Kandidatuddannelsen i Anthropology of Education and Globalisation
Kandidatuddannelse

Pædagogisk antropologi og globalisering

Uddannelsen har fokus på, hvordan uddannelse, læring og viden bliver organiseret og forvaltet på tværs af nationale og kulturelle grænser.

Fakta

Navn:
Pædagogisk antropologi og globalisering
Andre betegnelser:
Anthropology of Education and Globalisation
Varighed:
2 år
Adgangskrav:
Relevant bachelor- eller professionsbacheloruddannelse
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver dig viden og kompetencer til at arbejde med uddannelse, viden og læring i en globaliseret verden. Du får indgående kendskab til, hvordan praksisser og politikker relateret til uddannelse og læring forstås og forhandles i forskellige sammenhænge på tværs af nationale og kulturelle grænser.

Du lærer at anvende etnografiske forskningsmetoder og at analysere uddannelses- og videnspraksis i globale, sociale og kulturelle kontekster.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde med udvikling, rådgivning, ledelse og forskning inden for offentlige institutioner, NGO'er, private virksomheder og sociale bevægelser.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Kandidatuddannelsen giver dig viden og kompetencer til at arbejde med spørgsmål om uddannelse og læring i en stadig mere globaliseret verden.

Uddannelsens tilgang til studiet af uddannelse og læring er komparativ og tværkulturel og retter sig mod studerende, der ønsker at kvalificere sig i antropologiske studier af uddannelsesformer og processer i fx uddannelsesinstitutioner og på arbejdspladser.

Fagets teorier og begreber

Du får på uddannelsen indsigt i centrale antropologiske og uddannelsesmæssige teorier og begreber inden for uddannelse, pædagogik og læring, ligesom du lærer at anvende og vurdere anvendelsen af etnografiske forskningsmetoder. Feltarbejde er en central del af uddannelsen.

Indhold

Du undervises i bl.a.:

 • Pædagogisk antropologi: centrale spørgsmål og tilgange
 • Aktuelle problemstillinger inden for uddannelse og globalisering
 • Etnografiske metoder
 • Anvendt pædagogisk antropologi

Uddannelsen giver dig mulighed for fordybelse i selvvalgte problemstillinger inden for faget.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion, kurser og mere selvstændigt projektarbejde/feltarbejde, der ofte foregår i grupper. En del af undervisningen foregår på engelsk, og du skal kunne læse faglitteratur på såvel engelsk som dansk.

Du afslutter kandidatuddannelsen med et speciale, der typisk varer ½ år.

Titel

Kandidatuddannelsen giver den akademiske titel cand.pæd. Uddannelsens engelske title er Master in Anthropology of Education and Globalisation.

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse.

Se adgangskravene under Om uddannelsen på det enkelte universitet.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen udbydes i København.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder pædagogisk antropologi og globalisering som en 2-årig kandidatuddannelse.

Du kan læse mere om kandidatuddannelsen på uddannelsesstedets hjemmeside.

Adgangskrav på AU

Du skal have en af følgende bacheloruddannelser for at blive optaget på kandidatuddannelsen:

 • Antropologi
 • Etnografi
 • Etnologi
 • Sociologi
 • Cultural Studies
 • Pædagogik
 • Uddannelsesvidenskab
 • En anden humanistisk eller samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse med tilvalg af pædagogiske og/eller antropologiske/ etnografiske moduler af et omfang på mindst 45 ECTS-point
 • En professionsbacheloruddannelse som folkeskolelærer eller pædagog med pædagogiske og/eller antropologiske/ etnografi moduler svarende til mindst 45 ECTS-point

Du skal desuden have engelskkundskaber svarende til minimum engelsk B. Vær opmærksom på, at der er minimumskrav til karaktergennemsnittet i engelsk.

Andre bacheloruddannelser kan evt. give adgang til uddannelsen. Læs mere om adgangskrav, ansøgningsfrist og optagelse på www.au.dk.

Optagelse på kandidatuddannelsen sker via universiteternes fælles ansøgningsportal.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet kan du løse opgaver inden for fx uddannelsesmæssig udvikling i forhold til migration, internationalisering og multikulturalisme.

Et bredt felt af jobmuligheder

Du vil også kunne arbejde med erhvervsrelateret læring og organisationskultur, udviklingsprojekter i det globale syd samt specifikke organisationsformer i bl.a. offentlige institutioner, NGO’er, private virksomheder og sociale bevægelser.

Uddannelsen er rettet mod et internationalt arbejdsmarked.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning og vejledning.

Forskeruddannelse

Du kan komme til at arbejde som forsker ved bl.a. at søge en ph.d.-uddannelse inden for dit område.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information