Kursus

Bygningsmaler - Rens og malerbehandling af facader

Du kan efter kurset bl.a. foretage fugtmåling samt identificere og tilstandsvurdere nye og tidligere malebehandlede mineralske underlag. Du kan endvidere vælge en korrekt rensemetode og egnet sikkerhedsudstyr og foretage skånsom facadeafrensning. Du kan bl.a. udføre malebehandling af facader med korrekt opbygning af malerbehandling på udvendigt træværk og facader.

Fakta

Navn:
Bygningsmaler - Rens og malerbehandling af facader
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
4,0 dage
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 126 - 188 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2215
Fagkode:
49261-

-

Målgruppe

Faglærte malere og andre, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Mål

Deltageren kan:- Foretage fugtmåling forud for maler- og træbeskyttelsesarbejdet- Vurdere skadesomfang og vejlede om hensigtsmæssig behandlingsopbygning ud fra kendskab til fx trænedbrydende svampe.- Identificere og tilstandsvurdere nye og tidligere malebehandlede mineralske underlag ud fra vurdering af underlagets tilstand.- Vælge en korrekt rensemetode og egnet sikkerhedsudstyr i forbindelse med facadeafrensning.- Foretage skånsom facadeafrensning, herunder med CO²-tøris-maskiner og lavablæseanlæg.- Udføre malebehandling af facader ud fra kendskab til markedsaktuelle facademalingssystemer samt tekniske standarder og produktdatablade. - Fortage korrekt opbygning af malerbehandling på udvendigt træværk og facader på baggrund af kendskab til de almindeligste træarters opbygning, struktur, egenskaber, nedbrydning og misfarvning. - Udføre malebehandlinger på facader af beton ud fra de angivne betontyper og anbefalinger, der vedrører malebehandling af beton.- Kommunikere og vejlede kunder om valg af træarter og konstruktiv træbeskyttelse ud fra kendskab til træets egenskaber, imprægnering og overfladebehandling. - Vejlede kunder om forebyggelse af skader som følge af fugt på gulve og på facader samt om facademalingssystem og valg af hensigtsmæssige malerbehandling. - Tilrettelægge, udføre og kvalitetssikre arbejdet efter gældende love og regler under hensyn til miljø, sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø samt anvisninger.

Varighed

4,0 dage

Eksamen

Uddannelsesstedet udsteder uddannelsesbevis til de deltagere, der efter underviserens vurdering har nået uddannelsens mål.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.