bacheloruddannelse i Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog
Bacheloruddannelse

Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog

På bacheloruddannelsen får du viden om kultur, identitet og måder at tilegne sig sprog på.

Fakta

Navn:
Interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du undersøger forskellige former for kulturmøder henholdsvis som resultat af indvandring og flygtningestrømme og i relation til arbejde i fx internationale organisationer og virksomheder. Du arbejder også med de pædagogiske udfordringer, der knytter sig til kulturmøder, og med børn og voksnes tilegnelse af første- og andetsprog.

Du kan efter bacheloruddannelsen fortsætte på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet finder du jobmuligheder inden for bl.a. uddannelsessektoren, den sociale sektor, sundhedssektoren, i ngo'er eller i private firmaer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

I interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog lærer du om de problemstillinger, der knytter sig til forskellige former for kulturmøder eller social udveksling mellem kulturer eller på tværs af kulturer.

Du får indsigt i emner om kultur, identitet, socialisationsmønstre og sprogtilegnelse og lærer at diagnosticere tosprogede børn med sproglige vanskeligheder.

Du får undervisning i discipliner inden for bl.a.:

 • Interkulturel pædagogik, herunder i pædagogisk teori, kulturanalyse, socialisations- og institutionsforståelse og kulturmøder i praksis
 • Dansk som andetsprog, herunder teoretisk sprogvidenskab, analysemetoder, sprogtilegnelse samt forældresamarbejde og sprogstimulering

Uddannelsen vil give dig redskaber til at udarbejde kommunale læreplaner, resocialiseringsprogrammer i kriminalforsorgen eller til at arbejde som tovholder i fx foreningsaktiviteter.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger, ekskursioner, gruppe- og projektarbejde samt e-læring.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

SDU indfører karakterkrav fra 2021. Læs mere, og hold dig løbende orienteret på sdu.dk.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Om uddannelsen på det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog som en 3-årig bacheloruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i interkulturel pædagogik og dansk som andetsprog kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske og pædagogiske videnskabelige område.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet have jobmuligheder i fx uddannelsessektoren, den sociale sektor eller sundhedssektoren, hvor der arbejdes med kulturmøder og integration. Det kan også være i relation til internationale organisationer, virksomheder, udviklingsbistand o.l.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for undervisning og vejledning og organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer