Kursus

Kanban-styring for operatører

Du lærer at beregne gennemløbstider, lagerstørrelser og materialebehov og at anvende grundlæggende kanbanstyringsprincipper til minimering af materialehåndtering i det daglige arbejde.Du lærer at beregne gennemløbstider, lagerstørrelser og materialebehov og at anvende grundlæggende kanbanstyringsprincipper til minimering af materialehåndtering i det daglige arbejde.

Fakta

Navn:
Kanban-styring for operatører
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
2 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 128 - 192 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2266
Fagkode:
43942-

Målgruppe

Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen. Ud-dannelsesmålet retter sig primært mod operatører i produktionsvirksomheder.

Mål

Ved anvendelse af Kanban-styring kan deltageren medvirke til at reducere gennemløbstiden i pro-duktionsprocesserne i det daglige arbejde. Deltageren kan anvende visuelle kanbansignaler i arbej-det, herunder kort, skilt eller mærkeseddel i et -pull- (træk) baseret produktionsplanlægningssy-stem. Ved beregning af gennemløbstider, lagerstørrelser og materialebehov kan deltageren anvende grundlæggende kanbanstyringsprincipper til minimering af materialehåndtering.

Varighed

2 dage

Eksamen

Der afholdes ikke eksamen på denne uddannelse, men underviseren vurderer individuelt, om delta-geren har opnået målet.

Økonomi

De fleste AMU-kurser koster et mindre beløb i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen afhænger af din uddannelsesbaggrund. I nogle tilfælde kan den bortfalde. Se Økonomi under AMU.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser