kandidatuddannelse i Anvendt matematik
Bacheloruddannelse

Anvendt matematik

Anvendt matematik adskiller sig fra matematik ved at være orienteret mod en løsning af problemer ud fra et praktisk perspektiv.

Fakta

Navn:
Anvendt matematik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen lærer du de matematiske grunddiscipliner, og du undervises i matematisk modellering, som bruges ved analyse og beregning på computer. Ved brug af matematik, statistik og numerisk analyse lærer du at beskrive og løse praktiske problemer.

Med en bacheloruddannelse i anvendt matematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne finde arbejde i bl.a. finanssektoren, it-sektoren, i medicinalindustrien eller ved forskningsinstitutioner.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du at analysere matematiske problemstillinger på et videnskabeligt grundlag. Analysen består fx i at opstille matematiske modeller, der beskriver problemstillingen, og beregne modellens konsekvenser for problemløsningen.

Faget anvendt matematik sætter fokus på tidsforbrug, og hvad der er praktisk muligt. For at finde den mest optimale løsning på en problemstilling må du således tage hensyn til tid og praktiske omstændigheder.

Computersimulering er et centralt værktøj, når du skal løse et problem, og før du tager en løsning i brug i den virkelige verden, tester du den via computersimulering.

Du undervises i områder som fx:

 • Numerisk matematik
 • Moderne programmering og algoritmer
 • Differentialligninger
 • Statistiske modeller
 • Beregningsmæssig biologi og fysik

Grænsen mellem matematik og anvendt matematik er flydende, og man bruger de samme metoder og tankegange. Forskellen er, at du på anvendt matematik som regel arbejder med problemer, der er knyttet direkte til erhvervslivet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, studiegruppetimer og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Bacheloruddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Du skal have et karaktergennemsnit i den gymnasiale eksamen på mindst 6,0, eller du skal have et karaktergennemsnit i matematik A på mindst 6,0.

Hvis du ikke opfylder karakterkravene i kvote 1, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12 i kvote 2.

Der er ændrede adgangskrav fra optagelsen 2020. Læs mere på universitetets hjemmeside.

Garantikvotient på Syddansk Universitet:

SDU har indført en garantikvotient på 7,0. Hvis du har dette karaktergennemsnit eller derover i den gymnasiale eksamen og opfylder de specifikke adgangskrav, er du garanteret optagelse på uddannelsen.

 

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder anvendt matematik som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i anvendt matematik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i anvendt matematik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i anvendt matematik.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Der er jobmuligheder inden for den finansielle sektor, energiområdet, it-sektoren, i rådgivende ingeniørfirmaer, i medicinalindustrien eller ved forskningsinstitutioner.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde og Systemudvikling, programmering og design.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information