kursus i Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer

Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer omfatter kurser inden for konstruktion af anlæg og råhuse samt aptering af bygninger.

Fakta

Navn:
Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2211

I materialer som tegl, mørtel, gips, kalk, beton og cement arbejder man fx med bærende og stabiliserende dele som murede vægge, etageadskillelser, kupler og hvælv, opsætning af fliser, nedlægning af klinker og montering af tagbelægninger.

Kurserne henvender sig fx til murere, stukkatører og stenhuggere, men også til ufaglærte bygningsarbejdere og murerarbejdsmænd.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer omfatter kurser inden for emnerne:

  • Bygningskonstruktion i tungere materialer
  • Bygningsaptering med tungere materialer

Disse arbejdsmarkedsuddannelser udbydes typisk af erhvervsskoler og tekniske skoler over hele landet.

Værd at vide

Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Bygge/anlæg og industri.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Bygge- og anlægsopgaver i tungere materialer er én blandt flere kompetencebeskrivelser under efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri.

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Isolering - Energirigtige løsninger ved isolering
Isolering - Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav
Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds
Tyndpudsede overflader - egen fremstillet mørtel
Natursten på væg og gulv
Storformatfliser på gulv
Gennembrydning og opbygning af bærende murværk
Dekorationsmurværk - udførelse
Kvadre og palæpuds - udførelse
Gipspudsning med håndværktøj
Restaurering af stuk
Skærmtegl - montering
Muret gavlafslutning med el. uden gesims - udfør.
Murede og pudsede gesimser - udførelse
Murede smighjørner - opførelse
Murede kupler og hvælv - udførelse
Murede gavltrekanter - udførelse
Murafslutninger - udførelse
Dekorativt fugearbejde - udførelse
Vådrum - fliser og klinker på vådrumssikr underlag
Specialpuds - udførelse
Puds med marmorstuk - udførelse
Sgraffitopuds - udførelse
Masseovn - opførelse
Glitpuds - udførelse
Loft- og vægpuds på rørvæv og brædder - udførelse
Grov- og finpudsede overflader - udførelse
Restaurering af tavl i bindingsværk
Restaurering - Bygningsarkæologiske undersøgelser
Porebeton - Montage af plader og blokke
Porebeton - Limning og tilpasning på byggepladsen
Slut- og tyndpudser på armeret grundpuds
Dekorationer i gulv- og vægfliser
Terrazzo - udførelse af gulve og plader
Udførelse af designelementer i vådrum
Glasbyggesten i boliger
Flisegulve - udførelse
Avanceret flisearbejde
Tunge væg- og gulvkonstruktioner til brug i vådrum
Mosaikfliser på væg og gulv
Catalansk trappe
Rundt murværk
Restaurering - Anvendelse af stilhistorie
Fugtsikring af kældre
Montage af murkonsoller/overliggere
Opsætn. og fugning af fliser m. epoxyhold. produkt
Tyndpuds - Microtopping
Beton- og teglstenstage - oplægning og reparation
Udvendig isolering - sokkel og kreativ udsmykning
Armeret hånd- og sprøjtepuds
Murede trapper
Murede overlukninger - konstruktion og udførelse
Murede skorstene, ildsteder, pejse og indsatser
Isolering - Energirigtige løsninger ved isolering
Isolering - Energirigtige løsninger ved isolering
Isolering - Energirigtige løsninger ved isolering
Murerbranchen - Ajourføring i murerbranchen

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Den personlige uddannelses- og jobplan
Sikkerhed ved udv. arbejde med asbestmaterialer
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Stillads - Evakuering og redning i højde
CAD - 2D på byggepladsen
Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
IT i byggeprocessen - for udførende
CAD - 3D på byggepladsen
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs
Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring
Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet
Sjakbajsen som leder
Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering
Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet
Sjakbajs - Service og kundepleje
Sjakbajs - Byggeriets lov- og regelsystem
Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Arbejdsplatforme - Flytning
Arbejdsplatforme - Montage
Restaurering - Konstrukt. af historiske tagformer
Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
Bygningshåndværkerens takt og tone
Projektforståelse - bygge og anlæg
PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse
Praktik for F/I
Betjening af personlifte
Anhugning på byggepladsen
Opstart af bygge- og anlægsprojekter
Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
Byggepladslogistik
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Systemstilladser - opstilling mv.
Bygningsrestaurering - udarb. af løsningsforslag
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Anvendelse af faldsikringsudstyr
Betjening af minidumpere og motorbører
Betjening af minigravere og minilæssere
Overfladebehandling med kalkning af murværk
Anvendelse af love og regler ved byfornyelse
Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks.
Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks.
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Byggeledelse - rådgivning fra udbud til aflevering
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Grundlæggende faglig regning
CAD - Generering af facade, snit og detaljer
Grundlæggende faglig matematik
Kunde/leverandørforhold for operatører
Uddannelsesplanlægning for medarbejdere
Videndeling og læring for medarbejdere
Bygningsreglementet - anvendelse
Jura i byggeriet - anvendelse
Faglig læsning
Faglig skrivning
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Brug af pc på arbejdspladsen
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv.
Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen
Radonsikring i byggeriet
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
Projektweb - dokumenthåndtering i udførelsesfasen
Stillads - anvendelse og sikkerhed
Konflikthåndtering
Vejrligsforanstaltninger i bygge- og anlæg
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens synder
Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Den personlige uddannelses- og jobplan
Nivellering
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Tværfaglig restaurering af bindingsværk
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Digital ansøgning i bygge- og miljøsager
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Restaurering - Revledøre og Akseporte
Restaurering - Træspån - beklædn. af tag og facade
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Teleskoplæsser - Certifikat
Vådrumssikring
Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads
IT på byggepladsen
Sjakbajs - planlægning og styring
Udvikling af sjakbajsen som leder
Udvikling af sjakbajsen som leder
Udvikling af sjakbajsen som leder
Sjakbajs - service og kundepleje
Sjakbajs - kvalitetssikring og dokumentation i byg
Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi
Sjakbajs - Trimmet byggeri og økonomi
Projektforståelse - bygge og anlæg
Arkitektoniske linjer i byggeriet
Bygningsreglementet - anvendelse
Sjakbajs - Jura, lov og regler i byggeriet
Termografering af bygninger
Anvendelse af hånd- og maskinværktøj i Byggeriet
Lasernivellering
Energi-/klimavejleder i byggebranchen
Efterisolering af kælder, krybekælder og terrændæk
Nivellering

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information