Kursus

Grundlæggende motorsav

Dette er det helt basale, koncentrerede kursus i brugen af motorsaven. Kurset fokuserer udelukkende på motorsaven og de helt nødvendige hjælpemidler der skal til ved skovning af småt træ på en sikkerheds- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde. Kurset kan med fordel gennemføres på din virksomhed så det bliver 100% relevant til det akutte behov.

Fakta

Navn:
Grundlæggende motorsav
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
3,0 dage.
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 190 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2264
Fagkode:
45331-

Målgruppe

Uddannelsesmålet retter sig mod personer, der arbejder indenfor de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Mål

Den uddannede kan selvstændigt anvende motorsaven til lettere træfældningsopgaver, i træ op til 380 mm i fæl-desnittet, herunder afkvistning, afgrening og opskæring, i henhold til gældende krav til sikkerhed og arbejdsmiljø.Den uddannede kan selvstændigt vedligeholde motorsavens skærende dele i henhold til fabrikanternes anvisninger, herunder løbende vurdere disses sikkerhedsmæssige stand.Den uddannede kan udføre det daglige eftersyn og rensning af motorsaven, herunder simpel udskiftning af motorsavens eksterne dele, så den lever op til de til enhver tid gældende sikkerhedskrav. På baggrund af sin viden om ergonomi og fysiologi kan den uddannede tilrettelægge det lette træfældningsarbejde, således at det udføres på en ergonomisk forsvarlig måde.

Varighed

3,0 dage.

Eksamen

Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering har opnået de mål, der er beskrevet i arbejdsmarkedsuddannelsens handlingsorienterede målformulering.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser