Pædagogisk arbejde med børn og unge
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Pædagogisk arbejde med børn og unge

Områdets kurser giver kompetencer til at samarbejde med kolleger og forældre om at fremme trivsel, læring, udvikling og dannelse hos børn og unge.

Fakta

Navn:
Pædagogisk arbejde med børn og unge
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2877

Du lærer om det pædagogiske arbejdes funktion i samfundet og om de aktiviteter og fællesskaber, som børn og unge indgår i - i dagtilbud, fritidsinstitution, skole og liv i øvrigt. Du lærer også om betydningen af relationer og om, hvordan det fysiske miljø sætter rammer for trivslen.

Kurserne henvender sig til faglærte og ufaglærte medarbejdere i dagtilbud, døgntilbud, SFO, fritidshjem mv., fx pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. Desuden til medarbejdere i grundskolen, sociale projekter og asylcentre samt familieplejere.

Se alle AMU-kurser inden for området Pædagogisk arbejde med børn og unge på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Kurserne inden for pædagogisk arbejde med børn og unge giver kompetencer inden for emnerne:

  • Arbejde med børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse
  • Aktiviteter og relationer for og med børn og unge
  • Kommunikation og samarbejde
  • Dokumentation, evaluering og systematisk refleksion
  • Sundhed og forebyggelse af mistrivsel blandt børn og unge

På kurserne får du ligeledes kendskab til forældresamarbejde i daginstitution og dagpleje, arbejdet med risikobørn og -unge samt børns leg.

Kurserne udbydes typisk af social- og sundhedsskoler og professionshøjskoler flere stedre i landet.

Værd at vide

Pædagogisk arbejde med børn og unge omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Pædagogisk område og social og sundhedsområdet.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Pædagogisk arbejde med børn og unge er en fælles kompetencebeskrivelse under FEVU, Fællesudvalget for erhvervsrettede velfærdsuddannelser.

Gå til FEVU. Fællesudvalget for erhvervsrettede velfærdsuddannelser.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Børneperspektiver i det pædagogiske læringsmiljø
Kognitive indsatser i anbringelsen
Skolestøtte og det anbragte barn/anbragte unge
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
Arbejde med plejebørn i puberteten
Arbejdet med anbragte børns livshistorie
Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre
Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed
Arbejdet med for tidligt fødte børn -
Interkulturel pædagogik
Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
Arbejdet som aflastningsfamilie
Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
Teater og drama i pædagogisk arbejde
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
Sociale medier i børne- og ungdomskulturen
Børn og seksualitet
Anbragte børns udvikling
Plejebarnets relation til plejefamiliens børn
Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder
Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk
Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner som F/I
Leg og læring med digitale medier i dagtilbud
Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug
Arbejdet som familieplejer -
Introduktion til pædagogisk arbejde F/I
Didaktik og læring i pædagogisk arbejde
Understøttende undervisning i folkeskolen
Den styrkede pædagogiske læreplan
Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde
Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud
Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde
Arbejdet som netværksplejefamilie
Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund
Mad og måltiders muligheder i dagtilbud
Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner
Unge i udsatte positioner
Arbejdet med børn i udsatte positioner
Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis
Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud
Børns sproglige udvikling 1
Børns kommunikation og sprog 2
Børn med sproglige udfordringer 3
Børns motorik, sansning og bevægelse 1
Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2
Børn og unge med angst
De retlige rammers betydning for plejefamilien
Børns sociale udvikling
Børns alsidige personlige udvikling
Pædagogmedhjælper i dagtilbud
Kultur, æstetik og fællesskab
Børn, natur og udeliv
Børns leg og den legende tilgang
Arbejdet som dagplejer
Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger
Evaluering og pædagogisk læringsmiljø i dagtilbud
Barnets første 1000 dage

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
Digitale vejlederkompetencer SOSU/PAU
Simulation som pædagogisk metode
Digitale kompetencer til online undervisning
Understøtte udsatte borgeres delt. i samfundslivet
Socialpsykiatri - overbygning af basisviden
Rehabilitering som arbejdsform
Samarbejde med pårørende
Intro, specialiserede socialområde, samarbejde
Intro, specialiserede socialområde: funktionsneds.
Intro specialiserede socialområde: sundhedsindsats
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Implementering af handleplaner ifølge serviceloven
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Opsporing af selvskadende adfærd
Tegn til tale
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.
Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling
Praktik for F/I
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Brugerindflydelse i pædagogisk praksis
Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Forebyggelse og sundhedsfremme
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Værdibaserede arbejdspladser
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Samarbejde i grupper i virksomheden
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
Arbejdet med totalkommunikation
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Arbejdet med personer med autismespektertilstande
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent
Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
Dokumentation og handleplaner - pæd. målgrupper
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
Samarbejde i teams
Medvirken ved medicinadministration
Ressourcefokus i det pædagogiske arbejde
Pårørendeinddragelse i special-socialpæd. arbejde
Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis
Tværfaglig og tværsektoriel koord. i socialpsykiat
EUD-Oplæringsvejledning for den uddannelsesansvarl
EUD-Oplæringsvejledning for den daglige oplærer

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information