Foto af unge med spørgsmålstegn
Artikel

Merit mellem de videregående uddannelser

Du har mulighed for at søge merit for dele af en uddannelse, hvis du allerede har dokumenterede kvalifikationer og kompetencer, der svarer til den del, du søger merit for.

Denne artikel medtager kun merit, der gives på baggrund af afsluttede uddannelser.

Ønsker du information om merit på baggrund af eksaminer bestået ved andre uddannelsesinstitutioner, skal du henvende dig til studievejledningen, der hvor du ønsker at søge optagelse.

Fold alle afsnit ud

Generelle regler

Hvis du har afsluttet dele af, eller eventuelt en hel videregående uddannelse har du pligt til at informere om dette ved ansøgning til en ny videregående uddannelse.

Du skal udfylde nogle punkter på optagelse.dk, se her hvordan. Du skal også vedlægge dokumentation for de beståede elementer. Se nærmere information på uddannelsesstedets hjemmeside om, hvilken dokumentation, de forlanger.

Hvis du bliver optaget på uddannelsen, foretager uddannelsesstedet en vurdering af, om dine beståede fag kan give merit for et eller flere fag på den nye uddannelse.

Klagemuligheder

Kvalifikationsnævnet behandler klager over afgørelser truffet af danske uddannelsesinstitutioner i sager om merit og forhåndsmerit for dansk og udenlandsk uddannelse samt klager over afgørelser om anerkendelse af realkompetence.

Læs mere hos Uddannelses- og Forskningsministeriet i: Klager over merit m.v. – Kvalifikationsnævnet.

Fastlagte merituddannelser

Der er foreløbig 2 uddannelser, hvor der i bekendtgørelsen til uddannelsen er beskrevet meritforløb:

Merituddannelsen til pædagog

Har du minimum 5 års erhvervserfaring inden for det pædagogiske område, kan du søge optagelse på meritpædagoguddannelsen. Den strækker sig normalt over 3 år svarende til 21/2 års fuldtidsundervisning. Det er 1 år kortere end den ordinære pædagoguddannelse.

Meritlærer

Uddannelsen til meritlærer er en mulighed for dig, der har en anden uddannelsesbaggrund end lærer, men gerne vil undervise i folkeskolen. Uddannelsen tilrettelægges individuelt og giver faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger for arbejdet som folkeskolelærer. Du kan tage den både på deltid og heltid.

Merit fra erhvervsakademiuddannelser

Nogle erhvervsakademiuddannelser giver mulighed for at få merit, hvis du søger ind på bestemte videregående uddannelser. Der kan både være tale om særlige meritforløb, som fx på Almen Erhvervsøkonomi, eller der kan være tale om merit på det ordinære forløb, så du enten indtræder senere i forløbet, fx på andet studieår, eller ikke skal have nogle fag undervejs i uddannelsen.

Husk at du udover din meritgivende uddannelse også skal opfylde adgangsbetingelserne til den uddannelse, du søger ind på. Det vil som oftest sige en gymnasial uddannelse samt de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Vigtigt: Neden for ses en række meritmuligheder for personer med en erhvervsakademiuddannelse, som ønsker at læse videre på en professionsbachelor- eller universitetsuddannelse. Listen er vejledende, vi har medtaget de uddannelser, hvor der er nævnt mulighed for merit med en bestemt erhvervsakademiuddannelse. Du skal selv undersøge dine konkrete muligheder og mulighed for merit på andre uddannelser ved at kontakte en studievejleder på den uddannelse, du vil gå videre med, eller læse på uddannelsesstedets hjemmeside.

Administrationsøkonom
Du har mulighed for merit på dele af:

 • erhvervsøkonomisk bachelor (HA), Aalborg Universitet
 • professionsbachelor i offentlig administration, Professionshøjskolen Metropol og VIA University College

Datamatiker
Du har mulighed for merit på dele af:

 • bacheloruddannelsen i datalogi, Københavns-, Syddansk-, Aarhus-, Aalborg- og Roskilde Universitet (RUC)
 • bachelor i software, Aalborg Universitet
 • diplomingeniør - it, Danmarks Tekniske Universitet, DTU
 • diplomingeniør - softwareteknologi, Danmarks Tekniske Universitet, DTU

Financial controller

Du har mulighed for merit på dele af:

 • erhvervsøkonomisk bachelor (HA) på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet

Finansøkonom
Du har mulighed for merit på dele af:

 • erhvervsøkonomisk bachelor (HA), Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Roskilde Universitet (RUC)

Handelsøkonom
Du har mulighed for merit på dele af:

 • erhvervsøkonomisk bachelor (HA), Syddansk Universitet

Laborant
Du har mulighed for merit på dele af:

 • bacheloruddannelserne inden for bl.a. biomedicin, biokemi og molekylær biologi, biologi, kemi og bioteknologi, Syddansk-, Aalborg- og Aarhus Universitet
 • bioanalytikeruddannelsen, Via University College og Københavns Professionshøjskole

Markedsføringsøkonom og Markedsøkonom
Du har mulighed for merit på dele af:

 • erhvervsøkonomisk bachelor (HA), Aalborg-, Syddansk-, Aarhus-, og Roskilde Universitet (RUC)
 • særligt tilrettelagte HA-forløb i Almen Erhvervsøkonomi, Copenhagen Business School
 • negot med engelsk (bacheloruddannelsen), Syddansk Universitet
 • bacheloruddannelsen i erhvervssprog og international erhvervskommunikation (retningen engelsk og international marketing) i Slagelse, Syddansk Universitet

Logistikøkonom
Du har mulighed for merit på dele af:

 • erhvervsøkonomisk bachelor (HA), Syddansk Universitet

Multimediedesigner
Du har mulighed for merit på dele af:

 • bacheloruddannelsen i medievidenskab, Syddansk Universitet
 • professionsbachelor i Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation, Syddansk Universitet i Slagelse
 • Den Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse på Roskilde Universitet. Du kan få et års merit

 Produktionsteknolog

Du har mulighed for merit på dele af:

 • diplomingeniør - Global Management and Manufacturing (GMM) på Aarhus Universitet

Serviceøkonom
Du har mulighed for merit på dele af:

 • erhvervsøkonomisk bachelor (HA), Aalborg-, Syddansk-, og Roskilde Universitet (RUC)

 

Merit på professionsbacheloruddannelser

Ingeniør
Har du gennemført 2 års studium på civilingeniøruddannelsen, kan der være mulighed for at få godskrevet op til 2 års studium, således at du kan afslutte et diplomingeniørstudium på 1½ år, inklusiv praktik.

Som diplomingeniør kan du have mulighed for at videreuddanne dig på den 2-årige kandidatuddannelse til civilingeniør.

Merit for udenlandske uddannelser

Hvis du vil bruge din udenlandske uddannelse til at videreuddanne dig i Danmark, kan du eventuelt ansøge om at få merit. Læs mere hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Få mere at vide

Kontakt det uddannelsessted, hvor du søger optagelse.

Læs bla. om:

Meritmuligheder på Aalborg Universitet

Merit og dispensation på Syddansk Universitet

Særlige bachelorforløb på Syddansk Universitet

Meritordning for kortere videregående merkantile uddannelser på Roskilde Universitet

Meritforløb for markedsføringsøkonomer på HA, Copenhagen Business School