amu i etablering og pleje af grønne områder
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Etablering og pleje af grønne områder og anlæg

Kurserne giver dig kompetencer til at arbejde med nyanlæg og vedligehold af grønne områder som fx parker, haver, idrætsanlæg og arealer ved boligkomplekser.

Fakta

Navn:
Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2666

Du lærer fx at klargøre arealer, der skal beplantes eller belægges med fliser og sten. Du kan også specialisere dig i emner som havedesign, chaussesten og beskæring. På nogle kurser lærer du at betjene gartnerredskaber, eller du får viden om metoder og arbejdsmiljø ved ukrudtsbekæmpelse.

Kurserne henvender sig til faglærte gartnere og greenkeepere, men også til ufaglærte.

Se alle AMU-kurser inden for området Etablering og pleje af grønne områder og anlæg på Voksenuddannelse.dk.

Find kurser

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Etablering og pleje af grønne områder og anlæg omfatter kurser inden for emnerne:

  • Etablering og pleje af befæstede anlægsgartneranlæg
  • Etablering og pleje af græsarealer
  • Etablering og pleje af grønne tilplantede arealer
  • Maskinteknik i anlægsgartneri
  • Plantebeskyttelse i anlægsgartneri

Kurserne udbydes typisk af tekniske skoler få steder i landet.

Værd at vide

Etablering og pleje af grønne områder og anlæg omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Mejeri- og jordbrug.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2, 3 og 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Etablering og pleje af grønne områder og anlæg er én blandt flere kompetencebeskrivelser under Mejeri- og Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg.

Se også Mejeri og jordbrugs kurser på AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Plantekundskab og plantepleje
Græs, vækstforhold, pleje og gødning
Kulturteknik, pleje af beplantninger
Plantekendskab, beskæring, læhegn og plejeplaner
Elteknik, hydraulik og svejsning -
Planteanvendelse
Vandhuls - og vandløbsøkologi -
Ekstensivt plejede arealer
Kunstgræs
Græs, ukrudt, sygdomme og skadedyr
Sikkerhed og vedligholdelse af stadions mv.
Design og arkitektur på golfbaner
Golfbaner, dræning og afvanding
Etablering af indkørsler i belægningssten og flise
Opbygning af kampestensmure
Nivellering og afsætning af grønne og grå anlæg
Etablering af betontrapper og støttemure i haveanl
Etablering af basis for tagbeplantning m. belæg.
Kirkegårdens traditioner, etik og arbejdsmiljø
Pleje og pasning af kirkegårdens arealer
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Normer for anlægsgartnerarbejde
Tilstands og udførelseskrav, grønne områder mm.
Maskinbetjening jordarbejde, grønne anlæg
Plantehåndtering
Planter i plantekummer
Golfbanemarkering, afsætning og baneetik
Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask
Træer og buske om vinteren, besk. og plejep.
Anlæg i betonsten, buede linier
Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner
Plantevækst og etablering af grønne anlæg
Greenkeeping
Træbiologi, træpleje og byøkologi
Træpleje og sundhedsforhold
Græspleje og analyser
Anlæg i beton-, natursten og træ
Anlæg i natursten, træ og vand
Anlægsgartnerprojekt
Etablering, vedligeh. og rådg. om vandbassiner
Værkstedsteknik, gartnerområdet
Træer og buske om sommeren
Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver
Kvalitetssikring af plejeopgaver i grønne anlæg
Havedesign, perspektivtegning
Golfbaner, anlæg af teested, bunker og green
Opbygning af boldbaner
Design af grønne anlæg
Opmåling og tegning af mindre grønne anlæg
Pleje boldbaner
Plænegræs, vækstforhold og gødning
Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje
Anvendelse af stauder i grønne anlæg
Vandingsteknik på idrætsanlæg og golfbaner
Stentilhugning for anlægsgartnere
Træpleje og vækstudvikling
Træpleje og livsbetingelser
Golfbaner, projekt. af teested, bunker og green
Afvanding og nedsivning fra belægningsarealer
Ukrudtbekæmpelse uden kemi
Havedesign, havekunstens udvikling
Kreative overflader i grønne anlæg
Kreative træoverflader i grønne anlæg
Kreative støbeteknik i grønne anlæg
Introduktion, vedligeholdelse af grønne byarealer
Kirkegårde, natur på kirkegården
Kirkegårde, græsplæner
Kirkegården, drifteftersyn af maskiner mm.
Havedesign ved brug af IT-programmer
Idrætsanlæg, vinterpleje af græs
Diagnosistering af henkastet affald i naturen
Beregning af strakstilbud
Kirkegårde, drift- og tidsregistrering af opgaver
Projektering af mindre haveanlæg
Etablering af regnbede
Trækundskab i bymiljøer
Avanceret pleje af golfbaner
Basiskursus for anlægsgartnere
Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg
Kirkegårdens planter
Vedligeholdelse af "grønne" maskiner
Ajourføring, vandbassiner i haveanlæg
Grundlæggende anlægsteknik
Grandækning grundlæggende
Grandækning udvidet
Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje
Grønne anlæg, renhold inventar, rastepladser ol.
IPM - greenkeeper
Beskæring 2
Sprøjteteknik og pesticider - greenkeeper
Skadevoldere - greenkeeper
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat anlægsgartner
Beskæring af træer og blandede beplantninger
Beskæring af buske og definerede plantegrupper
Græs, pleje - ajourføring
Etab. af intensive taghaver
Etabl. af nedsivningsanlæg/faskiner i grønne anlæg
Beskæring 1
Indendørsbeplantning
Indendørsbeplantning
Indendørsbeplantning
Indendørsbeplantning
Indendørsbeplantning
Indendørsbeplantning
Indendørsbeplantning
Indendørsbeplantning
Maskinteknologi - ajourføring inden for grøn pleje
Plejeteknik - ajourføring
Beskæringsprincipper prydtræer/buske - ajourføring
Beskæring i bynære områder, vejrtræer -ajourføring
Etablering og pleje af specielbeplantninger
Biodiversitet i anlægsgartnerfaget
Komplicerede anlæg for anlægsgartnere
Græsflader - kvalitetsmål, praksis og bedre baner
Udgravning og afstivning i haver og lign. arealer
Miljø og biologiske forhold i grønne anlæg
Etablering af regnbede

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Landbrugsmaskiner, Hydraulik
Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Praktik for F/I
Oprettelse af database til jobbrug
Anvendelse af motorsav 1
Betjening af minidumpere og motorbører
Betjening af minigravere og minilæssere
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
IT og produktionsstyring for medarbejdere
Kvalitetsbevidsthed ved industriel produktion
Faglig læsning
Faglig skrivning
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
Brug af pc på arbejdspladsen
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Planteliv, økologi og miljølære
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Hånd- og rygsprøjtecertifikat
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
EUD-Praktikvejledning - for den daglige oplærer
Brolægning - udførelse af støttemure og trapper
Samarbejde i teams
Opfølgningskursus, hånd- og rygsprøjtecertifikat
EUD-Praktikvejledning for den uddannelsesansvarl

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information