bachelor i landinspektørvidenskab
Bacheloruddannelse

Landinspektørvidenskab

Uddannelsen i landinspektørvidenskab handler om alt det, der knytter sig til planlægning og styring af, hvordan vi anvender arealer i byer og på landet.

Fakta

Navn:
Landinspektørvidenskab
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du vil blive undervist i både designmæssige, tekniske, juridiske, geografiske og samfundsvidenskabelige fag, og du lærer bl.a. om, hvordan man måler op og laver kort ved hjælp af den nyeste it- og satellitbaserede teknologi.

Med en bacheloruddannelse kan du fortsætte på en kandidatuddannelse, hvor du har mulighed for at specialisere dig. De efterfølgende jobmuligheder findes i offentlige forvaltninger, i landinspektørfirmaer samt i ingeniør- og rådgivningsfirmaer.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i landinspektørvidenskab er både teknisk, teoretisk og praktisk, og du kommer til at arbejde både ude og inde.

Indhold

Ud fra en kombineret viden om arkitektur, jura, ingeniørvidenskab og geografi lærer du at planlægge og rådgive om, hvordan man kan forvalte arealer og ressourcer i byen og på landet på en bæredygtig måde.

Du vil fx arbejde konkret med, hvordan man udvikler en by eller bydel lige fra det overordnede strateginiveau over, hvor der skal være butikker, erhverv, daginstitutioner, skoler og rekreative områder til, hvordan man udformer en konkret ejendom.

Du vil også lære at producere kort, hvor du dels er ude i marken for at måle bygninger og andre installationer op, og dels lære at kortlægge ud fra luftfotos.

Desuden vil du få indsigt i de juridiske forhold, som gælder for udnyttelse og forvaltning af by og land.

Fagområder

Bacheloruddannelsen indeholder tre overordnede fagområder:

 • Fysisk planlægning og arealforvaltning, som handler om udformning og styring af arealanvendelsen i byerne og i det åbne land. Du lærer fx at planlægge boligområder og udarbejde juridisk holdbare planer. Du lærer også at analysere og vurdere de fysiske og sociale behov, som knytter sig til et bestemt areal.
 • Ejendomsdannelse, ejendomsøkonomi og ejendomsret, hvor du arbejder med de love, der regulerer anvendelsen af fast ejendom, bl.a. lovene om udstykning. Du lærer at rådgive andre i juridiske spørgsmål omkring fast ejendom.
 • Opmåling og kortlægning, hvor du lærer at måle op og udarbejde kort ved hjælp af både traditionelle teknikker og moderne satellitbaserede metoder. En del af undervisningen er tilrettelagt som praktiske opgaver i marken.

I uddannelsen som helhed kommer du til at arbejde meget med it, herunder bl.a. geografisk systemteknologi og 3D-visualisering, som du lærer at benytte til beslutningsstøtte og som analyseværktøj.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og problemorienteret projektarbejde i grupper. Projektarbejdet, der giver mulighed for at arbejde med virkelighedens problemstillinger, udgør ca. halvdelen af studietiden.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Aalborg Universitet

Karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 4,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00 
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aalborg og København.

Læs om

AAU udbyder også en kandidatuddannelse i faget. Læs mere i UG-artiklen Landinspektørvidenskab.

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
København SV (Sommerstart)AO 
Aalborg Øst (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget
 

Se oversigt over antal ansøgere, optagne og kvotienter for alle uddannelser:
Tal fra seneste optagelsesrunde

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i landinspektørvidenskab kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk videnskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på følgende kandidatuddannelse:

Dine konkrete muligheder afhænger af bacheloruddannelsens sammensætning.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet jobmuligheder indenfor mange forskellige områder, fx:

 • ejendomsret og sikring af grundejerrettigheder
 • opmåling, kortlægning og arealforvaltning
 • planlægning af by og land
 • geografiske informationssystemer
 • naturgenopretning, kystsikring og lokalisering af grønne energiløsninger mv.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for: 

Love og regler

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 2285 af 1. december 2021

Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid. Nr. 69 af 26. januar 2023

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information