kursus i Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer

På områdets kurser lærer du at arbejde med konstruktion og aptering i materialer som træ, krydsfiner, plast, gips, fiberbeton, isoleringsmaterialer og tagpap.

Fakta

Navn:
Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog få undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2209

Du kan fx arbejde med udførelse og opstilling af skelettet til et råhus eller med opsætning af skillevægge og isætning af døre.

Kurserne henvender sig fx til tømrere, bygningssnedkere og tækkemænd.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer omfatter kurser inden for emnerne:

  • Bygningsaptering i bygningskonstruktioner og råhuse udført i lettere materialer
  • Konstruktionsopgaver i bygningskonstruktioner og råhuse udført i lettere materialer

Kurserne udbydes typisk af erhvervsskoler og tekniske skoler over hele landet.

Værd at vide

Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Bygge/anlæg og industri.

Varighed

Kurserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer er én blandt flere kompetencebeskrivelser under efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri.

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Ydervægge - udførelse af beklædninger
Undertage - montering af banevarer
Tagkonstruktioner - montering af tagkonstruktioner
Tagkonstruktioner - forankring af tagkonstr.
Fuger - fugning ved vinduer og døre
Vægbeklædning - buet gips
Restaurering - traditionelle træsamlinger
Restaurering - ældre vinduer og døre
Fuger - udfyldning med acrylfugemasse
Vægkonstruktion - Opstilling af letbeton
Vægkonstruktion - Opstilling af vægskeletter
Trapper - Fremstilling af trapper
Restaurering - Konstrukt. af historiske tagformer
Tagkonstruktion - Udførelse af buet kvist
Tækning - Afslutning ved skorstensgennemføring
PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse
Bygningsrestaurering - udarb. af løsningsforslag
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Fugning - personlig sikkerhed ved fugning mv.
Råd og svamp mv. - udbedring af insektangreb
Råd og svamp mv. - udbedring af råd og svampeskade
Råd og svamp mv. - udbedring af skimmelsvampskader
Tagkonstruktioner - montering af taglægter
Opmåling og beregning af typiske tømreropgaver
Praktisk energioptimering i bevaringsværdige huse
Lufttæthed 2020 for udførende bygningshåndværkere
Tværfaglig restaurering af bindingsværk
Tækning af mansardtage og lodrette flader
Lufttæthed ved nye boliger
Lufttæthed ved renovering af tagkonstruktioner
Lufttæthed v. renovering af ydervægge
Energioptimering af bygningskonstruktioner
Restaurering - Revledøre og Akseporte
Restaurering - Træspån - beklædn. af tag og facade
Lufttæthed 2020 for byggepladsansvarlige
Ajourføring for tømrerbranchen
Vægkonstruktion - opstilling og beklædning
Undertage - Montering af undertage
Tagkonstruktioner- beregning af vinkler og længder
Vindue, dør og skydedør - montering og justering
Gulvkonstruktioner i træ eller stål
Termografering af bygninger
Udførelse af tagbeklædning
Anvendelse af hånd- og maskinværktøj i Byggeriet
Råd og svamp - udbedring af råd, svamp og insekt
Råd og svamp - udbedring af skimmelsvampeskader
Vægkonstruktioner - præfabrikerede træelementer
Tagkonstr. - Opstilling, afstivning og montering
Lasernivellering
Energi-/klimavejleder i byggebranchen
Montering af solpaneler og - fangere på tag
Efterisolering af kælder, krybekælder og terrændæk
Lufttæthed ved renovering af konstruktioner

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Den personlige uddannelses- og jobplan
Sikkerhed ved udv. arbejde med asbestmaterialer
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Stillads - Evakuering og redning i højde
CAD - 2D på byggepladsen
Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
IT i byggeprocessen - for udførende
CAD - 3D på byggepladsen
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs
Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring
Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet
Sjakbajsen som leder
Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering
Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet
Sjakbajs - Service og kundepleje
Sjakbajs - Byggeriets lov- og regelsystem
Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Arbejdsplatforme - Flytning
Arbejdsplatforme - Montage
Isolering - Energirigtige løsninger ved isolering
Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg
Glas - Håndtering af glas på byggepladsen
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
Bygningshåndværkerens takt og tone
Projektforståelse - bygge og anlæg
Praktik for F/I
Betjening af personlifte
Anhugning på byggepladsen
Opstart af bygge- og anlægsprojekter
Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
Byggepladslogistik
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Systemstilladser - opstilling mv.
Jobrelateret brug af styresystemer på pc
Anvendelse af faldsikringsudstyr
Muret gavlafslutning med el. uden gesims - udfør.
Anvendelse af love og regler ved byfornyelse
Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks.
Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks.
Restaurering - Bygningsarkæologiske undersøgelser
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde
Grundlæggende faglig regning
CAD - Generering af facade, snit og detaljer
CAD - Udarbejdelse af plantegninger
Grundlæggende faglig matematik
Kunde/leverandørforhold for operatører
Videndeling og læring for medarbejdere
Bygningsreglementet - anvendelse
Jura i byggeriet - anvendelse
Faglig læsning
Faglig skrivning
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Brug af pc på arbejdspladsen
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen
Personlifte og arb.platforme - anv. og sikkerhed
Sikkerhed ved arbejde med asbestholdige materialer
Radonsikring i byggeriet
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
Projektweb - dokumenthåndtering i udførelsesfasen
Stillads - anvendelse og sikkerhed
Konflikthåndtering
Vejrligsforanstaltninger i bygge- og anlæg
Værktøjerne i trimmet byggeri
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Farlige stoffer i byggebranchen - Fortidens synder
Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Den personlige uddannelses- og jobplan
Nivellering
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Digital ansøgning i bygge- og miljøsager
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret
Restaurering - Anvendelse af stilhistorie
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Tagdækning - Fugning ved tagdækkerarbejde
Nedrivning - PCB, bly o. lign. skadelige stoffer
Partnering i byggeriet
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Teleskoplæsser - Certifikat
Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm
Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads
Bæredygtig byggeri - cirkulær økonomi
IT på byggepladsen
Sjakbajs - planlægning og styring
Udvikling af sjakbajsen som leder
Udvikling af sjakbajsen som leder
Udvikling af sjakbajsen som leder
Sjakbajs - service og kundepleje
Sjakbajs - kvalitetssikring og dokumentation i byg
Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi
Sjakbajs - Trimmet byggeri og økonomi
Projektforståelse - bygge og anlæg
Arkitektoniske linjer i byggeriet
Bygningsreglementet - anvendelse
Sjakbajs - Jura, lov og regler i byggeriet
Montering af betonelementer
Forskalling - intro til traditionel forskalling
Forskalling - intro til traditionel forskalling
Forskalling - intro til traditionel forskalling
Systemforskalling - intro til systemforskalling
Systemforskalling - intro til systemforskalling
Systemforskalling - intro til systemforskalling
Systemforskalling - intro til systemforskalling
Beton- og teglstenstage - oplægning og reparation
Isolering - Energirigtige løsninger ved isolering
Isolering - Energirigtige løsninger ved isolering
Isolering - Energirigtige løsninger ved isolering
Nivellering
Tagdækning - Mekanisk fastgørelse af tagdækning

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information