flere områder, afhængigt af uddannelsessted.

Specialiseringer på Københavns Universitet

Uddannelsen på KU omfatter følgende specialiseringer:

  • Kemi, toksikologi og sundhed (ChemTox) med fagområder som fx atmosfærisk, terretrisk og akvatisk miljøkemi, human toksikologi og risikovurdering
  • Jord, vand og biodiversitet (EnvEuro) med fokus på menneskets brug og påvirkning af naturressourcer
  • Arealanvendelse og modellering (EnvModel), som giver dig indsigt i modelleringsværktøjer og håndtering af big data, der er vigtig for udvikling af bæredygtig produktion, regulering og forureningsbekæmpelse

Områder på Aalborg Universitet

På AAU arbejder du problemorienteret med at analysere hvordan mennesker påvirker natur, klima og miljø. Arbejdet foregår i krydsfeltet mellem biologi, miljø og ingeniørvidenskab, hvor du bl.a. vil komme til at beskæftige dig med:

  • Menneskeskabte miljøpåvirkninger
  • Klima og miljø
  • Miljøproblemer i havet
  • Jord, geologi og hydrologi

Titel

Kandidatuddannelsen giver de akademiske titler cand.tech (AAU) og cand.scient. (KU). Uddannelsens engelske titel er Master of Science (MSc) in Environmental Science.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, kurser, seminarer, laboratorie- og feltarbejde samt praktiske og teoretiske øvelser, ligesom der er en del projektarbejde.

Du arbejder både selvstændigt og i projektgrupper.

Udlandsophold og praktik

Der er undervejs mulighed for et praktikophold i såvel Danmark som i udlandet.

Sprog

Al undervisning foregår på engelsk.

Eksamen

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der varer henholdsvis 6 eller 9 måneder, afhængigt af valg af specialisering.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en adgangsgivende bacheloruddannelse.

Der kan derudover være krav om sprogfærdigheder. Sprogkravene er lokale og gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Læs mere

Du kan se de konkrete adgangskrav på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Optagelse

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Der er ingen koordinering af ansøgninger på tværs af universiteterne. Det betyder, at man kan søge optagelse og blive tilbudt plads på flere kandidatuddannelser.

Ansøgningsfrist

  • Studiestart sommer (1. september): 1. marts 
  • Studiestart vinter (1. februar): 15. oktober

Ikke alle uddannelser har studiestart både sommer og vinter.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aalborg.

Læs om

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen i miljøvidenskab giver dig jobmuligheder på både det offentlige og det private arbejdsmarked.

Du kan bl.a. komme til at arbejde med forebyggelse af skadelige stoffer i miljøet, fx i forbindelse med arbejdsmiljø; med miljøanalyser, risikovurdering eller regulering; med rensning af jord, vand og luft, eller med genanvendelse af fx affald.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Mere uddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information