bacheloruddannelse i teologi
Bacheloruddannelse

Teologi

Fordyb dig i livets store spørgsmål, og bliv klogere på historie, kultur, sprog, religion, filosofi, litteratur, dannelse, etik, livsvisdom og samfund.

Fakta

Navn:
Teologi
Varighed:
3-4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Teologi er et centralt kulturbærende fag, som giver dig særlige forudsætninger for at analysere og forstå samfund og kultur. Du fordyber dig i kristendom, filosofi, religion, antropologi eller ideernes historie samt i sprog og kultur, etik og religionsfilosofi. Teologi er et studium i kristendommen og dens tolkning af det guddommelige og menneskelivet og byder også på studier i livets store spørgsmål om eksistens, erkendelse, moral, sandhed, mening, liv og død.

Som færdiguddannet teolog har du jobmuligheder som bl.a. kommunikationsmedarbejder, organisationskonsulent, rådgiver, administrator, leder, coach, seminarielektor, forsker, foredragsholder, højskolelærer, politiker og forfatter. Mange vælger efter kandidatuddannelsen at uddanne sig til præst.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Teologi er et studium i livsmening med fokus på spørgsmål som: Er det muligt at finde mening i tilværelsen? Hvad er sandt og godt? Hvorfor er jeg her, og hvem er jeg, der spørger til livet og den store verden – og hvilken betydning har forestillinger om gud i forhold til det alt sammen?

Teologistudiet giver dig forudsætninger for at diskutere, reflektere over og tage brydetag med nogle af livets store spørgsmål og danne dine egne bud på gode svar.

Du får mulighed for at fordybe dig i og lære af, hvad nogle af verdens udødelige tænkere har tænkt og skrevet, og sætte det i relation til vores liv i det 21. århundrede. Du får bl.a. inspiration fra Platon, Aristoteles, Paulus, Luther, Kierkegaard, Grundtvig og Løgstrup, og tankerne bliver ført endnu videre i dine diskussioner med undervisere og andre studerende.

Der er små forskelle på bacheloruddannelsens opbygning i København og Aarhus, men begge steder får du undervisning inden for de teologiske hoveddiscipliner:

 • Eksegetiske (bibelvidenskabelige) fag: Gammel Testamente og Ny Testamente
 • Kirkehistoriske fag: teologi- og kirkehistorie
 • Systematisk-teologiske fag: dogmatik, etik og religionsfilosofi og økumenisk teologi
 • Praktisk teologi

Både i kirkehistoriske og især ved de eksegetiske fag læses tekster på originalsprog. På de første studieår er der derfor undervisning i sprogfagene græsk og latin (hvis du ikke har bestået disse sprogfag på forhånd), samt i hebraisk.

I de eksegetiske fag undersøger du teksternes historiske og religionshistoriske baggrund og analyserer deres betydning i samtiden.

De historiske fag behandler teologiens store spørgsmål, fx hvordan man forstod dåb og nadver, synd og tilgivelse i kristendommens begyndelse i forhold til nutiden. I kirkehistorie følger du de kristne kirkers historie fra den tidligste kristendom i 2. århundrede til i dag.

I de systematisk-teologiske fag arbejder du bl.a. med den protestantiske kristendoms centrale tekster, og du undersøger den protestantiske teologis møde med andre kristne kirker og andre religioner både i og uden for Danmark.

I praktisk teologi lærer du om kristendommens praksis- og kommunikationsformer, bl.a. gudstjeneste, livssamtaler og mission.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt mere selvstændigt projektarbejde.

Bemærk, at uddannelsen er krævende, og at en stor arbejdsindsats derfor er nødvendig.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Græsk A*
 • Latin A*

*OBS: Hvis du ikke har bestået græsk A og latin A, skal du følge propædeutisk undervisning på uddannelsen. Det er derfor IKKE en forudsætning, at du har haft de to sprogfag, før du starter på teologi.

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Bemærk: KU indfører nye regler for optagelse i kvote 2 fra 2020. Se mere på www.ku.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder teologi som en 3-årig eller en 4-årig bacheloruddannelse, hvis uddannelsen indledes med 1 års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

KU udbyder også en kandidatuddannelse i teologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder teologi som en 3-årig eller en 4-årig bacheloruddannelse, hvis uddannelsen indledes med 1 års sprogundervisning (propædeutisk undervisning).

AU udbyder også en kandidatuddannelse i teologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)2,1AO
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)5,93,3

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i teologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. De fleste læser videre på kandidatuddannelsen i teologi, men det er også muligt at læse en kandidat i fx Diakoni.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Færdiguddannede teologer har har jobmuligheder som fx kommunikationsmedarbejdere, organisationskonsulenter, rådgivere, administratorer, ledere, coaches, undervisere, forskere, foredragsholdere, højskolelærere, politikere, forfattere og forlagsarbejdere.

De fleste færdiguddannede teologer tager efterfølgende præsteuddannelsen ved Pastoralseminariet, der er en forudsætning for at kunne søge stilling som præst i folkekirken. Pastoralseminariet varer ca. ½ år og kan gennemføres både i Aarhus og København efter endt kandidatuddannelse.

Se evt. folkekirkens hjemmeside blivpræst.dk

Uddannelsen kan også være fundamentet for mange former for socialt arbejde i kirkelige og humanitære organisationer.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for teologisk arbejde, undervisning og vejledning og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information