Kursus

Tynding og beskæring i læhegn og i bynære skove

I kurset arbejdes der med udtyndingsprincipper, beskæringsteknikker og træarternes indbyrdes vækstegenskaber for at kunne udnytte disse i aktuelle beskærings- og/eller tyndingsopgaver i bynære småskove og/eller læhegn, samt foretage oprydning af skovningsaffald, bl.a. ved flishugning. De forskellige krav til vejspærring, sikkerhed og publikums sikkerhed gennemgås og øves ved praktiske opgaver.

Fakta

Navn:
Tynding og beskæring i læhegn og i bynære skove
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
5,0 dage = 37 lektioner
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 208 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
42257-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder indenfor de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser

Mål

På baggrund af sin viden om målet med læhegnet/bevoksningen, udtyndingsprincipper, beskæringsteknik og træarternes indbyrdes vækstegenskaber kan den uddannede selvstændigt eller i samarbejde med andre planlægge og udføre tynding og beskæring i læhegn og i bynære småskove, samt efterfølgende foretage oprydning af skov-ningsaffald bl.a. ved flishugning, i overensstemmelse med gældende regler om vejafspærring og sikkerhed og under hensyn til publikum.Den uddannede kan udføre de givne opgaver i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø.Den uddannede kan udføre den daglige vedligeholdelse og småreparationer af bl.a. flishuggeren så den lever op til de til enhver tid gældende sikkerhedskrav. På baggrund af sin viden om ergonomi og fysiologi kan den uddannede tilrettelægge arbejdet, således det kan udføres på en ergonomisk forsvarlig måde.

Varighed

5,0 dage = 37 lektioner

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Se Økonomi under AMU.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser