erhvervsgrunduddannelse (egu)
Andre ungdomsuddannelser

Erhvervsgrunduddannelse (egu)

En erhvervsgrunduddannelse (egu) indeholder meget praktik og kun lidt teori. Du kan selv være med til at sammensætte din uddannelse, der varer 2 år.

Fakta

Navn:
Erhvervsgrunduddannelse (egu)
Type:
Andre ungdomsuddannelser
Varighed:
Normalt 2 år, men kan forlænges til 3 år
Adgangskrav:
Afsluttet folkeskolen eller tilsvarende
Økonomi:
Skoleydelse og praktikløn

Det meste af tiden er du i praktik, og i de perioder får du løn. Du kan blandt andet komme i praktik som smed, social- og sundhedshjælper eller cykelmekaniker.

Bemærk, at erhvervsgrunduddannelsen fra august 2019 bliver en del af Forberedende Grunduddannelse, FGU.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

En erhvervsgrunduddannelse varer normalt 2 år og består først og fremmest af praktik hos en arbejdsgiver med enkelte skoleophold ind imellem. Den kan i særlige tilfælde forlænges med et ekstra års praktik, så den i alt varer 3 år.

Hvis du er fyldt 19 år og har haft mindst 1/2 års erhvervsarbejde på fuld tid, kan du tage uddannelsen på 1 1/2 år.

Før du kan begynde, skal du udfylde en uddannelsesplan sammen med din UU-vejleder, hvori der står, hvor uddannelsen skal foregå, og hvad den skal indeholde. Uddannelsesplanen er samtidig en aftale mellem dig og den kommune, du bor i.

I praktiktiden lærer du forskellige arbejdsfunktioner og livet på en arbejdsplads at kende. Praktikken skal være beskrevet i en praktikaftale, som du indgår med virksomheden. Den første tid er en gensidig prøvetid.

Praktikken foregår enten i en eller i flere virksomheder. Den kan også foregå som værkstedspraktik på en teknisk skole, en produktionsskole eller lignende, hvis det i perioder ikke er muligt at skaffe en praktikplads i en virksomhed.

Skoleuddannelsen består normalt af undervisningsdele fra andre uddannelser, fx erhvervsuddannelser og arbejdsmarkedsuddannelser. Det kan også være dele fra undervisningen på ungdomsskoler, højskoler og produktionsskoler.

Skoleperioderne varer mellem 20 og 40 uger. De skal hver for sig såvidt muligt udgøre et afsluttet forløb.

Undervisningen kan foregå på en række forskellige skoletyper, fx AMU-centre, VUC, daghøjskoler, ungdomsskoler, efterskoler, produktionsskoler, handelsskoler, landbrugsskoler, tekniske skoler eller social- og sundhedsskoler.

De fag eller kurser, du afslutter, kan du få godskrevet, hvis du senere tager en uddannelse, hvori de indgår. Det kaldes også at få merit. Du kan sammen med din vejleder sørge for, at denne mulighed bliver skrevet ind i uddannelsesplanen.

En erhvervsgrunduddannelse kan også føre til ansættelse i et job, som regel inden for uddannelsens fagområde. De vigtigste job ligger inden for butiksområdet, dambrug og minkfarm samt som køkkenmedhjælper.

Andre områder kan være job som specialarbejder i industrien, job inden for rengøring, ejendomsservice og renovation eller transport- og lagerarbejde.

Optagelse og adgang

Der er ingen særlige optagelseskrav. Erhvervsgrunduddannelsen henvender sig til unge under 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre en anden kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Du kan henvende dig til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) eller eventuelt på kommunens jobcenter.

Økonomi

I skoleperioderne får du en mindre ugentlig godtgørelse, en såkaldt skoleydelse. Når du er i praktik, får du elevløn. Hvis arbejdsområdet har en kollektiv overenskomst, får du løn efter overenskomsten. I andre tilfælde skal elevlønnen svare til, hvad der normalt gælder for området.

Fremtidsmuligheder

En erhvervsgrunduddannelse giver mulighed for at fortsætte på en erhvervsuddannelse, herunder også en af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser eller en landbrugsuddannelse.

Med en erhvervsgrunduddannelse kan du også søge job som ufaglært inden for en række fag. Vær dog opmærksom på, at ufaglærte job bliver færre og færre.

Nyuddannedes beskæftigelse

Gennemførelse af en EGU kan føre til beskæftigelse som ufaglært i mange typer af virksomheder og brancher. Figurerne nedenfor viser, hvor nyuddannede i perioden 2013-2015 fik beskæftigelse.

De mest almindelige

Den største gruppe får job som pædagogmedhjælpere i daginstitutioner.

Bygningsfærdiggørelse dækker over tømrer- og snedkervirksomheder, gulvbelægningsfirmaer, malerfirmaer, glarmestervirksomheder og firmaer, der rengør nybygninger før aflevering til bygherre.

Anden engroshandel dækker over forhandlere af brændstof og lignende varer, handel med metaller, trælast og byggematerialer, maling, tapet, gulvbelægning mv., engroshandel med isenkram, varmeanlæg, med kemiske produkter og enroshandel med affaldsprodukter.

De ikke så almindelige

Bygningsinstallation dækker over El-installationsfirmaer, VVS- og blikkenslagerforretninger og installation af varme- og airconditionanlæg, industrimaskiner i bygninger. Desuden reparation og vedligeholdelse af elevatorer, rulletrapper mv.

De sjældne

Ret få nyuddannede (fra 10 til 20) får beskæftigelse i butikker med beklædning og fodtøj, på betonfabrikker og teglværker, i bagerier og brødfabrikker mv.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelser der ligner