amu i ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne

Kurserne forbereder dig på alle slags opgaver i arbejdet med ældre mennesker, men du kan fx også arbejde med borgere, der er tidligt udskrevet fra hospitalet eller sidder i kørestol.

Fakta

Navn:
Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Ingen deltagerbetaling for AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2222

Du kan lære at yde omsorg og sygepleje, eller du kan arbejde med genoptræning og sundhed. Du kan også lære om kommunikation med syge, pårørende og kolleger.

Kurserne henvender sig til faglærte og ufaglærte inden for social- og sundhedsområdet.

Se alle AMU-kurser inden for området Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne omfatter kurser inden for emnerne:

  • Kommunikation, samarbejde og vejledning
  • Kvalitetssikring, dokumentation og tværsektorielt arbejde
  • Pleje, omsorgs- og sygeplejefagligt område
  • Rehabilitering, genoptræning og aktivitet
  • Sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende arbejde
  • Teamarbejde og projektstyring i pleje- og sundhedsarbejde

Nogle kurser tilhører flere faglige uddannelsesområder. På området Pædagogisk område og social- og sundhedsområdet får du en fuldstændig liste over alle tilhørende uddannelser inden for området.

Disse arbejdsmarkedsuddannelser udbydes typisk af social- og sundhedsskoler.

Kurserne udbydes typisk af social- og sundhedsskoler.

Værd at vide

Ældrepleje, sygepleje og sundhed omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Pædagogisk område og social- og sundhedsområdet.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark. Uddannelserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til uddannelser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til en arbejdsmarkedsuddannelse.

Økonomi

På det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet er der ingen deltagerbetaling. Andre AMU-kurser koster som regel et mindre beløb.

Deltagerbetalingen afhænger i øvrigt af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social og Sundhedsområdet.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Social- og sundhedsassistenten som teamleder
Medvirken til pleje af borger med KOL
Tværfagligt og -sektorielt samarbejde om KOL
Rehabilitering som arbejdsform
Medvirken til rehabilitering
Selvstændigt arbejde med rehabilitering
Tværsektorielt arbejde med rehabilitering
Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet
Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
Sosu-fagligt gerontologisk arbejde
Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd
Neurorehabilitering af senhjerneskadede
Sårpleje, medvirken ved sårpleje
Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm
Forflytning og speciallejring i borgerens hjem
Vejledning i forflytning
Pædagogiske metoder i ældreplejen
Konflikthåndtering i sosu-arbejdet
Personer med demens, sygdomskendskab
De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre
Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre
Arbejde med ældre i eget hjem
Pleje og behandling af kræftpatienter
Pleje og behandling af diabetikere
Praktisk hjælp til ældre
Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.
Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling
Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning
Samarbejde med ældre om gode kostvaner
Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre
Værtskab og sociale rammer for ældres måltider
Ernæringsscreening i ældreplejen m.m.
Sårbehandling, behandlingskrævende sår
Omsorg for personer med demens
Opsporing og forebyggelse af diabetes
Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede
Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge
Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet
Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer
Teamorganiseret hjemmepleje
Forebyggelse og sundhedsfremme
Samarbejde med pårørende
Assistenten i det tværgående samarbejde
Farmakologi i somatikken
Borgere med kronisk sygdom
Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen
Tidlig opsporing af sygdomstegn
Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
Angst og depression hos ældre
Træning af borgere i eget hjem
Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet
Opsporing og omsorg ved dysfagi
Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet
Injektion af medicin
Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient
Sang & musik i relationen med mennesker med demens
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Medicinadministration
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever
Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere
Sondeernæring for social- og sundhedsassistenter
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent
Borgere med multisygdomme
Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens
Faglig styring og dokumentation i FS III
Helhedspleje af borgere med kroniske smerter
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I
Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II
Det meningsfulde liv - mennesker med demens
Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser
Velfærdsteknologisk ressourceperson i omsorgsarb.
Palliativ omsorg for mennesker med demens
Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens
Dokumentation via digitale enheder i primærsektor
Sygepleje i den palliative indsats - Niveau 1
Sygepleje i den palliative indsats - Niveau 2
Projekt- og kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet
Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Implementering af handleplaner ifølge serviceloven
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Socialpædagogik og aktiverende metoder
Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed
Udvikling og styring af aktiveringsprojekter
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Akut nødhjælp til ældre og handicappede
Praktik for F/I
Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
Kontaktperson i omsorg og sygepleje
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
Magt og omsorg
Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
Værdibaserede arbejdspladser
Videndeling og læring for medarbejdere
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
Almen fødevarehygiejne
Projektudvikling og gennemførelse
Projektorienteret arbejde
Udarbejdelse af projektrapporter
Arbejdet med totalkommunikation
Borgere med misbrugsproblemer
Fysisk genoptræning af borgere/patienter
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Klinisk observation, refleksion og handling
Assistenten som nøgleperson
Borgernær forløbskoordination
Pleje af den svært overvægtige borger
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Farmakologi i psykiatrien
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Ergonomi inden for ufaglærte og faglærte job (F/I)
Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
Deeskalerende kommunikation
Professionalisering af faglige relationer
Sygepleje til den akut syge indlagte patient
EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer
Medvirken ved medicinadministration
EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information