Bacheloruddannelse

Teologi

På uddannelsen fordyber du dig i fx historie, kultur, sprog, religion, filosofi, litteratur, dannelse, etik, livsvisdom og samfund.

Fakta

Navn:
Teologi
Varighed:
3-4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Teologi er et studium i kristendommen og dens tolkning af det guddommelige og menneskelivet. Du fordyber dig i kristendom, filosofi, religion, antropologi eller ideernes historie samt i sprog og kultur, etik og religionsfilosofi.

Mange vælger efter kandidatuddannelsen at uddanne sig til præst, men du har også jobmuligheder som bl.a. organisationskonsulent, kommunikationsmedarbejder, administrator, seminarielektor, forsker, foredragsholder, højskolelærer og forfatter.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Teologi er et studium i livsmening med fokus på spørgsmål som: Er det muligt at finde mening i tilværelsen? Hvad er sandt og godt? Hvorfor er jeg her, og hvem er jeg, der spørger til livet og den store verden?

Du får mulighed for at fordybe dig i og lære af, hvad nogle af verdens udødelige tænkere har tænkt og skrevet, og sætte det i relation til vores liv i det 21. århundrede. Du får bl.a. inspiration fra Platon, Aristoteles, Paulus, Luther, Kierkegaard, Grundtvig og Løgstrup.

Fag

Der er små forskelle på bacheloruddannelsens opbygning i København og Aarhus, men begge steder får du undervisning inden for de teologiske hovedfag:

 • Eksegetiske fag (Gammel Testamente og Ny Testamente): Du undersøger teksternes historiske og religionshistoriske baggrund og analyserer deres betydning i samtiden
 • Kirkehistoriske fag: Du lærer om teologiens store spørgsmål, fx hvordan man forstod dåb og nadver, synd og tilgivelse i kristendommens begyndelse i forhold til nutiden
 • Systematisk-teologiske fag: Du arbejder bl.a. med den protestantiske kristendoms centrale tekster, og du undersøger den protestantiske teologis møde med andre kristne kirker og andre religioner
 • Praktisk teologi: Du lærer om kristendommens praksis- og kommunikationsformer, bl.a. gudstjeneste, livssamtaler og mission

Både i kirkehistoriske og især ved de eksegetiske fag læses tekster på originalsprog. På de første studieår er der derfor undervisning i sprogfagene græsk og latin (hvis du ikke har bestået disse sprogfag på forhånd), samt i hebraisk.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt mere selvstændigt projektarbejde.

Bemærk, at uddannelsen er krævende, og at en stor arbejdsindsats derfor er nødvendig.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. 

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Græsk A (se dog note nedenfor)
 • Latin A (se dog note nedenfor)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK).

Undtagelse for græsk A og latin A

Hvis du ikke har bestået græsk A og latin A, skal du følge propædeutisk undervisning (sprogundervisning) på uddannelsen. Det er derfor ikke en forudsætning, at du har haft de to sprogfag, før du starter på uddannelsen.

Læs mere i artiklen Propædeutisk undervisning

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet fra 2022

 • Fra optagelsen 2022 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 i kvote 1.

Aarhus Universitet fra 2022

 • Fra optagelsen 2022 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være på mindst 6,0 i kvote 1.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Læs om

KU og AU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen teologi.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i teologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område, fx:

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Færdiguddannede teologer har jobmuligheder som fx undervisere, kommunikationsmedarbejdere, organisationskonsulenter, administratorer, forskere, foredragsholdere, højskolelærere, forfattere og forlagsarbejdere.

Præsteuddannelsen

De fleste færdiguddannede teologer tager efterfølgende præsteuddannelsen ved Pastoralseminariet, der er en forudsætning for at kunne søge stilling som præst i folkekirken. Pastoralseminariet varer ca. ½ år og kan gennemføres både i Aarhus og København efter endt kandidatuddannelse.

Uddannelsen kan også være fundamentet for mange former for socialt arbejde i kirkelige og humanitære organisationer.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Love og regler

 

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information