kandidatuddannelse i Lingvistik
Bacheloruddannelse

Lingvistik

Lingvistik betyder sprogvidenskab. Du beskæftiger dig med alle aspekter af sprog, fra de mindste byggesten som lyd, grammatik og ordbetydning, til større sammenhænge som tekster og samtaler.

Fakta

Navn:
Lingvistik
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

På uddannelsen læser du teorier om sprogenes status i en globaliseret verden. Du lærer om sprogs rolle i kultur og samfund, om sprogets psykologi og forankring i hjernen. Du får redskaber til at analysere både det talte og det skrevne sprog. Du arbejder også med den måde, børn og voksne lærer sprog på.

Efter bacheloruddannelsen kan du søge optagelse på en kandidatuddannelse. Du har som færdiguddannet jobmuligheder inden for bl.a. kommunikation, undervisning, sprogteknologi, konsulentarbejde, sprogvejledning og interkulturelt arbejde i både offentlige og private virksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Lingvistikken beskæftiger sig med sprog. Du studerer emner, der er relevante ikke kun for dansk og engelsk, men for alle de godt 7.000 sprog der tales i verden, inklusive tegnsprog.

Du lærer bl.a. om, hvordan sprog er opbygget, hvilke elementer der er fælles for alle sprog, hvilke forskellige typer sprog der findes, og hvilket forhold der er mellem skriftsprog, talesprog og computermedieret sprog.

Uddannelsens hovedemner er:

 • Systematikken bag ord og sætningers opbygning (morfologi og syntaks)
 • Sprogs lyde (fonetik og fonologi)
 • Ord og ytringers betydning (semantik og pragmatik)
 • Sprog i brug (samtaleanalyse og tekstanalyse)
 • Sprog, tænkning og hjerne (psykolingvistik og neurolingvistik)
 • Sprog, kultur og samfund (sociolingvistik og etnolingvistik)

De første to semestre på Københavns Universitet er fælles. På 3. semester skal du vælge en af følgende specialiseringer: funktionel-kognitiv lingvistik, indoeuropæisk samt udvidet specialisering i indoeuropæisk.

På Aarhus Universitet omfatter bacheloruddannelsen derudover også kurser i anvendt lingvistik og sprogudvikling og -ændring, som giver kendskab til anvendte metoder inden for lingvistikken og viser, hvordan uddannelsen kan bruges i praksis. 

Undervisningen veksler mellem holdundervisning og forelæsninger, studenteroplæg og selvstændigt projektarbejde eller selvstændige studier i et fagområde. Faglitteratur er som regel på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Ved ansøgning i kvote 1 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.

Ved ansøgning i kvote 2 skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København og Aarhus.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder lingvistik som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i lingvistik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt mere om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Aarhus Universitet (AU)

AU udbyder lingvistik som en 3-årig bacheloruddannelse.

AU udbyder også en kandidatuddannelse i lingvistik.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.au.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)9,58,0
Aarhus Universitet  
Aarhus C (Sommerstart)8,87,3

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i lingvistik kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i lingvistik, sprogpsykologi eller it og kognition.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Som færdiguddannet vil du kunne finde arbejde inden for kommunikation, formidling og undervisning. Det kan være som fx sprogkonsulent eller informations- og kommunikationsmedarbejder i det offentlige eller i private virksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Undervisning og vejledning og Kommunikation og erhvervssprogligt arbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information