Kursus

Omsorg, pleje og praktisk hjælp, Covid-19

Uddannelsens formål er at opkvalificere deltagerne til at støtte borgere i et sundhedsvæsen, der er i en nødsituation og hvor der er brug for ekstra hjælp.

Fakta

Navn:
Omsorg, pleje og praktisk hjælp, Covid-19
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Uddannelsens varighed er 5 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2222
Fagkode:
49633-

Uddannelsen har fokus på udvikling af basale, faglige kompetencer hos ikke uddannede sundhedsprofessionelle i forhold til at kunne løse opgaver med omsorg, pleje og praktisk hjælp hos borgere i primær sektor, i ikke-komplekse situationer og med tildelte borgere.

Deltageren vil få kompetencer til at kunne varetage, i samarbejde med sundhedsprofessionelle, basale omsorgs- og plejeopgaver, samt praktisk hjælp hos borgere i hjemmeplejen og på plejecentre. Deltageren vil ligeledes kunne dokumentere sine handlinger således, at de understøtter det tværprofessionelle samarbejde omkring borgeren.

Uddannelsen vil også kunne bruges til at opkvalificere deltagere til at støtte handicappede borgere i eget hjem, hvor der er brug for omsorgs- og plejeopgaver, samt praktisk hjælp.

Uddannelsen er udviklet i forbindelse med Corona pandemien og tænkes udfaset når pandemien er aftaget i Danmark. 

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte medarbejdergrupper uden en sundhedsfaglig uddannelse. Målgruppen skal på kort sigt, i forbindelse med Corona pandemien, løse tildelte pleje- og omsorgsopgaver samt praktisk hjælp i sundhedsvæsnets primære sektor. Medarbejderne kan fx komme fra servicefunktioner, administrative opgaver eller lignende.

Det anbefales, at deltageren har grundlæggende IT-kompetencer, da uddannelsen under nedlukningen grundet coronapandemien vil foregå som fjernundervisning.

Mål

Deltageren:

  • kan anvende basal viden om lovgivning og er bekendt med lokale procedurer og viden om etik, kommunikation, selvbestemmelse, tavshedspligt og samtykke i samarbejde med borgeren og andre sundhedsprofessionelle for at løse praktiske opgaver samt ikke-komplekse omsorgs- og plejeopgaver hos en borger i eget hjem.
  • kan anvende basal viden om hygiejniske principper herunder forebyggelse af smittespredning og afbrydelse af smitteveje for at kunne løse og dokumentere praktiske opgaver som fx madhåndtering, skift af sengelinned, sortering af vasketøj og rengøring i borgerens eget hjem.
  • kan, med udgangspunkt i borgerens behov og funktionsniveau, anvende basal viden om kroppens opbygning og funktion, herunder den normale aldringsproces og hygiejniske principper for at løse og dokumentere ikke-komplekse omsorgs- og plejeopgaver som fx personlig hygiejne, mund- og tandpleje, ernæring og mobilisering.
  • har kendskab til kroppens opbygning og funktion, herunder den fysiske og psykiske aldringsproces, til at kunne observere de mest almindelige symptomer på ændret adfærd hos borgeren, samt sikre dokumentation og videreformidling til relevante tværfaglige samarbejdspartnere.
  • har kendskab til borgere med omsorgs- og plejebehov herunder borgere med fysisk og psykisk handicap og borgere med demenssygdom.
  • kan udvise forståelse for ergonomiske principper, i forbindelse med løsning af praktiske og omsorgs- og pleje opgaver hos borgeren i eget hjem, fx i forbindelse med forflytning.

Varighed

Uddannelsens varighed er 5 dage.

Eksamen

Der er en skriftlig og mundtlig prøve til uddannelsen.

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.