bacheloruddannelse i Sociologi og kulturanalyse
Bacheloruddannelse

Sociologi og kulturanalyse

Uddannelsen i sociologi og kulturanalyse kombinerer sociologi og antropologi med en praksisnær tilgang.

Fakta

Navn:
Sociologi og kulturanalyse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
En gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Den giver indsigt i, hvordan forhold i samfundet, på arbejdsmarkedet, i virksomheder og i organisationer spiller sammen med sociale og kulturelle forandrings- og udviklingsprocesser, både på individ-, gruppe- og samfundsniveau.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for den offentlige sektor, i interesseorganisationer og NGO'er samt i flere typer af private virksomheder, fx konsulentvirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På denne tværfaglige uddannelse lærer du at analysere det moderne samfunds strukturer, kulturer og grupperinger på både individ-, gruppe- og samfundsniveau. Uddannelsens tre nøgleelementer er praksisnærhed, samfundsrelevans og teoretisk-metodisk kraft.

Læringen sker primært i form af indsamling af egne data i 4-5 semesterprojekter, hvor du udforsker vigtige, aktuelle samfundsproblematikker. Dette kombineres med vejledning samt undervisning i sociologiske og antropologiske metoder, teorier og tematikker, der skal bruges i semesterprojektet ud fra en learning-by-doing-pædagogisk tilgang. Fagligt er hovedvægten på sociologien. Der lægges desuden stor vægt på mundtlig og skriftlig formidling.

Du får undervisning inden for følgende emner:

 • Sociologi, der bl.a. giver et overblik over sociologiske teorier og analyseredskaber samt indsigt i samfundet og dets institutioner ud fra et økonomisk, organisatorisk, politologisk og kulturelt perspektiv
 • Metodefag, hvor du lærer at arbejde med kvalitative og kvantitative metodiske værktøjer som interview, statistik/spørgeskemaundersøgelser, aktionsforsknings- og evalueringsmetoder og antropologisk feltarbejde samt bruge forskellige dataanalyseteknikker til at opnå indsigt i det indsamlede datamateriale
 • Tematisk projektarbejde (semesterprojekter), hvor du i gruppearbejde benytter de opnåede teoretiske og metodiske færdigheder inden for temaerne Levevilkår og livsformer, Marked og forvaltning, Organisation og planlægning samt Kulturanalyse

Uddannelsen er organiseret omkring semesterprojekterne, der består af reelle opgaver, som efterspørges af private, offentlige eller frivillige organisationer. Disse projekter foregår i grupper på 3-5 personer og med tilknytning til en universitetsvejleder. 

På 5. semester har du mulighed for at specialisere dig. Du kan vælge mellem studieforløb på et dansk eller et udenlandsk universitet eller et projektorienteret forløb (praktik) i Danmark eller udlandet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser, gruppearbejde, studenteroplæg, e-læring, hjemmeopgaver samt vejledningsforløb, der er målrettet den enkelte gruppes semesterprojektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Du skal bestå en optagelsesprøve, hvis du søger optagelse via kvote 2

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet fra 2021:

SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Esbjerg.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder sociologi og kulturanalyse som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i Cultural Sociology.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Esbjerg (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i sociologi og kulturanalyse kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i Cultural Sociology.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i den offentlige sektor og i interesseorganisationer og ngo'er i Danmark og i udlandet samt i den private servicesektor, især konsulentvirksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde og Organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer