amu i pædagogisk arbejde med børn og unge
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Pædagogisk arbejde med børn og unge

Områdets kurser giver kompetencer til at samarbejde med kolleger og forældre om at fremme udvikling, trivsel, læring og selvstændighed hos børn og unge. Blandt andet ved at opbygge gode rammer for oplevelser, aktiviter og læring.

Fakta

Navn:
Pædagogisk arbejde med børn og unge
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2629

Du udbygger dine empatiske og kommunikative færdigheder og får viden om de politiske og lovgivningsmæssige rammer for det pædagogiske arbejde. Du lærer også om sundhed og sygdomsforebyggelse i en pædagogisk kontekst.

Kurserne henvender sig til ufaglærte og faglærte medarbejdere i daginstitutioner, SFO'er, døgninstitutioner og på legepladser. Du kan fx være pædagogmedhjælper, dagplejer, familieplejer, pædagogisk assistent eller undervisningsassistent på en folkeskole.

Se alle AMU-kurser inden for området Pædagogisk arbejde med børn og unge på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Pædagogisk arbejde med børn og unge omfatter kurser inden for emnerne:

  • Igangsættelse af aktiviteter med og for børn og unge
  • Kommunikation og samarbejde inden for børne- og ungeområdet
  • Medvirkning til børns og unges udvikling
  • Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i forhold til børn og unge

På kurserne får du ligeledes kendskab til forældresamarbejde i daginstitution og dagpleje, arbejdet med risikobørn og -unge samt børns leg.

Kurserne udbydes typisk af social- og sundhedsskoler og professionshøjskoler flere stedre i landet.

Værd at vide

Pædagogisk arbejde med børn og unge omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Pædagogisk område og social og sundhedsområdet.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Pædagogisk arbejde med børn og unge er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Implementering af handleplaner ifølge serviceloven
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
Arbejde med plejebørn i puberteten
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Arbejdet med anbragte børns livshistorie
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre
Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed
Arbejdet med for tidligt fødte børn -
Opsporing af selvskadende adfærd
Interkulturel pædagogik
Tegn til tale
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
Arbejdet som dagplejer
Arbejdet som aflastningsfamilie
Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.
Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling
Praktik for F/I
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
Brugerindflydelse i pædagogisk praksis
Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Teater og drama i pædagogisk arbejde
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
Sociale medier i børne- og ungdomskulturen
Børn og seksualitet
Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Forebyggelse og sundhedsfremme
Grundlæggende faglig regning
Anbragte børns udvikling
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Værdibaserede arbejdspladser
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
Plejebarnets relation til plejefamiliens børn
Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder
Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Almen fødevarehygiejne
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
Arbejdet med totalkommunikation
Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk
Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner som F/I
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Leg og læring med digitale medier i dagtilbud
Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug
Arbejdet som familieplejer -
Introduktion til pædagogisk arbejde F/I
Didaktik og læring i pædagogisk arbejde
Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser
Understøttende undervisning i folkeskolen
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Arbejdet med personer med autismespektertilstande
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent
Den styrkede pædagogiske læreplan
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
Dokumentation og handleplaner - pæd. målgrupper
Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde
Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Arbejdet som netværksplejefamilie
Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund
Mad og måltiders muligheder i dagtilbud
Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
Unge i udsatte positioner
Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet
Arbejdet med børn i udsatte positioner
Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis
Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud
Børns sproglige udvikling 1
Børns kommunikation og sprog 2
Børn med sproglige udfordringer 3
Børns motorik, sansning og bevægelse 1
Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2
Børn og unge med angst
EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer
Medvirken ved medicinadministration
De retlige rammers betydning for plejefamilien
EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl
Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde
Børns sociale udvikling
Børns alsidige personlige udvikling
Pædagogmedhjælper i dagtilbud
Pårørendeinddragelse i special-socialpæd. arbejde
Kultur, æstetik og fællesskab
Børn, natur og udeliv
Børns leg og den legende tilgang
Arbejdet som dagplejer
Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger
Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud
Barnets første 1000 dage

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information