Studerende ude og lave feltarbejde
Bacheloruddannelse

Forhistorisk arkæologi

På uddannelsen i forhistorisk arkæologi lærer du om forhistorien og dens udvikling fra oldtiden frem til slutningen af vikingetiden.

Fakta

Navn:
Forhistorisk arkæologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du undersøger de historiske perioder, der ikke er bearbejdet af skriftlige kilder. Du får en større forståelse for fortiden og får i løbet af studietiden en bred faglighed og et godt kendskab til både etnografi, historie og samfundsforhold.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse.

Som færdiguddannet i forhistorisk arkæologi kan du finde beskæftigelse ved arkæologiske udgravninger, i arkiver og museer eller inden for andre former for kulturformidling.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Forhistorisk arkæologi handler om menneskets kultur og samfund fra oldtiden og middelalderen. Studieområdet er først og fremmest Norden og Nordeuropa, men med afstikkere til Middelhavsområdet, Nordatlanten og Afrika m.m.

Uddannelsen giver et indgående kendskab til den forhistoriske kulturudvikling og materielle levn i Norden - fra de tidligste mennesker i jægerstenalderen til komplekse samfundsformer i bronzealder, jernalder og vikingetid.

Feltarbejde

Praktisk feltarbejde er en central del af uddannelsen. Du vil komme til at arbejde med materielle levn, dvs. ting mennesker har skabt og efterladt, som fx redskaber, kunst, grave eller bygninger. Du lærer både at behandle, analysere og fortolke de konkrete genstande, du har fundet.

Teori og metode

Du vil også blive præsenteret for teoretiske aspekter, der omhandler akademiske teorier og problematikker, der er centrale i forhistorisk arkæologis faghistorie, dets indhold, metoder og udviklingstendenser.

Endelig vil du blive undervist i i metodiske tilgangsvinkler til informationssøgning, dataregistrering, udgravningseknikker, dateringsmetoder og kildekritik.

Titel

Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, diskussioner mellem studerende og undervisere, projekter, skriftlige øvelser og ekskursioner.

En del af undervisningen foregår på bl.a. Nationalmuseet, Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter i Lejre og Københavns Bymuseum.

Selvstudium

Vær forberedt på, at store dele af studiet foregår som selvstudium.

Eksamen

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle de nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En gymnasial eksamen (bemærk: krav om overbygning for hf og eux 1. del)

Læs mere om adgangsgivende eksamener og uddannelser:

Adgangskrav til de videregående uddannelser

Specifikke adgangskrav er

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B)

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:

Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Lokale adgangskrav

Ud over de generelle og specifikke adgangskrav er der lokale adgangskrav. De gælder kun for det enkelte uddannelsessted.

Københavns Universitet

 • Hvis du søger i kvote 1, skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0.
 • Hvis du søger i kvote 2, skal du bl.a. deltage i en kvote 2-prøve. Se mere på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i København.

Læs om

Uddannelsen forhistorisk arkæologi på Københavns Universitet (ku.dk)

Andre muligheder

Aarhus Universitet udbyder forhistorisk arkæologi som en del af bacheloruddannelsen arkæologi.

Læs mere i UG-artiklen:

Arkæologi

Adgangskvotienter 2023

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København S (Sommerstart)6.4AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Læs mere i artiklen:

SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i forhistorisk arkæologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske videnskabelige område. Du kan bl.a. søge optagelse på følgende kandidatuddannelser:

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Jobmuligheder

Uddannelsen i forhistorisk arkæologi giver dig jobmuligheder inden for museernes udgravningsvirksomhed og kulturformidling. Du har også mulighed for at arbejde hos fx fredningsmyndighederne.

Arbejdsområder

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for:

Kultur- og museumsarbejde

Love og regler

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om:

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser

Uddannelser der ligner

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information