bacheloruddannelse i biokemi og molekylær biologi
Bacheloruddannelse

Biokemi og molekylær biologi

Du lærer om cellerne i kroppen og om deres funktioner, og du lærer at anvende denne viden inden forskningen i bl.a. kræft, diabetes og smitsomme sygdomme.

Fakta

Navn:
Biokemi og molekylær biologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen i biokemi og molekylær biologi lærer du om cellens opbygning, om genetik, om oversættelsen af DNA til protein og om proteiners struktur og funktion. Du lærer også at anvende avancerede bioteknologiske analyseinstrumenter til at afsløre nyt om celler og deres funktion.

Med en bachelor i biokemi og molekylær biologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde inden for både det offentlige sundhedssystem og i private virksomheder inden for fx bioteknologi- og medicinalindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Biokemi er den gren af biologi og bioteknologi, der har med cellens bestanddele og de kemiske reaktioner i levende celler at gøre. Molekylærbiologi beskæftiger sig med overførsel af information i biologiske systemer.

Tilsammen giver uddannelsen dig indsigt i de grundlæggende funktioner i celler og i stofomsætningsveje og om cellers signalveje. Du lærer også om, hvordan gener reguleres og information fra DNA omsættes til funktionelle proteiner og andre signalmolekyler.

I løbet af uddannelsen vil du desuden få undervisning i emner som fx:

 • Naturvidenskabelige grundfag som kemi, fysik, matematik og statistik
 • Molekylær biologi og proteinkemi
 • Fundamental mikrobiologi
 • Bioanalytisk instrumentering
 • Bioinformatik

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratorieøvelser og projektarbejde, og du lærer at arbejde eksperimentelt.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi B eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi B eller kemi B, biologi A og fysik C

Alle fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke krav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0, eller du skal have et karaktergennemsnit på mindst 7,0 i en af nedenstående fagkombinationer:

 • Matematik A, fysik B og kemi B
 • Matematik A, fysik B og bioteknologi A
 • Matematik A, geovidenskab A og kemi B

Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12 i kvote 2. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Bemærk: SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder biokemi og molekylær biologi som en 3-årig bacheloruddannelse. Faget kan læses alene eller i kombinaton med et andet fag.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i biokemi og molekylær biologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i biokemi og molekylær biologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det naturvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i biokemi og molekylær biologi, biomedicin og biomedinsk informatik.

Uddannelsen giver dig som færdiguddannet jobmuligheder inden for både det private og det offentlige arbejdsmarked, hvor du vil kunne arbejde med kvalitetssikring, analyse, optimering og administration. Du vil ligeledes kunne fortsætte dit studie og forske i form af en ph.d.-uddannelse.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Naturvidenskabeligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information