kandidatuddannelse i Antropologi
Bacheloruddannelse

Antropologi

Antropologi handler om menneskers sociale liv og om kulturer og samfund overalt i verden. En antropolog studerer, hvorfor folk tænker og handler, som de gør.

Fakta

Navn:
Antropologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen har fokus på, hvordan mennesker lever med hinanden i og på tværs af forskellige kulturer. Som antropolog undersøger du mennesket som socialt væsen og de kulturelle normer, der gennemsyrer ethvert samfund eller fællesskab.

Med en bacheloruddannelse i antropologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet antropolog have jobmuligheder i den offentlige og den private sektor i forbindelse med fx kvalitative undersøgelser, metodeudvikling, projektledelse, planlægning, evaluering, undervisning og formidling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Antropologi handler om, hvordan mennesker og grupper lever sammen, organiserer sig og forstår sig selv og deres omgivelser. Det kan være kulturforskelle på tværs af kloden, der spejles i hinanden, men det kan lige så vel være mindre iøjnefaldende nuancer, fx mellem landsbyer, nabolag, arbejdspladser eller befolkningsgrupper, som antropologen kortlægger.

På uddannelsen lærer du at undersøge og analysere det hverdagsliv, som ofte blot tages for givet. Både i vestlige og ikke-vestlige samfund. En antropologisk undersøgelse kan derfor handle om alt fra mobning i en 8. klasse i Herlev, kinesiske indvandreres arbejdsliv i USA til ændrede familiestrukturer i Ghana eller hverdagen blandt pårørende til Alzheimerpatienter i Danmark.

Du studerer, hvordan mennesker fungerer sammen i det små, og hvordan deres relationer er en del af en større social og kulturel sammenhæng. Uddannelsen omfatter tre centrale områder:

 • Teori, hvor du lærer om antropologiens udvikling og grundbegreber og om den kvalitative videnskabstradition
 • Etnografi, hvor du dykker ned i udvalgte regioner rundt om i verden og deres særlige kendetegn og problemstillinger
 • Metode, hvor du trænes i at indsamle data og skabe viden gennem antropologiske feltstudier, kvalitative interviews og deltagerobservation

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning med studenteroplæg og diskussion samt feltøvelser og projektarbejde. Der er mulighed for studieophold i udlandet. På det tredje studieår indgår - ud over bachelorprojektet - et eller flere tilvalgsfag eller et praktikophold, der også kan foregå i udlandet.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Engelsk B skal være bestået med mindst 3,0 i karaktergennemsnit. Læs mere på universitetets hjemmeside.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder antropologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelsen i antropologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder antropologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelsen i antropologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2, se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)10,49,9
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)10,39,8

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i antropologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i antropologi, teknoantropologi, pædagogisk antropologi og Global Development.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder inden for den offentlige sektor, herunder sundhedsområdet, og i private virksomheder. Du kan også arbejde inden for internationalt og nationalt udviklings- og organisationsarbejde. Typiske arbejdsområder er fx organisationsudvikling, rekruttering, kvalitative undersøgelser, undervisning, formidling og administration. Du vil også kunne arbejde inden for forskning og undervisning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for organisation, udvikling og rådgivning og administrativt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information