Kursus

Store dampkedler over 120 grader

Deltageren opnår kvalifikationer, der svarer til de kvalifikationer, som er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser. Uddannelsesinstitutionen kan udstede certifikatet, 'Udvidet kedelpassercertifikat type I eller II', når deltageren kan dokumentere min. et 12 ugers gennemført praktikforløb, som medhjælp ved pasning af dampkedler i kontrolklasse A type I og II.

Fakta

Navn:
Store dampkedler over 120 grader
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
15,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2709
Fagkode:
48172-

-

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, som har eller ønsker, beskæftigelse med pasning af dampkedler i kontrolklasse A type I og II. Deltageren skal være fyldt 18 år, og have opnået uddannelsesbevis for arbejdsmarkedsuddannelsen Store dampkedler højst 120 grader (47915) eller have uddannelse og erfaring svarende hertil.

Mål

Deltageren kan selvstændigt forestå arbejdet med drift og vedligeholdelse af dampkedler i kontrolklasse A type I og II til produktion af vanddamp, der ikke overstiger 120 grader, på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde, som det er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser.Deltageren har viden om:- terminologi og måleenheder, varmetransmission og dampdannelse.- kedlers driftsforhold, herunder beregninger i forbindelse med forbrænding, varmetransmission og dampdannelse.- virkemåde og anvendelse af ildrørs- og vandrørskedler, kanalrørs-, fyrboks- og beholderkedler, kedler med tvangsomløb og med tvangsgennemløb.- forbrændingsteori i forbindelse med forbrændingen af olie, kul, naturgas og biobrændsler.- principper for kedlens olie-, gas- og biobrændsel- fyringssystemer samt forbrændingssystemer.- betydningen af vandkvaliteten for driften af en dampkedel.- principper for vandbehandlings- og kondensatrensningsanlæg.- metoder til behandling af kedelvand.- analyser på råvand, spædevand, fødevand, kondensat og kedelvand.- gennemføring af opstart og varetagelse af drift af kedelanlæg, herunder betjening af fyringsudstyret, samt kunne analysere måle- og alarmværdier og foretage relevante indgreb.- planlægning og tilsyn med reparation og vedligehold på kedelanlæg.- opbygning og drift af hedtvands- og hedtolieanlæg.- konstruktionsprincipper og virkemåde for kedelarmatur, regulerings- og sikkerhedsudstyr.- styring, regulering og driftsovervågning.- relevante regler og myndighedskrav, herunder miljø- og arbejdsmiljøregler.- procedurer ved konservering og inspektion af vand og røgsiden. Deltageren får færdigheder i betjening af en dampkedel, under såvel normale som unormale forhold, ved hjælp af træning med en simulator.Efter gennemført uddannelse og et dokumenteret praktikforløb på min. 12 uger, kan deltageren selvstændigt forestå arbejdet med drift og vedligeholdelse af dampkedler i kontrolklasse A type I og II i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser.

Varighed

15,0 dage

Eksamen

Der udstedes uddannelsesbevis til de deltagere, som har bestået en lærer-bedømt teoretisk og praktisk prøve. Denne skal opnås med et tilfredsstillende resultat. Deltageren skal have erhvervet de kvalifikationer, der er indeholdt i målformuleringen samt dem, der er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011, bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, bilag 4 - kvalifikationskrav ved arbejde som kedelpasser.Uddannelsesbeviset udgør ikke et certifikat, men når der foreligger et dokumenteret gennemført praktikforløb på min. 12 uger, som medhjælper ved pasning af dampkedler i kontrolklasse A type I og II, udsteder uddannelsesinstitutionen certifikatet 'Udvidet kedelpassercertifikat type I eller II'. Certifikatet har tidsubestemt gyldighed.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Vis hold Skjul hold