Kursus i Anlægsarbejder
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Anlægsarbejder

På anlægsarbejder lærer du at etablere og vedligeholde veje og arealer med belægninger af sten, beton eller grus.

Fakta

Navn:
Anlægsarbejder
Type:
Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
Varighed:
Få dage til 6 uger
Adgangskrav:
Normalt ingen, dog enkelte undtagelser
Økonomi:
Deltagerbetaling 124 - 186 kr. pr. dag. Mulighed for VEU-godtgørelse
FKB-nr.:
2207

Kurserne kan blandt andet give forudsætninger for at anlægge og vedligeholde gas-, vand-, el- og kommunikationsledninger i jord og andre materialer. Du kan lære at udføre kloakeringsopgaver, fra opmåling og beregning til lægning af både indvendig og udvendig kloakering samt reetablering af belægninger. Du kan også specialisere dig i at udføre funderingsopgaver og etablere havne- og kajanlæg.

Kurserne henvender sig dels til kloakmestre, bygningskonstruktører, anlægsstruktører og brolæggere, dels til ufaglærte. Nogle kurser kan også være relevante for erhvervsdykkere og sprængningspersonale.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Anlægsarbejder omfatter kurser inden for emnerne:

  • Udførelse af vejanlæg og belægninger
  • Udførelse af ledningsarbejder
  • Udførelse af kloakering
  • Udførelse af funderingsopgaver og havne- og kajanlæg

Disse arbejdsmarkedsuddannelser udbydes typisk af erhvervsskoler og tekniske skoler over hele landet.

Værd at vide

Anlægsarbejder omfatter flere korte kurser, som du kan tage enkeltvis eller sammensætte i forløb.

Det enkelte kursus kan være relevant for forskellige fagområder. Se alle uddannelser inden for Bygge/anlæg og industri.

Varighed

Uddannelserne strækker sig fra få dage til 6 ugers varighed.

Optagelse og adgang

Alle har adgang til en arbejdsmarkedsuddannelse uanset alder eller uddannelsesbaggrund. Du skal dog have fast bopæl eller beskæftigelse i Danmark.

Kurserne retter sig særligt mod personer med faglært eller ufaglært baggrund. Til kurser, hvor der udstedes certifikat, skal du opfylde eventuelle adgangskrav, fastsat som led i myndighedskrav eller organisationskrav til uddannelsen.

Det er det enkelte uddannelsessted, der administrerer optaget til et kursus.

Økonomi

AMU-kurser koster normalt mellem 124 og 186 kr. pr. dag i deltagerbetaling.

Deltagerbetalingen kan desuden afhænge af din uddannelsesbaggrund, og den kan bortfalde i en række tilfælde, se Økonomi under AMU.

Det enkelte uddannelsessted kan oplyse mere om de økonomiske vilkår under en AMU-uddannelse.

Du kan søge VEU-godtgørelse til at dække tab af arbejdsindtægt, hvis du opfylder betingelserne. Søger du VEU-godtgørelse, må undervisningen ikke være tilrettelagt som fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Kurserne er placeret på niveau 2,3,4 og 5 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Få mere at vide

Anlægsarbejder er én blandt flere kompetencebeskrivelser under efteruddannelsesudvalget for Bygge/Anlæg og Industri.

AMUkurs.dk.

Vis AMU-kurser Skjul AMU-kurser

Kurser
Vejbygning - Bygning af mindre veje - ubundne mat.
Kloakering - TV-inspektion af afløbsinstallationer
Kabelarbejde - retablering af belægninger
Brolægning - forskrifter og regler
Finplanering og regulering med entreprenørmaskiner
Sprængteknik - udførelse af sprængninger
Dykkerarbejde - undervandssprængning
Kabelarbejde - planlægning og samarbejde
Vejbygning - bygning af fortovsarealer
Dykker - Undervandssvejsning og højtryksspuling
Dykker - Assistance ved erhvervs-/redningsdykning
Dykker - Rept. i førstehjælp for dykker og dyk.ass
Dykker - Kammeroperatør på trykkammersystem
Kloakering - Arbejdsmiljø
Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning
Kloakering - Dræning af bygværker
Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser
Kloakering - Beregnig af koter, fald og rumfang mv
Kloakering - KS af afløbsinstallationer
Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer
Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus
Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner
Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer
Kloakering - Udskilleranlæg
Kloakering - i det åbne land
Opmåling og afsætning af bygge- og anlægsopgaver
Kloakering - Strømpeforing af afløbsledninger
Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde
Nivellering
Kloakering - Montering af rottespærrer
Kloakering - Spuleoperatør
Sporunderbygning - Bærelag
Afvanding - Dræn, brønde, faste ledninger
Nivellering - Spor og bane
Perronbygning - Fundering, bærelag, kabelrør m.v.
Sporteknik - Skinner, sveller, befæstigelsestyper
Etablering af kørestrømsfundamenter
Kloakering - Funktionen fagligt ansvarlig
Kloakering - Ajorføring for TV-operatører
Kloakering - Ajourføring for kloakmestre
Kloakering - Ajourføring for rørlæggere
Kloakering - Arbejdsmiljø
Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser
Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning
Kloakering - Afløbsplan for småhuse
Kloakering - digital tegning af afløbsplaner
Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer
Kloakering - Ved landbrugets driftsbygninger
Kloakering - Pumpeanlæg mv.
Kloakering - Projektering og dimensionering
Kloakering - Aut. Kloakmesterarbejde i praksis
Kloakering - Anvendelse af lovgrundlaget
Kloakering - anv. og lokal afledning af regnvand
Anlægsarbejde - underlagsopbygning og komprimering
Brolægning - mønsterbrolægning
Brolægning - udførelse af støttemure og trapper
Kabelarbejde - etablering af nyanlæg
Kabelarbejde - tegningslæsning og kabelsøgning
Nivellering
Kloakering - KS i Autoriseret virksomhed

