bacheloruddannelse i Engelsk sprog og internationale studier (SIS)
Bacheloruddannelse

Language and International Studies, English (LISE)

På uddannelsen, der foregår på engelsk, får du en bred viden inden for fagområdet internationale studier, ligesom du får engelskkompetence på et højt niveau.

Fakta

Navn:
Language and International Studies, English (LISE)
Andre betegnelser:
Engelsk sprog og internationale studier (SIS)
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du lærer om international politik og historie, om internationale relationer samt om kultur og kommunikation. Du vil have mulighed for at beskæftige dig med en lang række globale problemstillinger.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde i både private og offentlige institutioner og organisationer, såvel nationalt som internationalt.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Language and International Studies, English er en tværfaglig bacheloruddannelse, der kombinerer to fagområder.

Inden for fagområdet internationale studier opnår du indgående indsigt i globale kulturelle, sociale, politiske og samfundsfaglige problemstillinger, og du kommer til at beskæftige dig med relationer mellem forskellige lande og regioner i et nutidigt og historisk perspektiv.

Inden for fagområdet engelsk opnår du et højt niveau i skriftlig og mundtlig engelsk og studerer det engelske sprogs opbygning og virkemidler.

Uddannelsen har tre fokusområder:

 • Internationale forhold, international politik og globalisering i et historisk og et nutidigt perspektiv
 • Globalisering, kulturanalyse og interkulturel kommunikation, som handler om kommunikationsprocesser mellem mennesker og organisationer på tværs af kulturer
 • Sprog og diskurs, som omfatter undervisning i kommunikation på engelsk samt studier af engelsk som globalt sprog

Du har mulighed for at tage et semester i udlandet i løbet af uddannelsen.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og diskussion samt problembaseret projektarbejde. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Engelsk A
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet: 

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 4,0 (uden hurtigstartsbonus).

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Aalborg.

Aalborg Universitet (AAU)

AAU udbyder engelsk sprog og internationale studier som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurderingen af ansøgere i kvote 2 se www.aau.dk.

Du kan eventuelt læse om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Aalborg (Sommerstart, engelsk)AO 

AO: Alle optaget

Se antal optagne, antal ansøgere mv.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Bacheloruddannelsen giver adgang til flere humanistiske kandidatuddannelser, bl.a. kandidatuddannelserne i kommunikation, turisme, Culture, Communication and Globalization eller European Studies.

I sammenhæng med en relevant kandidatuddannelse kvalificeres du til jobfunktioner som analyse, projektledelse og rådgivning inden for internationale kulturelle, sociale og politiske forhold samt til udviklings- og strategiarbejde.

Du har jobmuligheder i internationale organisationer og virksomheder, ved staten, i regionerne eller kommunerne, hjælpeorganisationer eller i EU. Endelig har du mulighed for at arbejde som underviser inden for uddannelsens områder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for administrativt arbejde og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter din gymnasiale eksamen.

Se videregående uddannelser ud fra dine interesser.

Sammenlign fx uddannelsers kvalitet og relevans.

Inspiration til valg af job og uddannelse.