Foto af Coach
Job

Coach

En coach er en, der hjælper andre mennesker til at opnå deres mål og indfri deres drømme.

Fakta

Arbejdssteder:
I selvstændig virksomhed eller som ansat i HR-virksomheder og faglige organisationer
Stillingsbetegnelser:
Coach, Erhvervscoach, Life-coach, Konsulent, Mentor

Du kan arbejde som coach inden for en lang række områder. Som coach er det vigtigt, at du kan lide at have kontakt med andre mennesker, da størstedelen af jobbet består af personlige samtaler. Du skal være struktureret og have en god indlevelsesevne og et godt overblik.

Du kan fungere som selvstændig coach eller være tilknyttet en virksomhed eller en faglig organisation.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af coach
Lytte og spørge - Coachen stiller spørgsmål til den coachede, som finder svarene i sit eget liv.

Begrebet coaching bliver brugt i mange sammenhænge, bl.a. sport, terapi, undervisning, ledelse og personlig udvikling.

Metoden coaching handler om at hjælpe mennesker med at finde ud af, hvad de vil - som oftest i deres karriere - hvad der forhindrer dem i at opnå det og dernæst hjælpe dem med at opnå det.

Metoden har i flere år været anvendt af idrætsfolk til at øge deres præstationer. Coaching bygger på samtale. Coachen tager udgangspunkt i et allerede defineret mål og problemstilling og hjælper den, der bliver coachet, frem mod målet.

Life Coaching handler om personens hele liv - om at åbne personens potentiale for at forandre og øge sine præstationer i arbejdet og i det sociale såvel som det private liv.

Coaching bruges også i erhvervslivets virksomheder. Her coaches virksomhedens ledelsespersoner og centrale medarbejdere. Processen kan fx sigte mod at udvikle enkeltpersoner og organisationer hurtigere og opnå bedre resultater, end de ellers ville.

Forløbet

Da coaching er en form for hjælp til selvhjælp, starter forløbet ofte med en personvurdering i form af en personlighedstest og en efterfølgende dybdegående samtale. Dernæst aftales mål og varighed af coaching-forløbet.

Herefter afholdes egentlige coaching-møder med jævne mellemrum over en nærmere aftalt periode, ligesom coachen normalt står til rådighed pr. telefon og e-mail.

Forløbet opdeles i forskellige faser, der varierer i indhold og længde. Hele forløbets varighed aftales individuelt i forhold til klientens ønsker og behov, men strækker sig typisk over nogle måneder. Det enkelte møde varer typisk mellem halvanden og to timer.

Et coachingforløb bygger på, at mennesker handler ud fra det, der giver mening for netop dem. Det vigtigste er ikke det problem, som synes at stå i vejen for en udvikling, men klientens måde at forholde sig til problemet på.

Selv når et problem er en kontant realitet eller et vilkår, som ingen kan ændre på, kan klienten gennem coaching forandre sin måde at forholde sig til problemet på. Potentialet for forandring ligger i den måde, personen griber til løsningerne.

Coachen stiller spørgsmål, så personen får mulighed for at se, forstå og erkende og derefter tænke anderledes i forhold til problemet og frem mod en løsning.

Coachen arbejder med at finde ud af, hvad der virkelig motiverer klienten. Senere arbejdes hen imod at lægge en specifik plan for at opnå det liv, klienten ønsker sig med fokus på det private eller det professionelle liv.

En coach skal være trænet i at lytte og observere og skal kunne tilpasse sin arbejdsmetode til den enkeltes behov for coaching.

Coachen hjælper klienten til at tage ansvar og til at kunne være sin egen leder. Derfor er noget af det vigtigste for en coach at have erfaring med ledelse af mennesker.

Under Mulige uddannelser er nævnt nogle oplagte uddannelser, der kan danne en god teoretisk baggrund for coachvirksomhed.