Vis andre AMU-kurser Skjul andre AMU-kurser

Kurser
RKV før erhvervsuddannelse for voksne
Den personlige uddannelses- og jobplan
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
CAD - 2D på byggepladsen
Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen
Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
IT i byggeprocessen - for udførende
CAD - 3D på byggepladsen
Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
Sjakbajs - Ny i rollen som sjakbajs
Sjakbajs - Procesgranskning og kvalitetssikring
Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet
Sjakbajsen som leder
Sjakbajs - Økonomi og ressourceoptimering
Sjakbajs - Aftaleforhold i byggeriet
Sjakbajs - Service og kundepleje
Sjakbajs - Byggeriets lov- og regelsystem
Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I)
Introduktion til et brancheområde (F/I)
Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
Graveskader - Forebyggelse
Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg
Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen
Bygningshåndværkerens takt og tone
Dimensionering og udlægning af vejasfaltmaterialer
Introduktion til førstehjælp på jobbet
PCB - Håndtering, fjernelse og bortskaffelse
Praktik for F/I
Betjening af personlifte
Anhugning på byggepladsen
Opstart af bygge- og anlægsprojekter
Planlægningsmetoder i bygge- og anlægsbranchen
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
Byggepladslogistik
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Systemstilladser - opstilling mv.
Boringer på land - Udtagn. og beskr. af boreprøver
Boringer på land - Ledelse af boreopgaver
Boringer på land - Vedligeh. af materiel og udstyr
Boringer på land - Anvendt boreteknik
Boringer på land - Nivellering og afsætning
Betjening af dozere
Betjening af dumpere
Betjening af gummihjulslæssere
Betjening af hydrauliske gravemaskiner
Betjening af minidumpere og motorbører
Betjening af minigravere og minilæssere
Betjening af rendegravere
Eftersyn af entreprenørmaskiner
Pasning og vedligeholdelse af entreprenørmaskiner
Udførelse af APV mv. i små bygge- og anlægsvirks.
Impl. af arb.miljøpolitik i bygge- og anlægsvirks.
Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
Grundlæggende faglig regning
Håndt. af brændstoffer og smøremidler til ent.mask
Grundlæggende faglig matematik
Kunde/leverandørforhold for operatører
Videndeling og læring for medarbejdere
Jura i byggeriet - anvendelse
Faglig læsning
Faglig skrivning
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen
Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
Projektweb - dokumenthåndtering i udførelsesfasen
Konflikthåndtering
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Affaldshåndtering og -sortering på byggepladsen
Betjening af entreprenørmaskiner
Den personlige uddannelses- og jobplan
Grundlæggende faglig regning
Grundlæggende faglig matematik
Faglig læsning
Faglig skrivning
Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater
Digital ansøgning i bygge- og miljøsager
Instruktører og elever i praktikcentret
Mål og læring i praktikcentret
Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
Teleskoplæsser - Certifikat
Kranbasis - Teleskoplæsser m. kranløft over 8 tm
Slap armering - trin 1
Arbmiljø - Sikkerhed, sundhed og APV på byggeplads
IT på byggepladsen
Sjakbajs - planlægning og styring
Udvikling af sjakbajsen som leder
Udvikling af sjakbajsen som leder
Udvikling af sjakbajsen som leder
Sjakbajs - service og kundepleje
Sjakbajs - kvalitetssikring og dokumentation i byg
Sjakbajs - Trimmet byggeri og økonomi
Bygningsreglementet - anvendelse
Sjakbajs - Jura, lov og regler i byggeriet
Nedrivning - ustabile konstruktioner og stabilitet
Slap armering - trin 2
Beton- blanding og udstøbning
Forskalling - intro til traditionel forskalling
Forskalling - intro til traditionel forskalling
Forskalling - intro til traditionel forskalling
Systemforskalling - intro til systemforskalling
Systemforskalling - intro til systemforskalling
Systemforskalling - intro til systemforskalling
Systemforskalling - intro til systemforskalling
Armering - placering af indstøbningsdele
Lasernivellering
Energi-/klimavejleder i byggebranchen

Uddannelsens veje

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information