uddannelsen til trafikflyver og erhvervspilot
Andre uddannelser

Pilot

Som pilot er det din primære opgave at føre et luftfartøj sikkert fra start til landing.

Fakta

Navn:
Pilot
Type:
Andre uddannelser
Varighed:
2-4 år
Adgangskrav:
18 år, gode skolekundskaber i dansk, engelsk og matematik. Desuden godt helbred samt bestået de medicinske prøver til trafikflyvercertifikat og en optagelsesprøve
Økonomi:
Uddannelsen koster 600.000-800.000 kr. Den integrerede uddannelse berettiger til at søge SU

Desuden skal du planlægge flyvningen, bl.a. ved at indhente relevante oplysninger om vejr, rute og passagerer.

På trafikflyveruddannelsen erhverver du det certifikat, som svarer til den flytype (fastvinget eller helikopter), du skal bruge i et job som civil erhvervspilot. Efter uddannelsen kan du blive ansat ved større eller mindre flyselskaber.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til trafikflyver består af niveaudelte pilotuddannelser, som tages trinvis - enten integreret eller modulopdelt. Alle danske flyveskoler opfylder de fælleseuropæiske JAR-FCL-regler. (et fælles europæisk regelsæt for certifikater). Nogle skoler er godkendt til at undervise efter et nyt regelsæt, EASA. Trafikstyrelsen er ved at indføre dette nye regelsæt

Integreret uddannelse betyder, at uddannelsens trin tages lige efter hinanden som et sammenhængende forløb. Uddannelsen er intensiv og varer typisk omkring 2 år. Der er ikke mulighed for erhvervsarbejde ved siden af. Den integrerede uddannelse kan have færre variationer, afhængig af skole.

Den modulopdelte uddannelse tages et trin ad gangen og typisk afbrudt af perioder med job ind imellem. På denne måde skal du regne med en uddannelsestid på omkring 4 år.

Uddannelsen til trafikflyver består af følgende uddannelseselementer:

  • PPL, Private Pilot Licence, er den grundlæggende pilotuddannelse og første trin i uddannelsen for erhvervspiloter. Et privatflyvercertifikat giver ret til uden vederlag at flyve de små og mindre flytyper, som man har erhvervet rettighed til (type rating).
  • CPL, Commercial Pilot Licence, giver ret til som styrmand og pilot at flyve fly, der udnyttes til erhvervsmæssig flyvning. Denne uddannelse er andet trin for trafikflyverelever.
  • ATPL, Airline Transport Pilot Licence, er sidste trin i uddannelsen og giver ret til at arbejde som kaptajn på tunge luftfartøjer. ATPL kan opnås af piloter, der enten har opnået et vist erfaringsniveau med store fly, eller har opnået et bestemt antal flyvetimer totalt og desuden har aflagt flere praktiske prøver over for luftfartsmyndighederne.

I uddannelserne indgår erhvervelse af en række rettigheder. Det kan være ret til instrumentflyvning samt flyvning med flermotorede fly. Ud over certifikatet skal piloter opnå såkaldt type rating - rettighed til at flyve hver enkelt flytype i de klasser, som certifikatet giver ret til at flyve.

Alle uddannelsernes indhold består af en teoretisk del og praktisk flyvning.

I teoridelen undervises bl.a. i fagene aerodynamik, aeroplan- og motorlære, flyveplanlægning, flyveinstrumenter, navigation, meteorologi, love og bestemmelser. Herudover undervises i flyvemedicin, flyvepsykologi mv. Kurserne afsluttes med skriftlige prøver over for Trafikstyrelsen.

Den praktiske del gennemføres som flyvning i en- og tomotoret fly samt i simulatorer. Man afslutter med en praktisk flyveprøve, der aflægges over for Trafikstyrelsen.

Det samlede uddannelsesforløb giver adgang til de certifikater og beviser, der kvalificerer til ansættelse som flystyrmand i større luftfartsselskaber.

Alle danske skoler uddanner erhvervspiloter på fastvingede fly, mens Billund Air Center og Learntofly endvidere tilbyder uddannelsen til civil helikopterpilot.

Enkelte skoler tilbyder et modul inden for aerobatic (kunstflyvning) samt ekstra timer på tomotoret fly for at opfylde kravene for ansættelse som flyvestyrmand i SAS.

De fleste flyveskoler tilbyder en integreret uddannelse, der er opbygget i trin med vekslende teoretiske og praktiske øvelser. Hvert trin afsluttes med prøver.

Ud over de godkendte flyveskoler findes en række steder i landet, hvor man kan man tage privatflyvercertifikat (PPL, Private Pilot Licence). Det er ofte flyveklubber og private instruktører, som udfører undervisningen efter visse JAR-FCL-regler (EASA) og under ansvar over for Trafikstyrelsen. Resten af uddannelsen til trafikflyver tages senere i moduler på en af de godkendte skoler.

Uddannelsen foregår på en række private flyveskoler i Billund, Karup, Roskilde, Stauning, Sønderborg og Vojens.

Det er muligt at tage en pilotuddannelse i udlandet. Skolerne i Europa underviser efter gældende regler. Det er dog vigtigt at undersøge de økonomiske forhold omkring uddannelsen samt at besøge skolen, inden man beslutter sig.

Antal færdiguddannede

I 2012 fuldførte 41 uddannelsen. 96 procent af dem, der begyndte på uddannelsens hovedforløb i 2012, forventes at fuldføre. Se forklaring på tallene.

Adgangskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du:

  • være fyldt 18 år
  • have gode skolekundskaber i dansk, engelsk og matematik
  • have et almindeligt godt helbred og have gennemgået en helbredsundersøgelse samt bestået de medicinske prøver til trafikflyvercertifikat, der kræves af Trafikstyrelsen
  • have bestået en optagelsesprøve.

Skolerne kan herudover stille yderligere krav.

Helbredsundersøgelsen

Undersøgelsen, der er betegnet Medical Class 1, skal sikre, at du opfylder de helbredsmæssige krav for at blive trafikflyver. Du skal være fuldstændig rask og ikke have gener af nogen art. Du skal have normalt syn, eventuelt opnået ved hjælp af briller.

Følgende skal desuden være helt normalt: farvesans, hørelse, hjerte og kredsløb, lungekapacitet, fordøjelse og stofskifte. Endelig må du ikke være bærer af en seksuelt overført sygdom og ikke have en neurologisk eller psykiatrisk diagnose af nogen art.

Mindre korrektioner af synet kan ske ved hjælp af briller eller kontaktlinser. Farveblindhed eller farvesvaghed accepteres ikke til flyvning og kan ikke normaliseres med briller eller linser.

Helbredsundersøgelsen bestilles og udføres på Flyvemedicinsk Klinik på Glostrup Hospital. Der kan være op til 4 ugers ventetid. Prøven koster omkring 7.000-9.000 kr.

Optagelse

Optagelsesprøven eller egnethedsprøven laves af den enkelte flyveskole og består af en personlighedsanalyse, en regne- og matematikprøve, en prøve i engelsk, en håndelagsprøve i flysimulator samt en personlig samtale.

Prisen for egnethedsprøven varierer fra skole til skole og kan koste op til ca. 7.000 kr. Denne prøve betales af ansøgeren.

Økonomi

I Danmark betaler den enkelte elev selv for pilotuddannelsen. Du skal regne med, at uddannelsen kan koste op til 800.000 kr.

Trafikstyrelsen indgået frivillige aftaler med flere danske flyveskoler om Good Practice-ordninger, der sikrer at du ikke mister penge, hvis skolen af den ene eller den anden grund må lukke undervejs i uddannelsesforløbet. Se mere om ordningerne på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Der er visse flyveskoler, som har valgt at stå uden for de frivillige ordninger. Disse skoler er fortsat godkendt til at udbyde uddannelser som erhvervspiloter, men du skal som elev være opmærksom på, at du risikerer at miste dine forud indbetalte penge, hvis skolen af den ene eller den anden grund må lukke midt i dit uddannelsesforløb.

Priserne på flyveskolerne kan variere. Det kan være en god idé at besøge skolerne og få lagt et budget. De fleste skoler angiver cirka-priser på de forskellige uddannelser. Ofte har skolerne i samarbejde med et pengeinstitut etableret en eller anden form for totalløsning på en uddannelse til erhvervspilot.

Fremtidsmuligheder

Ansættelse ved de store flyselskaber forudsætter i reglen, at du kan dokumentere erfaring med et større antal flyvetimer end det, der indgår i flyveskolernes undervisning. Flyveundervisningen giver typisk 200-250 timer. Vejen til de større selskaber går derfor ofte gennem praktisk flyvning i de mindre eller halvstore selskaber.

Mange nyuddannede piloter opsamler erfaring og flyvetimer ved at arbejde for mindre selskaber i udlandet.

Supplering af en militær pilotuddannelse

Hvis man har en pilotuddannelse inden for militæret (flyvevåbnet, hæren eller søværnet), kan man få trafikflyvercertifikater ved at uddanne sig på en godkendt flyveskole. Uddannelsen tilrettelægges individuelt og afsluttes med en praktisk prøve over for Trafikstyrelsen.

Suppleringsuddannelsen betales af eleven selv og koster i omegnen af 100.000 kr.

Pilotuddannelse i udlandet

Vil du uddanne dig til pilot i udlandet, er der en række forhold, du skal være opmærksom på, hvis du vil bruge uddannelsen erhvervsmæssigt i Danmark.

Som hovedregel vil en pilotuddannelse, som gennemføres på en skole, der er godkendt i henhold til de europæiske regler JAR-FCL (EASA), være direkte anvendelig i Danmark til flyvning med et europæisk indregistreret luftfartøj.

Tager du en pilotuddannelse efter andre uddannelsesstandarder end de europæiske, kan der blive tale om efteruddannelse i Danmark, før du kan udnytte de tilknyttede rettigheder herhjemme.

Se mere om pilotuddannelse i udlandet på Trafikstyrelsens hjemmeside.

I 2013 var 44 procent af 32 nyuddannede i beskæftigelse eller i uddannelse på højere niveau.

Få mere at vide

Trafikstyrelsens side om godkendte danske flyveskoler.

Ud over de danske flyveskoler findes der skoler i en række andre lande, som tilbyder pilotuddannelser efter gældende regler.

En oversigt over de udenlandske flyveskoler findes på:
www.pilots.dk

Spørg piloten er en privat hjemmeside, der giver råd om pilotuddannelse.

Flyvemedicinsk Klinik
Glostrup Hospital

Trafikstyrelsen
www.trafikstyrelsen.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.

 

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Fortrinsvis til voksne men også til unge uden forudgående erfaring.

Har du læseproblemer, eller et fysisk eller psykisk handicap kan du få støtte.