Andre uddannelser

Kræftsygeplejerske

Specialuddannelsen i kræftsygepleje er en videreuddannelse for sygeplejersker, hvor du øger din viden inden for pleje og behandling af kræftpatienter.

Fakta

Navn:
Specialuddannelsen i kræftsygepleje
Varighed:
1½ år
ECTS:
60
Adgangskrav:
Uddannelse til sygeplejerske mv.
Økonomi:
Løn

En kræftsygeplejerske yder omsorg for alvorligt syge patienter. På uddannelsen lærer du om kommunikation med patienter og pårørende, etiske dilemmaer, rehabilitering og behandling af uhelbredeligt syge kræftpatienter. 

Du skal have en aftale med din arbejdsgiver om at tage uddannelsen, som delvist foregår på dit ansættelsessted.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du om kræftsygdomme, behandlingsformer og den palliative indsats (pleje af uhelbredeligt syge patienter). Du bliver kvalificeret til at vurdere og analysere komplekse kliniske problemstillinger og tage initiativ til og ansvar for patientforløb. Uddannelsen forbereder dig også til at indgå i det tværfaglige samarbejde på en onkologisk afdeling, arbejde med kvalitetsudvikling, koordinering og undervisning.

Uddannelsen svarer til et års fuldtidsstudier (60 ECTS), som strækker sig over halvandet år. Uddannelsen veksler mellem teoretisk undervisning (23 uger) og klinisk (praktisk) uddannelse (55 uger).

Uddannelsen omfatter følgende områder:

Uddannelsesafsnit 1: Kræftsygeplejens grundlag (10 ugers teori og 16 ugers klinisk uddannelse). Du får viden om:

 • Kræftpatientens særlige situation og reaktionsmønstre
 • Etiske dilemmaer knyttet til det at få en livstruende sygdom
 • Nyere sygeplejeteorier og -begreber
 • Teorier og modeller for forebyggelse
 • Sundhedsfremme og rehabilitering

Uddannelsesafsnit 2: Pleje- og behandlingsforløb (7 ugers teoretisk undervisning og 19 ugers klinisk uddannelse). Du får viden om:

 • Kræftsygdomme 
 • Undersøgelsesmetoder og behandlingsprincipper 
 • Palliation 

Uddannelsesafsnit 3: Dokumentation, Kvalitetsudvikling og formidling (4 ugers teoriundervisning og 20 ugers klinisk uddannelse og 2 ugers opgaveskrivning til den afsluttende eksamen). Du får viden om:

 • Dokumentation
 • Kvalitetsudvikling og formidling

Uddannelsen foregår som traditionel undervisning ved fremmøde eller som e-læringsuddannelse. 

Den kliniske del af uddannelsen foregår som udgangspunkt på dit ansættelsessted med kortere praktikperioder i andre afdelinger.

Den teoretiske del af uddannelsen foregår på Professionshøjskolen Metropol i København og på Center for Kompetenceudvikling i Aarhus

Eksamen
Du afslutter uddannelsen med en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave skal tage udgangspunkt i en problemstilling fra dit arbejdsområde.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på specialuddannelsen i kræftsygepleje skal du opfylde følgende betingelser: 

 • Eksamen i sygepleje på bachelorniveau eller eksamen i sygepleje samt i videnskabsteori og -metode på diplomniveau
 • Dansk autorisation som sygeplejerske
 • 1½-årig aftale med arbejdsgiveren om deltagelse i teoriundervisningen og om systematisk, superviseret og vejledt klinisk uddannelse.
 • Mindst to års klinisk erfaring fra ansættelse inden for et eller flere relevante områder, herunder:
  • Onkologi
  • Hæmatologi
  • Medicinske og kirurgiske afdelinger med et større grundlag af kræftpatienter
  • Stråleterapi
  • Palliation på institutionsniveau eller i primærsektoren
  • Kræftrehabilitering

Ansøgningsmateriale og oplysning om ansøgningsfrist mv. kan ses på uddannelsesstedernes hjemmesider: Professionshøjskolen Metropol og Center for Kompetenceudvikling i Aarhus.

Økonomi

Du får løn fra din arbejdsgiver under uddannelsen. 

Fremtidsmuligheder

Som specialsygeplejerske i kræftsygepleje kan du finde beskæftigelse på en onkologisk afdeling. 

Mere uddannelse

Du kan videreuddanne dig til kandidat i sygepleje eller til sundhedsfaglig kandidat. Du kan også tage en sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Se også Master of Public Health.

Få mere at vide

Læs mere om uddannelsen på uddannelsesstedernes hjemmesider:

Mulige job