Foto af Specialærer
Job

Speciallærer

En speciallærer underviser personer, der har problemer med indlæring i større eller mindre grad.

Fakta

Arbejdssteder:
Folkeskoler, Specialskoler, Distriktspsykiatri
Stillingsbetegnelser:
Speciallærer, Læsepædagog

Det kan være såvel børn som voksne, der har brug for særlig hjælp og vejledning fra en speciallærer. Som speciallærer skal du have et stort overskud og en evne til at sætte dig ind i andre menneskers situation og vanskeligheder. Det er vigtigt, at du er dygtig til at kommunikere med mange forskellige typer mennesker og har både lyst samt tålmodighed til at hjælpe dem.

Speciallæreren er ofte tilknyttet en folkeskole eller en anden uddannelsesinstitution, og det forventes, at du har stor forståelse for og viden om sprog, skrift og tale.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af speciallærer
Undervisning af en enkelt elev inden for specialundervisning er sjælden.

Speciallærere underviser børn eller voksne, der har en funktionsnedsættelse, dvs. et større eller mindre handicap. Jobbet kræver stor interesse for andre mennesker samt indlevelsesevne og tålmodighed.

Specialundervisning for børn foregår dels i folkeskolen, dels på specialskoler og institutioner. Det kan dreje sig om børn med forholdsvis overskuelige problemer som fx læsevanskeligheder eller ordblindhed, eller det kan dreje sig om børn med mere omfattende handicap.

Folkeskolen har ansvaret for specialundervisningen af børn under 18 år, medmindre det drejer sig om en funktionsnedsættelse af en sådan karakter, at der er brug for vidtgående foranstaltninger. Så har kommunerne ansvaret.

Specialundervisningen for voksne kan foregå på forskellige typer af institutioner. Det kan fx være tale-, høre- og blindeinstitutter eller institutioner med navne som fx voksenspecialskole, kommunikationscenter eller specialundervisningscenter.

Når du som lærer skal tilrettelægge din undervisning, skal du især tage hensyn til elevernes evner og forudsætninger. I nogle tilfælde må du gennemføre forskellige prøver for at afklare, hvilke stærke og svage sider eleverne har; og andre gange har du diagnoser fra en læge eller en psykolog til rådighed.

Specialundervisning i folkeskolen kan foregå som supplement til de almindelige fag, men der kan også være særlige specialklasser, hvor eleverne får undervisning i stedet for i de almindelige klasser. Som regel underviser speciallæreren på små hold, men for enkelte elever kan det være nødvendigt med eneundervisning.

Også voksne med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser kan få specialundervisning. Den skal især forsøge at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen.

Læse-, skrive- og staveundervisning er et særligt område for specialundervisningen. Det udgør en stor del af specialundervisningen i folkeskolen. Ved denne type undervisning er det vigtigt, at speciallæreren har et grundigt kendskab til dansk tale- og skriftsprog og sprogudvikling samt til ordblindhed og andre typer af kommunikationshandicap.

Undervisning af tale- og hørehæmmede er et andet stort område, der varetages af tale- hørepædagoger.

Ved siden af undervisningsarbejdet skal speciallæreren rådgive og vejlede eleverne, deres pårørende og andre, der har kontakt med eleverne i det daglige. En del speciallærere er tilknyttet kommunernes pædagogisk-psykologiske rådgivningskontorer, hvor de arbejder sammen med bl.a. skolepsykologer.

Mange speciallærere, der underviser inden for bestemte områder, bruger i det daglige forskellige betegnelser for deres stilling, fx læselærer, læsepædagog, logopæd, hørelærer, hørepædagog, audiopæd, audiologopæd, talelærer, talepædagog og tale-høre-pædagog.

Speciallærere kan foruden de nævnte uddannelser have en af de humanistiske kandidatuddannelser.

Arbejdsplads

Speciallærere underviser i folkeskolen, i specialfolkeskoler, i institutioner for specialundervisning for voksne og i oplysningsforbundenes specialundervisning. Se mere om Grundskoler og Voksenundervisning.

Der er også ansat speciallærere på revalideringsinstitutioner, ved dagcentre, i distriktspsykiatrien og lignende. Se mere om Daginstitutioner og dagcentre.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Specialundervisning, unge og voksne33.712 kr.40.331 kr.-
Specialundervisning på grundskoleniveau (1.-10. klasse)36.166 kr.42.118 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er en vis ledighed, men flere af de nuværende lærere går i de kommende år på pension, så der vil blive brug for nye lærere.

Mere uddannelse

Efteruddannelse for speciallærere foregår typisk ved professionshøjskoler og universiteter.

Diplomuddannelser

Den pædagogiske diplomuddannelse kan udbydes af professionshøjskoler flere steder i landet. Se fx:

Få mere at vide

Audiologopædisk Forening
www.alf.dk

Danmarks Lærerforening (DLF)
www.dlf.org

Uddannelsesforbundet
www.uddannelsesforbundet.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.