En professionel coach har ofte en baggrund som fx personalemedarbejder, psykoterapeut, psykolog eller i visse tilfælde socialrådgiver. Virksomhedskonsulenter kan fx have en samfundsvidenskabelig eller erhvervsøkonomisk uddannelse.

Coaching af virksomheder

At blive en god leder er ikke noget, man uddanner sig til, men noget man bliver gennem erkendelse og erfaring. I denne proces fungerer coachen som konsulent, som hjælper eller mentor, der dels er trænet i at fremme erkendelsesprocessen ved at stille spørgsmål, dels kan bidrage til at se nye muligheder og udfordringer.

Formålet er her, at den leder eller medarbejder, der coaches, bliver bedre til at sætte mål, bliver mere handlekraftig og en bedre beslutningstager.

Coaching af virksomheder tager udgangspunkt i en nærmere analyse af lederens eller medarbejderens nuværende situation og ikke mindst i en nuanceret vurdering af lederens eller medarbejderens personlighed og personlige potentiale.

Konsulenten og lederen eller medarbejderen vælger sammen, hvad der skal fokuseres på, hvilken arbejdsform der skal anvendes, og hvilket udbytte der skal komme ud af samarbejdet.

Konsulentens opgave er at give lederen eller medarbejderen feedback og et objektivt perspektiv, mens lederen eller medarbejderen selv er ansvarlig for at gennemføre de aktiviteter, der skal føre til de resultater, som personen ønsker at opnå.

Mentor

I nogle tilfælde benyttes en mentor frem for en coach. En mentor er en erfaren person, der vejleder en anden person (kaldet en mentee) karrieremæssigt og personligt. Nogle konsulenter arbejder både med coaching og mentorordninger.

Normalt bruges mentoren som sparringspartner i diskussioner om fx faglige forhold eller karrieremæssige spørgsmål. Det kan også dreje sig om problemstillinger på arbejdet, konfliktløsning m.v.

En del mentorordninger retter sig mod yngre ledere, der gerne vil udvikle deres karriere eller deres lederrolle.

Mentorerne findes i professionelle netværk, fagforeninger, brancheforeninger m.v. Nogle virksomheder har interne mentorordninger, hvor erfarne medarbejdere udpeges som mentorer for fx nyansatte. I andre virksomheder er der tradition for at hyre eksterne professionelle mentorer.

Arbejdsplads

De fleste coaches er selvstændige, se mere om Voksenundervisning.

Nogle er ansat i virksomheder, der tilbyder personaleudvælgelse, medarbejderudvikling og virksomhedsrådgivning. Se mere om branchen Virksomhedskonsulenter.

Andre findes fx i en række faglige organisationer, der har ansat folk til coaching af medlemmerne.

Enkelte psykologer arbejder med coaching som en del af deres ydelser.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Erhvervscoach39.763 kr.-38.700 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

I erhvervslivet oplever mange ledere, at medarbejdernes faglige ekspertise er så stor, at deres egen rolle ændrer sig fra den traditionelle lederrolle til en fremtidig rolle som coach.

I fremtiden skal lederen være i stand til at motivere medarbejderne til at tage ansvar for opgaverne samt inspirere medarbejderne til selv at finde svarene i arbejdsprocessen.

Dette medfører, at lederen skal afgive indflydelse og ansvar, og i fremtiden vil en del af lederens opgave bestå i at understøtte, vejlede og motivere medarbejderne i deres arbejde og beslutninger. En del ledere uddanner sig inden for coaching.

Se mere om ledelse og om at være Leder.

Samtidig opstår der hos veluddannede medarbejdere behov for at træne egne evner som beslutningstager i forhold til både egne og virksomhedens behov. Derfor efterspørges denne træning i form af coaching.

Mere uddannelse

Egentlige coachuddannelser er private og tages som overbygning eller efteruddannelse. Der findes en række private kurser og uddannelsesforløb inden for professionel coaching både i Danmark og i udlandet.

Få mere at vide

Private kurser i coaching kan findes på internettet.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.