amu i redning
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Redning

På kurserne inden for redning får du grundlæggende viden om emner som brandslukning, autohjælp, bjærgning og patienttransport.

Fakta

Navn:
Redning
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2720

Du kan også specialisere dig i at varetage specifikke opgaver i forbindelse med ambulancekørsel, og du kan dygtiggøre dig inden for skadestedsledelse, kystredning, redningsdykning og redning af dyr.

Kurserne henvender sig til faglærte reddere, men du kan også have en anden faglig uddannelse eller være virksomhedsoplært.

Se alle AMU-kurser inden for området Redning på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Redning omfatter kurser inden for emnerne:

  • Ambulance
  • Autohjælp
  • Bjærgningsopgaver
  • Brandslukning
  • Kvalitet og service
  • Meldingsmodtagelse, disponering og skadestedsledelse
  • Patientbefordring
  • Redningsarbejde
  • Sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø
  • Udrykningskørsel

Kurserne udbydes typisk af AMU-Centre og tekniske skoler flere steder i landet.

Værd at vide

Redning omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Transporterhvervene.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Redning er en af flere kompetencebeskrivelser under Transporterhvervets Uddannelsesråd.

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Daglig vejledning af ambulancebehandlerelever
Autohjælp
Autohjælp ny teknologi
Autohjælp ny teknologi avanceret
Bjærgning
Bjærgning og bugsering af storvogn
Udrykningskørsel
Ajourføring udrykningskørsel
Førsteindsats ved sikkerhedshændelser
Præhospital ambulanceledelse
Autohjælp til hybrid og el køretøjer grund
Autohjælp til hybrid og el køretøjer udvidet
PHV - Præhospital vurdering og visitation
Personlig sikkerhed ved redningsarbejde i højde
Redningsdykker
Psykiske krisesituationer - redningspersonel
Kystredning - bådtjeneste
Dyreredning - større dyr
Frigørelsesteknik - Specialopgaver
Frigørelsesteknik - bus og lastbil
Ikke-behandlingskrævende liggende patientbefordrin
Koordinering og instruktionsteknik - bjærgning
Effektiv kørsel med udrykningskøretøjer
Ajourføring for autohjælpschauffører
Specielle forflytninger i det præhospitale miljø
Autohjælp - ajourføring
Bjærgning, storvogn - ajourføring
Ajourføring af præhospitalt personale
Præhospital genoplivning
Præhospital håndtering af gravide og fødende
Håndtering af ambulancemateriel i præhos. indsats
Håndt. af psykiske belast. i den præhosp. indsats
Præhospital håndtering af akut syge børn
Præhospital håndtering af den geriatriske patient
Præhos. håndtering af patienter med psyk. lidelser
Præhospitale instrukser, love og vejledninger
Præhos. skader relateret til centralnervesystemet
Præhos. skader relateret til kredsløbet
Præhos. skader relateret til luftveje
Præhos. relateret til organer i abdomen
Præhospital håndtering af patienter med traumer
Præhospital medicinhåndtering og farmakologi
Præhos skadestedsorg.,sikkerhed og opgavefordeling
Sikkerhed ved indsats på el- og hybridbiler

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information